Webový formulář - dotazy

Webové formuláře zveřejněné na opvvv.msmt.cz nejsou určeny pro poskytování osobních údajů. Pro informace vyžadující identifikaci subjektu údajů, prosím, kontaktujte projektového administrátora/ manažera projektu prostřednictvím systému MS2014+ (https://mseu.mssf.cz/). Je-li do formuláře osobní údaj zadán (např. v e-mailové adrese), zpracovává jej ministerstvo následovně.

Účel zpracování osobních údajů:

Osobní údaje vyplněné do webového formuláře jsou zpracovávány pro účely odpovědi tazateli a vyhodnocení nejčastěji kladených dotazů a dále pro účely administrace projektů technické pomoci OP VVV.

Příjemce osobních údajů:

Zpracování osobních údajů provádí správce osobních údajů (ministerstvo), příjemcem osobních údajů (náhled) je pouze správce webu opvvv.msmt.cz.

Doba uložení:

Osobní údaje nebudou uloženy déle než do 31. 12. 2033.

Poučení:

Subjekt údajů nemá povinnost osobní údaje k výše uvedenému účelu poskytnout.

Subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů).