ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Aktualizace vzoru přílohy žádosti o podporu Prokázání vlastnické struktury

Řídicí orgán informuje žadatele o aktualizaci vzoru přílohy žádosti o podporu „Prokázání vlastnické struktury“, a to v souvislosti s novelou zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (tzv. „AML zákon“), a s účinností zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů.

V dokumentu byla rozšířena výjimka v dokládání části I přílohy pro subjekty, které skutečného majitele nemají na základě § 7 zákona o evidenci skutečných majitelů. Konkrétně se jedná o tyto subjekty, které mohou být oprávněnými žadateli či partnery v OP VVV:

  • školská právnická osoba zřízená státem, územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí,
  • církev a náboženská společnost a ostatní právnické osoby podle zákona upravujícího církve a náboženské společnosti,
  • obecně prospěšná společnost a ústav, jejichž zakladatelem je ČR, kraj nebo obec,
  • právnická osoba, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly na prospěchu a hlasovacích právech ČR, kraj nebo obec.

Část II přílohy zůstává beze změny.  

Aktualizovaný vzor přílohy Prokázání vlastnické struktury je relevantní pro žadatele, kteří podávají žádost o podporu po 1. červnu 2021. Dokument je pro žadatele k dispozici ke stažení na webové stránce příslušné výzvy a v dokumentech v IS KP14+.