Zpracovatel odborného posudku v projektu

Účel zpracování osobních údajů

Hodnocení žádosti o dotaci (výběr operací k financování z OP VVV), posouzení souladu žádosti s následnou realizací projektu (administrativní ověření operace) a seznámení široké veřejnosti s odborným názorem posuzovatele formou zveřejnění posudku vč. poskytnutých osobních údajů posuzovatele minimálně v rozsahu jméno, příjmení (publicita programu a šíření výsledků financovaných z ESIF). Osobní údaje zpracovatele odborného posudku se zpracovávají např. ve výzvě Implementace strategie digitálního vzdělávání II.

Zpracování osobních údajů je výkonem veřejné moci na základě pověření MŠMT (UV 867/2012) výkonem funkcí řídicího orgánu OP VVV dle čl. 125 Nařízení EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (dále jen Obecné nařízení).

Příjemce osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí MŠMT a žadatel o dotaci (příjemce dotace), příjemcem osobních údajů (náhled) jsou orgány implementační struktury podílející se na implementaci ESIF v ČR (náhled v systému MS2014+) a v rozsahu zveřejněných osobních údajů též široká veřejnost.

Kategorie osobních údajů

Jméno, příjmení, další údaje uvedené subjektem údajů v životopise budou získány od žadatele o dotaci (příjemce dotace).

Doba uložení

Osobní údaje nebudou uloženy déle než do 31. 12. 2033, v souladu s čl. 140 Obecného nařízení.

Poučení

Subjekt údajů (posuzovatel) nemá povinnost osobní údaje k výše uvedeným účelům poskytnout. Neposkytnutí osobních údajů má za následek neuzavření smlouvy o zpracování odborného posudku.

Subjekt údajů (posuzovatel) má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů).