Semináře

Účel zpracování osobních údajů:

Osobní údaje účastníků seminářů jsou zpracovávány se zákonným oprávněním Výkon veřejné moci pro potřeby evidence a prokázání výdajů spojených s organizací semináře, které byly financovány z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Příjemce osobních údajů:

Zpracování osobních údajů provádí správce, příjemcem osobních údajů (náhled) jsou orgány implementační struktury vykonávající kontrolu operačního programu (náhled v systému MS2014+) a byly-li údaje poskytnuty prostřednictvím webového formuláře, též správce webu AION CS, spol. s r.o., T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín.

Doba uložení:

Osobní údaje nebudou uloženy déle než do 31. 12. 2033.

Poučení:

Subjekt údajů nemá povinnost osobní údaje k výše uvedenému účelu poskytnout. Neposkytnutí osobních údajů má za následek neposkytnutí vzdělávání.

Subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů).