Časté dotazy

Nejčastější otázky a odpovědi můžete vyhledávat, filtrovat a nebo nám můžete zaslat Nový dotaz.

Časté dotazy při řešení technických problémů s IS KP14+

Informace k realizaci projektů v době mimořádných opatření najdete ZDE.

Informace k realizaci šablon v době mimořádných opatření najdete ZDE.

Formulář

Nový dotaz

Výzva č. 02_16_022 - Šablony pro MŠ a ZŠ I - MRR

Do systému IS KP14+ se přihlašujeme každý týden, abychom nepropásli důležitou informaci v depeši, či případně výzvu k nápravě zprávy o realizaci. Je možné nastavit si v systému nějaké upozornění na nově příchozí depeše?

Ano, systém umožňuje nastavení upozornění, a to buď prostřednictvím e-mailu nebo formou SMS. Po přihlášení do systému IS KP14+ zvolte tlačítko PROFIL UŽIVATELE (vpravo nahoře). Na záložce KONTAKTNÍ ÚDAJE zvolíte formu notifikace, číslo telefonu (v mezinárodním formátu +420xxxxxxxxx) nebo e-mail a potvrdíte stiskem tlačítka „Uložit“.

Odpověď platná k datu: 24. srpna 2020 09:00
Výzva č. 02_16_015 - ESF výzva pro vysoké školy

Jak postupovat v případě osob vykazovaných v indikátoru 5 40 01, které zároveň nedosáhnou bagatelní podpory v 6 00 00? Na konzultaci bylo řečeno, že osoby v indikátoru 5 40 01 mají naplnit bagatelní podporu a pokud ji nenaplní, mělo by to být zejm. z důvodu úmrtí, rozvázání pracovního poměru nebo jiného vážného důvodu. Pravidla říkají, že projekt musí být koncipován tak, aby každý účastník získal bagatelní podporu. Není však nikde specifikováno, že každý účastník musí získat bagatelní podporu a omlouvají pouze krajní skutečnosti. Je opravdu nutné ke každé podpořené osobě podávat vysvětlení, pokud nedosáhne bagatelní podpory?

V kapitole 11.1 PpŽP – obecná část je uvedeno, že „projekt musí být koncipován tak, aby vzdělávací aktivity podpořené osoby v souhrnu dosahovaly minimální hranice bagatelní podpory, pokud není ve výzvě / navazující dokumentaci k výzvě stanoveno jinak“. Obdobně je to řešeno pro výzvy č. 15 a 18 v kap. 11.3.2 PpŽP – specifická část. Z ustanovení v žádném případě neplyne, že by takto měl být projekt koncipován pouze na počátku. Naopak by měl být takto koncipován po celou dobu realizace, tzn. i v případě, kdy začne být v projektu školena osoba, s jejímž školením se při podání žádosti původně nepočítalo. Pokud taková osoba započne školení, musí mít naplánováno školení v takové míře, aby její vzdělávací aktivity dosáhly minimální hranice bagatelní podpory. Splnění podmínky se tedy může projevit v navýšení hodnoty indikátoru 6 00 00.

V případech, kdy by příjemce žádal o změnu cílové hodnoty některého z indikátorů 5 xx xx (počet účastníků školení), bude pro posouzení takové žádosti o změnu nutné, aby byl projekt i po jejím schválení stále koncipován tak, že vzdělávací aktivity podpořených osob v souhrnu dosáhnou minimální hranice bagatelní podpory sledované v indikátoru 6 00 00 (celkový počet účastníků projektu). Z toho důvodu je zdůvodnění žádosti o změnu nezbytné. Řídicí orgán nicméně v průběhu realizace projektu ani po jeho ukončení nevyžaduje soupis podpořených osob, u nichž nedošlo k dosažení bagatelní podpory, s odůvodněním ke každé z nich. Stačí uvést souhrnně důvody, které k nedosažení bagatelní podpory vedly, a opatření, která příjemce přijal k odstranění případných identifikovaných překážek.

Pokud příjemce v průběhu realizace projektu zjistí, že z podpořených osob dosahuje bagatelní podpory nižší než předpokládaný podíl, tzn. že projekt vykazuje v indikátoru 6 00 00 málo účastníků, je nutné přistoupit k „revizi“ všech podpořených osob a zintenzivnit podporu těch, které jsou do projektu zařazeny. Nejlépe je poskytnutý objem podpory vidět ze založených karet účastníka v IS ESF 2014+, kam příjemce zadává všechny osoby již při jejich vstupu do projektu, tedy ještě předtím, než dosáhnou bagatelní podpory (viz uživatelská příručka IS ESF 2014+). Osoby, které v projektu získaly podporu blízkou hranici bagatelní podpory, je poté vhodné podporovat intenzivněji, např. i distančními formami při dodržení pravidel dokladování.

Odpověď platná k datu: 13. srpna 2020 18:20

Podle Pravidel pro žadatele a příjemce OP VVV musí být schválená jednotková sazba za danou pozici dodržena za celou dobu realizace projektu, tyto osobní výdaje však lze čerpat nerovnoměrně. Proč tedy musí být z žádosti o platbu vyjmuty osobní výdaje přesahující schválenou jednotkovou sazbu o více než 20 %, když byly tyto výdaje vynaloženy v souladu s PpŽP?

V návaznosti na zjištění auditu, které poukázalo na rizikovost pravidla pro nastavení jednotkových sazeb u pracovních pozic hrazených z přímých výdajů projektu, se ŘO více zaměřil na kontrolu dodržování jednotkových sazeb a přijmul preventivní opatření, které má zabránit schvalování rizikových výdajů. V případě, že ŘO zjistí při kontrole žádosti o platbu, že příjemce předkládá k vyúčtování výdaje, u nichž sazba převyšuje jednotkovou sazbu pro danou pozici o více než 20 % (počítáno kumulativně za všechny dosud předložené ŽoP, nikoliv pouze z aktuálně předložené ŽoP), vyjme ŘO (případně příjemce po dohodě s ŘO) část výdajů způsobující toto přesažení z dané ŽoP. Nejedná se o nezpůsobilý výdaj, příjemce má možnost takto vyjmutou částku opět předložit v některé z následujících ŽoP a tato částka bude schválena, pokud bude po jejím započtení jednotková sazba v průměru dodržena. ŘO kumulativně eviduje dodržování jednotkové sazby, vč. částek, které ŘO vyjmul, tudíž v případě, že je možné částku do ŽoP opět předložit, bude na to příjemce Řídicím orgánem upozorněn (upozornění Řídicím orgánem na možnost opětovného předložení výdajů neplatí pro výdaje, které vyjmul příjemce).

Tímto postupem není dotčena možnost příjemce čerpat průměrné jednotkové sazby schválené v rozpočtu projektu nerovnoměrně – vyúčtovávané výdaje budou příjemci schváleny v plné výši, v případě, že bude v průměru jednotková sazba dodržena. Nadále tak platí, že jednotková sazba za příslušnou pozici musí být dodržena v průměru za celou dobu realizace projektu.

Odpověď platná k datu: 30. července 2020 10:03
Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha

Obdrželi jsme Vyrozumění o poskytnutí dotace ve výzvě Šablony III a zároveň jsme byli vyzváni k doložení Prohlášení o propojenosti s ostatními podniky, které máme vložit do systému. Jsme škola zřízená obcí. Prohlášení jsme dohledali na webu OP VVV, ale nejsme si jistí správností jeho vyplnění. V systému IS KP14+ nemáme zpřístupněnou obrazovku Dokumenty. Jak máme postupovat?

Pokud je mateřská nebo základní škola příspěvkovou organizací obce, dobrovolného svazku obcí nebo kraje, je pro tuto školu doložení uvedeného dokumentu nerelevantní. Vyrozumění o poskytnutí dotace je zasíláno prostřednictvím automatické depeše všem žadatelům, jejichž žádost o podporu je doporučena k financování. Tím je administrativní proces schvalování žádosti o podporu ukončen. Výzva k doložení Prohlášení o propojenosti s ostatními podniky a uvedené pokyny jsou určeny pouze pro soukromé školy, kterým je podpora poskytována v režimu de minimis. Tuto skutečnost prohlašuje žadatel v Čestném prohlášení o výběru režimu veřejné podpory a dokládá již v žádosti o podporu.

Odpověď platná k datu: 29. července 2020 12:20
Výzva č. 02_16_022 - Šablony pro MŠ a ZŠ I - MRR

Byli jsme vyzváni k doplnění data výstupu z projektu u podpořených osob v systému IS ESF 2014+ a vykázání do závěrečné zprávy o realizaci, ovšem bez uvedení konkrétních osob, u kterých je požadována editace. V projektu bylo podpořeno více jak padesát osob. Jak jednoduše zjistit, u které osoby jsou data doplněna a u které ne?

V IS ESF 2014+ v detailu projektu na záložce Podpořené osoby je možnost rozšířit viditelné sloupce s údaji, které jsou důležité pro vykázání všech dílčích indikátorů do závěrečné zprávy o realizaci. Sloupce můžete přidávat po stisknutí tlačítka Možnosti (ozubené kolečko zcela vpravo), Vybrat sloupce (zde je možné zatrhnout viditelnost sloupců, například: Datum výstupu z projektu, Postavení na trhu práce, Nejvyšší dosažené vzdělání) a poté uložit stisknutím OK. Nyní se budou zobrazovat u podpořených osob požadované údaje, které pak můžete v detailu podpořené osoby editovat. Nezapomeňte po provedených změnách u podpořených osob vždy schválit seznam podpořených osob a poté načíst data z IS ESF 2014+ do IS KP14+ v rozpracované ZoR/ZZoR. Teprve pak se celý proces vykázání všech 6-kových indikátorů dokončí.

Odpověď platná k datu: 20. května 2020 10:50
Výzva č. 02_16_022 - Šablony pro MŠ a ZŠ I - MRR

Jak zjistíme jméno projektového manažera, který administruje náš projekt a se kterým bychom mohli konzultovat dotazy?

V IS KP14+ v levé nabídce je zařazena záložka s názvem „Manažeři projektu ŘO/ZS“. Po rozkliknutí je možné zjistit jméno administrátora projektu, kterého poté zadáte jako adresáta interní depeše.

Odpověď platná k datu: 20. května 2020 10:50
Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha

V MŠ máme chůvu plně hrazenou z projektu výzvy Šablony II. V podané žádosti o podporu do výzvy Šablony III jsme si pro jistotu tuto aktivitu navolili také, a to po celou dobu realizace až do roku 2023. Kdy budou zveřejněny informace, týkající se realizace šablony po 31. 8. 2020. Jak postupovat v případě, že se chůva nebude moci nadále financovat z projektu?

V současné době probíhá legislativní proces vedoucí k tomu, aby mohla být chůva hrazena ze šablon i po 31. 8. 2020. Chůva byla do III. vlny šablon zařazena i z toho důvodu, že MŠMT věří v možnost dalšího financování ze šablon a za tím účelem podniká veškeré kroky. Pokud bude novela vyhlášky č. 14/2005 Sb. schválena do 31. 8. 2020, může být chůva v II. i III. vlně šablon hrazena i po datu 31. 8. 2020 a mateřské školy o tom budou ze strany ŘO OP VVV informovány prostřednictvím interní depeše. Pokud chůvu nebude možné v rámci šablon hradit, lze změnou projektu zvolit jakékoli jiné šablony.

Odpověď platná k datu: 20. května 2020 10:50
Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha

Z důvodu uzavření školy v době mimořádných opatření máme obavy z případné nemožnosti realizovat všechny zvolené aktivity, zvláště šablony doučování a výuky s tablety. Pravděpodobně budeme žádat o prodloužení projektu. Je dána přesná lhůta, do kdy musíme žádost o změnu podat, aby se stihlo vše včas administrovat?

V první řadě ŘO OP VVV doporučuje si nejprve pečlivě rozmyslet realizaci zbývajících aktivit (v souladu s hygienickými předpisy, s potřebami a plány školy). Šablony klubů, doučování a využití ICT ve vzdělávání lze v jednom týdnu realizovat dvakrát, a to jako náhradu za období uzavření škol. Teprve na základě důsledného vyhodnocení potřebného času k dokončení realizace všech aktivit, je opodstatněné podat žádost o prodloužení projektu.

Vyhodnocení situace a samotné podání žádosti o prodloužení není třeba uspěchat. Žádost je možné podat dokonce až v samotném závěru realizace (např. v roce 2021), nejpozději však 40 pracovních dní před datem ukončení projektu.

Odpověď platná k datu: 20. května 2020 10:50

Kdy je možné požádat o změnu doby, pro kterou je stanoven hraniční finanční milník, v návaznosti na vydaný metodický dopis, který se týká situací, které souvisejí se šíření koronaviru?

Změna doby, pro kterou je stanoven hraniční finanční milník, je možná jen v případě, že příjemce žádá o prodloužení doby realizace projektu a kdy v souvislosti s tím dojde i k posunu okamžiku 60 % doby realizace projektu. Obecně platí, že v případě, kdy termín pro naplnění hraničního milníku spadne do stejného sledovaného období, za které byl doposud stanoven, tak se období nemění a lze upravit pouze výši hraničního milníku. Příjemce je povinen spolu se žádostí o změnu předložit kromě zdůvodnění také změnu finančního plánu.

Odpověď platná k datu: 5. května 2020 08:45
Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha

Pokud se nám u šablon Využití ICT ve vzdělávání nepodaří zajistit náhradní výuku tak, jak je popsáno ve Sdělení řídícího orgánu OP VVV (zapůjčením zařízení dětem / žákům), bude možné po otevření škol realizovat „fyzicky“ výuku vícekrát týdně?

Po otevření škol je možné všechny „zmeškané“ hodiny nahradit, aktivita tak bude prodloužena a naplněna. „Zameškané“ vyučovací hodiny lze nahrazovat tak, že v jednom týdnu proběhnou max. dvě vyučovací hodiny s ICT (v jedné šabloně). Šablona uvádí: „Pokud v jednom týdnu není možné aktivitu realizovat, je možné ji v jiném týdnu nahradit a realizovat v tomto týdnu 2 hodiny.“

Odpověď platná k datu: 17. dubna 2020 08:28
...

Prioritní osa

Výzva

Téma