Časté dotazy

Nejčastější otázky a odpovědi můžete vyhledávat, filtrovat a nebo nám můžete zaslat Nový dotaz.

Časté dotazy při řešení technických problémů s IS KP14+

Informace k realizaci projektů v době mimořádných opatření najdete ZDE.

Informace k realizaci šablon v době mimořádných opatření najdete ZDE.

Formulář

Nový dotaz

Výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území

Existuje nějaký nutný poměr mezi administrativní a odbornou částí realizačního týmu? Nepodařilo se mi tuto informaci v dokumentech vyhledat.

Přesný poměr mezi odborným a administrativním týmem projektu stanoven není. Realizační tým je nutné sestavit tak, aby odpovídal rozsahu a obsahu aktivit. Posouzení velikosti administrativního a odborného týmu je předmětem fáze věcného hodnocení žádosti o podporu.

Odpověď platná k datu: 22. ledna 2021 07:16
Výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území

Jak do žádosti o podporu nastavit závěrečnou zprávu o realizaci (ZZoR), když na ni na konci projektu vycházejí jen 2 měsíce (10 a 11/2023)? Je možné udělat ZZoR za 2 měsíce, nebo je lepší prodloužit o 2 měsíce předchozí období?

V době podání žádosti o podporu je třeba vyplnit i poslední dvouměsíční období, na které vychází ZZoR.

V průběhu realizace projektu lze přes změnové řízení požádat o nepředložení poslední řádné ZoR projektu/ŽoP (viz kapitola 7.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část). Jedná se o podstatnou změnu. Tato změna je možná v případě, že by poslední průběžná ZoR projektu/ŽoP měla být předložena do dvou měsíců (včetně) před ukončením realizace projektu. Příjemce požádá o nepředložení ZoR projektu/ŽoP a o úpravu finančního plánu obdobným způsobem, jako v případě dřívějšího předložení ZoR projektu/ŽoP. Řídicí orgán následně může povolit vypracování pouze závěrečné ZoR projektu (ZZoR projektu) / závěrečné ŽoP (ZŽoP).

Odpověď platná k datu: 22. ledna 2021 07:14
Výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území

Jednou z povinných příloh žádosti o podporu v aktivitě A jsou souhlasy škol se zapojením do MAP III. Je možné doložit tyto souhlasy s elektronickým podpisem ředitele příslušných škol?

Ano, příloha může být podepsána elektronickým podpisem statutárního zástupce školy/oprávněné osoby.

Odpověď platná k datu: 22. ledna 2021 07:12
Výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území

Je nějak omezena doba platnosti souhlasu škol se zapojením do projektu MAP III? Například když získáme souhlasy během ledna, ale žádost o podporu podáme až v březnu/dubnu?

Doba platnosti souhlasu školy se zapojením do MAP III není stanovena.

Odpověď platná k datu: 22. ledna 2021 07:11

Jak postupovat při pořizování fotodokumentace pro potřeby dokladování uskutečněných vzdělávacích a dalších akcí s ohledem na zákon č. 110/2019 Sb. (zákon o zpracování osobních údajů)?

V případě dokladování realizace vzdělávacích a dalších akcí v projektu prostřednictvím fotodokumentace se nejedná o zpracování osobních údajů (nedochází k jejich cílenému shromažďování, třídění a zveřejňování) a obecné nařízení o ochraně osobních údajů se neuplatňuje. Jedná se o (reportážní) zachycení podoby a v takovém případě se uplatí ustanovení § 82 a násl. občanského zákoníku, kdy je možné fotografii pořídit a přiměřeným způsobem šířit se svolením dané osoby (takové svolení lze konkludentně dovodit, když osoba ví, že bude / je fotografována, ví za jakým účelem, a přesto zůstává v záběru). V případě, kdy je fotografování prováděno tak, aby osoby nebyly poznat (zezadu, skloněná hlava, zakrytý obličej apod.), se neuplatní ani obecné nařízení ani občanský zákoník.

Při realizaci seminářů apod. lze do podmínek akce uvést, že organizátor z akcí pořídí fotodokumentaci pro účely prezentace akce nebo pro dokladování jejího pořádání. Účastník, který se na akci přihlásí, pak bere tuto skutečnost na vědomí a souhlasí s ní. Příp. je možné doplnit do podmínek akce text v tom smyslu, že účelem fotografií není identifikace osob nebo další zpracování jejich osobních údajů podle GDPR, ale organizátor postupuje podle občanského zákoníku.

Odpověď platná k datu: 13. ledna 2021 15:52
Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha

Projekt naší školy končí po prodloužení projektu 20. března 2021. Jak máme přistoupit k práci školního asistenta na 0,5 úvazku v březnu 2021?

Pokud je v pracovní smlouvě (DPČ/DPP), popř. dodatku, sjednána flexibilní pracovní doba tak, aby školní asistent mohl odpracovat od 1. do 20. března 2021 požadovaný úvazek ve výši 0,5, je možné v reportu vykázat činnosti ve výši 0,5 úvazku.

Pokud není sjednána odpovídající flexibilní pracovní doba a/nebo odpracování úvazku ve zkrácené době brání provozní důvody školy, potom je možné využít krácení šablon dle Kalkulačky indikátorů. Krácení personálních šablon se primárně provádí z důvodu čerpání nemocenské nebo ošetřovného osoby na dané personální pozici, ale krácení dle kalkulačky lze využít i na další případy, kdy není odpracován požadovaný úvazek.

Tento postup krácení je možné využít i v případě, kdy v rozpočtu projektu již není dostatečná výše finančních prostředků na šablonu/část šablony, která by pokryla např. celý odpracovaný 0,5 úvazek v daném časovém období.

V případě, že v projektu nedojde k vyčerpání všech plánovaných jednotkových nákladů dané šablony/části šablony, bude příjemce po kontrole závěrečné zprávy o realizaci vyzván k vrácení finančních prostředků za nevyužitou šablonu/část šablony.

Odpověď platná k datu: 6. ledna 2021 09:09
Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha

Je možné v současné době mimořádných opatření při přítomnosti dětí a žáků ve škole a platnosti omezení vstupu třetích osob do prostor školy realizovat šablony Projektový den ve škole (ve výuce) nebo Zapojení odborníka z praxe do výuky? Je možné realizovat šablonu Projektový den mimo školu?

V době mimořádných opatření realizuje škola/školské zařízení (dále jen souhrnně „škola“) šablony dle Sdělení k realizaci šablon https://opvvv.msmt.cz/aktualita/sdeleni-k-realizaci-sablon.htm. V něm je uvedeno, že projektové dny lze realizovat pouze prezenční formou. Pro vzdělávání dětí a žáků se musí školy řídit protiepidemickými opatřeními ve školství PES https://www.msmt.cz/ministr-skolstvi-predstavil-skolskou-cast-pes a https://koronavirus.edu.cz/informace-a-faq. Tímto systémem se samozřejmě řídí i mateřské školy, na které se nemusí vztahovat mimořádná opatření (tj. mateřská škola funguje bez omezení přítomnosti dětí).

Pokud je mezi odborníkem a školou pro případ šablon Projektový den ve škole (ve výuce)/Zapojení odborníka z praxe do výuky uzavřen pracovněprávní vztah, stává se tak odborník z praxe zaměstnancem školy. Je na něj tedy aplikován výklad PES týkající se zaměstnance školy neomezující vstup do prostor školy, a tím i možnost realizace aktivity.

V případě uzavření smlouvy o poskytování služeb se nejedná se o pracovněprávní vztah, externí odborník se nestává zaměstnancem školy, ale třetí osobou dle výkladu PES, na niž platí možnost vstupu do prostor školy pouze v nezbytně nutných případech, za které se považuje i účast externího odborníka z praxe ve výuce (realizaci šablony).

V obou případech je však stále nutné, aby byla v co nejvyšší míře dodržena ostatní protiepidemická opatření uvedená v systému PES, konkrétně omezení kontaktu externího odborníka s dalšími osobami v prostorách školy (především se třídami, u kterých se nepodílí na výuce) na co nejnižší možnou míru.

K realizaci šablony Projektový den mimo školu přistupujeme dle systému PES analogicky jako v části „Ostatní (Školy v přírodě, adaptační kurzy, sportovní kurzy, vícedenní školní výlety)“, tj. ve druhém až pátém stupni PES nejsou dovoleny.

Školy realizují výše uvedené aktivity šablon odlišnými způsoby a není možné obecnou odpovědí zachytit individuální specifika těchto aktivit. Zároveň není Řídicí orgán OP VVV oprávněn podávat výklady protiepidemických opatření a kontrolovat dodržování těchto opatření Pro konzultaci k aktivitám může škola využít speciální informační linky MŠMT https://koronavirus.edu.cz/kontakty.

Odpověď platná k datu: 18. prosince 2020 07:41
Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha

V současné době realizujeme některé šablony distanční formou. Vzhledem k omezení prezenční výuky je například doučování stále on-line. Jaké údaje má obsahovat auditní stopa, kterou dle Sdělení k realizaci šablon je nutné pořizovat?

Nad rámec požadavků v příslušné šabloně je u doučování distanční formou nutné tuto distanční formu doložit např. snímkem obrazovky (print screenem). Z pořízené auditní stopy je nutné vyčíst název akce, datum konání, počet účastníků a v neposlední řadě prokázání „synchronního průběhu akce“. U akcí pořádaných školou (doučování, kluby, …) je akceptovatelné, aby název akce byl dopsán dodatečně rukou na daný dokument

Pořízené snímky obrazovky je nutné uchovat pro případnou kontrolu na místě s výjimkou snímku distančního kurzu DVPP, který se přikládá k výstupu do zprávy o realizaci.

Odpověď platná k datu: 3. prosince 2020 14:23
Výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území

Jaké kroky je třeba podniknout, aby území, spadající v současnosti pod jiný MAP, mohlo být přiřazeno – stát se součástí MAP III jiného nositele? Některé školy chtějí vystoupit ze současného MAP a přidat se jinam. Pokud se nepřidají k nám, tak ze současného MAP vystoupí.

V nezbytně nutných případech je možné činit v souladu s Postupy MAP III změny v hranicích MAP (viz str. 14 - "Pokud je nutné, z důvodů přirozených lokálních funkčních partnerství nebo na základě dosavadních zkušeností z tvorby MAP, aby hranice MAP byla rozšířena nebo zúžena o jednotlivé školy, které leží v území sousední ORP, je to možné po dohodě s tímto územím ORP. Tato situace může nastat také v případě, pokud je na území správního obvodu ORP škola, která je spádová pro obce v území jiného správního obvodu ORP.  Každá škola - všechna její IZO - může být zahrnuta pouze v jednom MAP"). Vymezení změny území pro MAP III by měly projednat Řídicí výbory dotčených MAP II a následně území potvrdí svým stanoviskem/usnesením Regionální stálá konference daného kraje.

Odpověď platná k datu: 20. listopadu 2020 09:37
Výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území

Do MI 50810 započítávám nyní i další spolupracující organizace kromě škol (např. organizace zájmového a neformálního vzdělávání). Platí toto i pro MAP III, tj. hodnota MI může být vyšší než počet zapojených škol?

Ano, hodnota indikátoru může být vyšší než je počet zapojených škol. Započítáte i zapojené NNO a další organizace, které splní definici indikátoru uvedenou v příloze č. 1 výzvy. Pozor, nevykazují se organizace, které se zapojily jen do jednorázových akcí.

Odpověď platná k datu: 20. listopadu 2020 09:35
...

Prioritní osa

Výzva

Téma