Časté dotazy

Nejčastější otázky a odpovědi můžete vyhledávat, filtrovat a nebo nám můžete zaslat Nový dotaz.

Časté dotazy při řešení technických problémů s IS KP14+

Informace k realizaci projektů v době mimořádných opatření najdete ZDE.

Informace k realizaci šablon v době mimořádných opatření najdete ZDE.

Formulář

Nový dotaz

Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha

Zaměstnáváme v projektu Šablony II nekvalifikovaného školního asistenta a plánujeme ho zaměstnávat i nadále v projektu Šablony III. Využíváme výjimku na vzdělání popsanou v Příloze 3 výzvy č. 63/64 v kapitole 7.2 Způsob doložení výstupů. Můžeme tohoto školního asistenta zaměstnávat v našem projektu Šablony III? Platí tato výjimka i zde?

Ano, tato výjimka na vzdělání je popsaná v Příloze 3 výzvy č. 80/81 v kapitole 5.2 Způsob doložení výstupů. Pokud příjemce ví, že si školní asistent nestihne doplnit požadovanou kvalifikaci do dne podpisu pracovně-právního dokumentu pro Šablony III, pak musí učinit veškeré kroky popsané ve zmíněné kapitole. Škola musí prokázat skutečnou snahu o zaměstnání kvalifikovaného pracovníka, tj. doložit minimálně jedno zveřejnění nabídky místa včetně uvedení data zveřejnění (např. na webových stránkách školy/webové stránce pracovně-inzertních serverů) a protokol o vyhodnocení výběrového řízení s negativním výsledkem a také minimálně jeden kontakt (dopis/e-mail včetně uvedení data jeho zaslání) na pobočku Úřadu práce ČR s poptávkou po pracovníkovi s příslušnou kvalifikací včetně negativní odpovědi úřadu. Zveřejnění inzerátu a iniciační dopis/e-mail na úřad práce musí proběhnout minimálně 30 kalendářních dní před zaměstnáním nekvalifikovaného pracovníka. Nekvalifikovaný pracovník dále musí doložit dosažení potřebné kvalifikace nejpozději do roka od nástupu na pozici školního asistenta, nejpozději však do konce realizace projektu. V případě zaměstnání více nekvalifikovaných osob toto platí pro každou z nich. Výstupy aktivity je v takovém případě možné doložit nejdříve v ZoR projektu následující po dosažení kvalifikace pracovníka. Pokud nebude doložena skutečná snaha hledání kvalifikovaného pracovníka a doložení splnění kvalifikace dle výše uvedeného, všechny měsíce práce nekvalifikovaného školního asistenta budou hodnoceny jako nezpůsobilé výstupy!

Odpověď platná k datu: 19. července 2021 11:46
Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha

Během letních prázdnin nebudeme mít možnost pravidelně kontrolovat v systému IS KP14+ příchozí depeše. Je možné nechat si je zasílat na e-mail?

Ano, systém IS KP14+ umožňuje zasílání notifikace interní depeše. Pokud vám přijde v rámci příslušného projektu zpráva, upozornění nebo depeše, systém vás informuje přes e-mail nebo SMS. Postup nastavení zasílání notifikace je popsán v Uživatelské příručce IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu Zjednodušené projekty – výzvy č. 80 a 81 (šablony III) na straně 26. Uživatelská příručka je dostupná na https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-080-sablony-iii-mimo-hlavni-mesto-praha/dokumenty.htm. V případě potřeby je možné také kontaktovat pracovníka konzultační linky na tel. 234 814 777, který Vám s nastavením notifikace pomůže.

Odpověď platná k datu: 19. července 2021 11:35
Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha

Na webu společnosti Alza.cz jsme se dozvěděli, že nabízí notebooky a tablety pro realizaci šablon. Opravdu lze v rámci výzvy Šablony III volit tuto aktivitu?

Ano, ve výzvě Šablony III je jedna ze šablon (aktivit) nazvaná Využití ICT ve vzdělávání. Aktivita je určena pro MŠ i ZŠ a jejím cílem je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Pro realizaci jedné šablony zakoupí škola 10 mobilních zařízení (tabletů nebo notebooků), s nimiž realizuje výuku. Podrobný výklad šablony a podmínek její realizace naleznete v Příloze č. 3 výzvy – Přehled šablon a jejich věcný výklad dostupné na odkazu https://opvvv.msmt.cz/download/file4881.pdf.

Příjem žádostí o podporu ve výzvě Šablony III končí 29. 6. 2021 ve 14 hodin. Projekty v této výzvě lze realizovat nejpozději do 30. 6. 2023. Dovolujeme si v souvislosti s nákupem mobilních zařízení upozornit na nutnost dodržovat veškerá pravidla týkající se zadávání veřejných zakázek dle platné legislativy. Příjemce dotace je dále povinen řídit se Rozhodnutím o poskytnutí dotace, Pravidly pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, popřípadě pravidly zřizovatele.

Odpověď platná k datu: 25. června 2021 09:39
Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha

Podali jsme žádost o poskytnutí dotace a byl nám vydán právní akt (Rozhodnutí o poskytnutí dotace). Jsme povinni ho zveřejnit v Registru smluv?

Rozhodnutí o poskytnutí dotace, ani Dodatek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace se v Registru smluv nezveřejňují. Je to z toho důvodu, že Rozhodnutí o poskytnutí dotace i Dodatek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace nejsou dvoustrannými smlouvami. Jedná se o jednostranné rozhodnutí ze strany MŠMT/ŘO OP VVV.

Odpověď platná k datu: 21. června 2021 13:43
Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha

O prázdninách by chtěl školní asistent čerpat tři týdny neplaceného volna. Je to ve zjednodušených projektech dovoleno? A pokud ano, jakým způsobem se neplacené volno vykazuje?

Pokud kterýkoli pracovník, hrazený z personální šablony, vyčerpal veškerou svou dovolenou a žádá o poskytnutí neplaceného volna, může se souhlasem zaměstnavatele toto volno čerpat. Do reportu o činnosti je nezbytné výslovně uvést dobu čerpání neplaceného volna a vykázat pouze takový počet splněných šablon, který odpovídá odpracovanému úvazku pro projekt. Report o činnosti musí být v souladu s výplatní listinou, kterou je třeba uschovat pro případnou kontrolu na místě.

Se stanovením počtu šablon, které je možné v měsíci, ve kterém pracovník čerpá neplacené volno vykázat, pomůže Kalkulačka indikátorů k ZoR – záložka Krácení šablon. Na záložce Informace_Krácení šablon je uvedeno „Krácení šablony lze využít i v jiných nezbytných případech, kdy nedojde k odpracování požadovaného úvazku v daném měsíci“.

Odpověď platná k datu: 21. června 2021 13:15

Jakými podmínkami je vázáno nakládání s dlouhodobým majetkem (např. s budovami, vybavením atd.) podpořeným mimo režim veřejné podpory z prostředků OP VaVpI / OP VVV po ukončení doby udržitelnosti projektu?

V souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace (dále „RoPD“) trvá u projektů, u kterých ještě nebyl odepsán veškerý podpořený dlouhodobý majetek, povinnost dodržovat podmínky nehospodářského využití infrastruktury podpořené v režimu mimo veřejnou podporu[1], a to po celou dobu životnosti podpořené infrastruktury, resp. odpisování podpořeného majetku.  

Vzhledem k této skutečnosti je nezbytné, aby příjemce podpory / partner projektu (dále „příjemce/partner“) i po skončení doby udržitelnosti projektu nadále prováděl monitoring podílu doplňkové hospodářské činnosti daného subjektu (relevant entity) dle Metodiky vykazování hospodářských činností, a to minimálně po dobu 10 let od poskytnutí podpory / vydání RoPD (v případě, že je doba životnosti podpořeného majetku delší než 10 let). Příjemce/partner je povinen uchovávat podklady nutné pro případnou kontrolu dodržování této podmínky, nemusí jej však už Řídicímu orgánu (dále „ŘO“) každoročně předkládat. V případě, že by hrozilo riziko překročení limitu možného doplňkového hospodářského využití podpořeného dlouhodobého majetku, je příjemce/partner, příp. nový nabyvatel tohoto majetku, o této skutečnosti povinen ŘO neprodleně informovat. 

Zohlednění podmínek nehospodářského využití a rovněž dalších povinností vyplývajících z pravidel veřejné podpory[2]  při nakládání s majetkem po ukončení doby udržitelnosti projektu je uvedeno v následujícím postupu:

Krok č. 1 - Je podpořený majetek již odepsaný?

Ano - pokud je podpořený majetek již odepsaný, není potřeba jeho další sledování z hlediska naplňování podmínek doplňkových hospodářských činností a majetek tedy může být převeden bez dalších podmínek (ačkoliv ŘO doporučuje, aby i případný převod odepsaného majetku ve vztahu k podnikům[3] probíhal za tržních podmínek s ohledem na riziko poskytnutí nepřímé veřejné podpory nabyvateli). → MAJETEK SE NESLEDUJE.

Ne – pro neodepsaný majetek, který byl podpořen z OP VaVpI / OP VVV, se i nadále uplatní podmínka nehospodářského, resp. doplňkového hospodářského, využití a je potřeba zkoumat další okolnosti převodu majetku. Přejděte ke kroku č. 2.

Krok č. 2 - Má být majetek převeden na externí subjekt?

Ano - pokud má být majetek převeden na externí subjekt, případně dochází k převodu mezi příjemcem a partnerem či vice versa, je nezbytné zkoumat další okolnosti tohoto převodu - přejděte ke kroku č. 3.

Ne - pokud dochází pouze k internímu převodu u příjemce nebo u partnera, je nezbytné i nadále sledovat převedený majetek z hlediska naplňování podmínek doplňkových hospodářských činností, neboť umístění majetku v rámci příjemce/partnera není relevantní a zvýhodnění příjemce/partnera je stále přítomno. Převedený majetek musí být i nadále sledován a musí být součástí daného subjektu (relevant entity). PŘÍJEMCE/PARTNER MAJETEK DÁLE SLEDUJE.

Krok č. 3 - Má být majetek převeden za tržní cenu?

Ano - pokud má být majetek převeden na externí subjekt za tržní cenu[4], nedojde k dalšímu přenosu výhody na tento externí subjekt[5] a majetek již není třeba dále sledovat. Z důvodu právní jistoty a s ohledem na podmínky vyplývající z RoPD (tj. povinnost využívat podpořené zdroje k nehospodářské činnosti) je nicméně nezbytné, aby příjemce reinvestoval veškeré zisky z prodeje majetku podpořeného z OP VaVpI / OP VVV zpět do svých primárních (nehospodářských) činností, čímž dojde k eliminaci poskytnuté výhody v podobě neodepsané části podpořeného majetku. MAJETEK SE NESLEDUJE + PŘÍJEMCE/PARTNER REINVESTUJE ZISKY DO NEHOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI.

Ne - pokud má být majetek převeden za nižší než tržní cenu[6], je nezbytné zkoumat, zda tímto převodem nedojde k poskytnutí nepřímé veřejné podpory podniku od příjemce/partnera (ve smyslu kapitoly 2.2 Rámce VaVaI), a je tedy nezbytné zkoumat činnost nabyvatele majetku. Přejděte ke kroku č. 4.

Krok č. 4 - Vykonává nabyvatel majetku hospodářskou činnost?

Ano - pokud má být majetek převeden za nižší než tržní cenu[7] na nabyvatele, který je podnikem ve smyslu pravidel veřejné podpory[8], představoval by tento převod poskytnutí nepřímé veřejné podpory od příjemce/partnera (ve smyslu kapitoly 2.2 Rámce VaVaI), neboť nabyvatel od příjemce/partnera obdrží výhodu v podobě rozdílu ceny majetku oproti jeho tržní ceně. Převod pod tržní cenou by bylo možno realizovat pouze v případě, že na něj bude uplatněna některá z výjimek ze zákazu poskytování veřejné podpory (např. podpora de minimis).

Ne - pokud je majetek převáděn za nižší než tržní cenu[9] na nabyvatele, který není podnikem ve smyslu pravidel veřejné podpory[10] (tj. např. na obec, veřejnou vysokou školu či na jinou veřejnou výzkumnou organizaci), a tento majetek bude nabyvatelem využit pro jeho nehospodářskou činnost[11], je možno převod realizovat[12]. Nicméně vzhledem ke skutečnosti, že výhoda (podpořený majetek) je převedena na tohoto nabyvatele, je nezbytné, aby tento nabyvatel nadále sledoval naplňování podmínek doplňkových hospodářských činností u převedeného majetku a nezměnil se původní režim podpory, a to minimálně po dobu 10 let od poskytnutí podpory / vydání RoPD.[13]

Z důvodu právní jistoty a s ohledem na podmínky vyplývající z RoPD (tj. povinnost využívat podpořené zdroje k nehospodářské činnosti) je i v případě tohoto převodu nezbytné, aby příjemce/partner reinvestoval případné zisky z prodeje majetku podpořeného z prostředků OP VaVpI / OP VVV zpět do svých primárních (nehospodářských) činností, čímž dojde k eliminaci poskytnuté výhody v podobě neodepsané části podpořeného majetku. NABYVATEL MAJETEK DÁLE SLEDUJE + PŘÍJEMCE/PARTNER REINVESTUJE ZISKY DO NEHOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI.

Uvedený postup je možno popsat prostřednictvím vývojového diagramu:


[1] Ve smyslu bodu 20 Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01, dále jen „Rámec VaVaI“) a/nebo ve smyslu bodu 207 Sdělení Komise o pojmu státní podpora uvedeném v čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (2016/C 262/01).

[2] Zejména pravidla pro poskytování nepřímé podpory ve smyslu kapitoly 2.2 Rámce VaVaI a rovněž obecné principy přenesení veřejné podpory na nabyvatele u přechodu aktiv. Za dodržení pravidel veřejné podpory plně zodpovídá příjemce/partner.

[3] Za podnik se považuje subjekt, který vykonává hospodářskou činnost, tj. nabízí zboží nebo služby na trhu.

[4] Resp. ekvivalent tržní ceny v případě směny za jiný majetek/službu.

[5] Dle bodů 133 a 134 rozsudku Tribunálu ze dne 19. června 2019, Nürburgring eV v. Komise, T‑373/15, platí, že v případě, že podnik, který obdržel podporu neslučitelnou s vnitřním trhem, je získán za tržní cenu, a sice za nejvyšší cenu, kterou by byl ochoten zaplatit soukromý investor za normálních podmínek hospodářské soutěže za tuto společnost ve stavu, v němž se – zejména po obdržení státní podpory – nachází, je prvek podpory ohodnocen tržní cenou a zahrnut do kupní ceny. Za těchto podmínek nelze mít za to, že nabyvatel byl zvýhodněn oproti ostatním hospodářským subjektům na trh. Pokud se naopak prodej aktiv příjemce státní podpory uskuteční za nižší než tržní cenu, neodůvodněné zvýhodnění mohlo být převedeno na nabyvatele.

V této souvislosti lze uvést, že případné porušení podmínek doplňkových hospodářských činností by vedlo k tomu, že původní podpora je v rozporu s pravidly upravujícími poskytnutí podpory, a tudíž i potenciálně neslučitelná. Neodůvodněné zvýhodnění by následně mohlo být převedeno na nabyvatele, který majetek nabyl za podmínek, které nejsou tržní.

[6] Resp. ekvivalent tržní ceny v případě směny za jiný majetek/službu.

[7] Resp. ekvivalent tržní ceny v případě směny za jiný majetek/službu.

[8] Za podnik se považuje subjekt, který vykonává hospodářskou činnost (nabízí zboží nebo služby na trhu). Subjekt vykonávající nehospodářskou činnost, není považován za podnik ve smyslu pravidel veřejné podpory. Vykonávání pouze doplňkové hospodářské činnosti nemění skutečnost, že nabyvatel majetku není považován za podnik ve smyslu pravidel veřejné podpory.

[9] Resp. ekvivalent tržní ceny v případě směny za jiný majetek/službu.

[10] Za podnik se považuje subjekt, který vykonává hospodářskou činnost (nabízí zboží nebo služby na trhu). Subjekt vykonávající nehospodářskou činnost, není považován za podnik ve smyslu pravidel veřejné podpory. Vykonávání pouze doplňkové hospodářské činnosti nemění skutečnost, že nabyvatel majetku není považován za podnik ve smyslu pravidel veřejné podpory.

[11] Za nehospodářskou činnost lze považovat rovněž doplňkovou hospodářskou činnost dle bodu 20 Rámce VaVaI.

[12] V takovém případě převod nepředstavuje nepřímou podporu ve smyslu kapitoly 2.2 Rámce VaVaI.

[13] Dle bodu 134 rozsudku Tribunálu ze dne 19. června 2019, Nürburgring eV v. Komise, T‑373/15, platí, že pokud se prodej aktiv příjemce státní podpory uskuteční za nižší než tržní cenu, neodůvodněné zvýhodnění mohlo být převedeno na nabyvatele.

Odpověď platná k datu: 31. května 2021 13:02
Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha

Před ukončením realizace projektu ve výzvě Šablony II jsme vyplnili Dotazníkové šetření potřeb MŠ a výsledkem je, že se ve všech položkách dotazníku nacházíme v ideálním stavu (tj. celkový průměr = 4,00). Můžeme podat žádost o podporu do výzvy 80 Šablony III?

Ano, žádost o podporu do výzvy Šablon III podat můžete. Je však potřeba si uvědomit, že s každým ukončeným projektem ve výzvách šablon (ve Vašem případě tedy ve výzvách Šablony II i Šablony III) je nutné v závěrečném šetření v dotazníku vykázat pozitivní posun školy, tedy vykázat v dotazníku výsledek ZLEPŠENÍ pro účely naplnění cílové hodnoty indikátoru 5 10 10 - Počet organizací, ve kterých se zvýšila kvalita výchovy a vzdělávání a proinkluzivnost. Zlepšením se rozumí jakákoliv pozitivní změna (tedy minimálně o hodnotu 0,01). Pokud škola nebude moci dosáhnout zlepšení na konci projektu ve výzvě Šablony III, nenaplní tak zmíněný indikátor 5 10 10. Za nenaplnění tohoto indikátoru je stanovena sankce ve výši 5 % celkové částky dotace dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace, s touto částkou je pak třeba počítat již v začátku realizace projektu. Rovněž není dovoleno pro účely vstupu do projektu Šablon III měnit výsledek dotazníku.

V případě Vaší školy tedy posun nad ideální stav vykázaný v závěrečném dotazníkovém šetření výzvy Šablony II již není v projektu Šablony III možný.

Odpověď platná k datu: 28. května 2021 12:00
Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha

Prodloužili jsme dobu realizace našeho projekt ve výzvě 63 (tj. Šablony II) o 6 měsíců. Zároveň jsme zahájili realizaci projektu ve výzvě 80 (tj. Šablony III). Oba projekty se překrývají šest měsíců. V této době realizujeme v projektu Šablony II aktivitu 2.II/22 Komunitně osvětová setkávání. Můžeme zároveň realizovat v projektu Šablony III aktivitu 3.II/14 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ, v rámci které lze také uskutečnit komunitně osvětové setkání?

Šablona 2.II/22 Komunitně osvětová setkávání (dále jen „KOS“) ve výzvě 63 je svým obsahovým pojetím totožná se šablonou 3.II/14 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ ve výzvě 80. Proto v době šesti měsíců, ve kterých probíhá realizace obou projektů současně, lze tyto aktivity realizovat jen tehdy, pokud je v projektu Šablony II dokončena realizace všech aktivit 2.II/22 KOS.

Příklad: Projekt ve výzvě Šablony II končí 28. 2. 2022. Projekt ve výzvě Šablony III začíná 1. 9. 2021. Škola má navolené 2 aktivity KOS ve výzvě 63 a 3 aktivity Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči ve výzvě 80. Překrývající se období realizace obou projektů je 1. 9. 2021 až 28. 2. 2022. V tomto období škola nejdříve zrealizuje všechna Komunitně osvětová setkávání spadající do výzvy č. 63 a až poté uskuteční KOS (resp. Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči) ve výzvě 80. Není tedy možné realizovat KOS v Šablonách II, pak KOS v Šablonách III a pak opět KOS v Šablonách II.

Odpověď platná k datu: 19. května 2021 09:53
Výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území

Tabulky investičních priorit pro období 2021-27 je třeba odevzdávat opatřené elektronickým podpisem oprávněné osoby – co je tím myšleno?

Oprávněnou osobou je předseda řídicího výboru MAP, který podepíše tabulky investičních priorit 2021-27 (tj. 1 soubor pdf obsahující všechny tabulky, případně jednotlivé tabulky ve formátu pdf a každý ze souborů opatřený jeho podpisem).

Odpověď platná k datu: 13. května 2021 14:25
Výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území

Budou ještě vyhlašovány výzvy z IROP 2014-20?

Dle informací Ministerstva pro místní rozvoj ŘO IROP 2014-20 již nebude vyhlašovat výzvy pro oblast vzdělávání. Vyhlašovány jsou pouze výzvy z úrovně integrovaných nástrojů ITI/IPRÚ/CLLD.

Odpověď platná k datu: 13. května 2021 14:22
...

Prioritní osa

Výzva

Téma