Časté dotazy

Nejčastější otázky a odpovědi můžete vyhledávat, filtrovat a nebo nám můžete zaslat Nový dotaz.

Časté dotazy při řešení technických problémů s IS KP14+

Informace k realizaci projektů v době mimořádných opatření najdete ZDE.

Informace k realizaci šablon v době mimořádných opatření najdete ZDE.

Formulář

Nový dotaz

Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha

V září 2020 jsme začali s aktivitami doučování a klubů, ale po uzavření školy jsme je přerušily. Nyní jsme se rozhodli je realizovat distanční formou. Můžeme zmeškané schůzky nahradit? Můžeme schůzky vést distančně, i když se někteří žáci vrátí do školy?

V šablonách doučování, klubů a využití ICT ve vyučování je možné nahrazovat zmeškané hodiny/schůzky, a to tak, že se v dalších týdnech koná schůzka dvakrát. Toto ustanovení je uvedeno přímo v šablonách a vychází z toho, jak byly tyto šablony vyjednány s Evropskou komisí (při nahrazování schůzek se mohou konat max. 2 schůzky týdně). Schůzky lze nahrazovat distančně i prezenčně. Schůzky však nelze realizovat dvakrát týdně preventivně jako „pojistku“ do budoucna. Vždy se musí nahrazovat pouze schůzky nekonané v minulých týdnech.

Pokud je ve školách omezena přítomnost dětí/žáků (např. je MŠ otevřena pouze pro děti zdravotníků nebo např. probíhá v ZŠ/SŠ rotační výuka), tak aktivity lze realizovat distančně podle Sdělení k realizaci šablon, viz https://opvvv.msmt.cz/aktualita/sdeleni-k-realizaci-sablon.htm. Distančních aktivit se mohou účastnit i ti žáci, kteří chodí prezenčně do školy, k aktivitě se mohou připojit jak z domova, tak z prostor školy.

Odpověď platná k datu: 8. dubna 2021 13:22
Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha

Vzhledem k současné situaci nejsme schopni zrealizovat v našem projektu Šablony III Projektový den mimo školu. Můžeme podat žádost o změnu na Projektový den ve výuce?

V projektech výzvy Šablony III, tj. výzva 80/81, není taková změna aktivit možná. Důvodem je zařazení šablon Projektový den mimo školu a Projektový den ve výuce do odlišného specifického cíle. Nastavení šablony Projektový den ve výuce ve výzvě 80/81 do specifického cíle SC 5 (02.3.68.5) je ovlivněno jeho tematickým vymezením.

Odpověď platná k datu: 8. dubna 2021 13:21
Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha

V době uzavření školy můžeme poskytovat žákům individuální konzultace. Bylo by možné vykázat tyto individuální konzultace jako výstup šablony 3.II/11 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem?

Pokud škola/školské zařízení může v době uzavření škol poskytovat individuální konzultace, tak lze i tímto způsobem realizovat šablonu 3.II/11 Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Musí však být splněna podmínka, že v jednom týdnu absolvují alespoň 3 žáci postupně individuální doučování v délce min. 60 minut. Tato doučování se následně uvedou do třídní knihy doučování jako jedna schůzka doučování. Doučování formou individuálních konzultací je možné vést i distančně.

Doučující se dle podmínek šablony mohou střídat. V záznamu pak budou pod jednou schůzkou vykázána minimálně tři různá data a časy. Pro zpřesnění je žádoucí připojit také poznámku ve znění např. „doučování proběhlo formou individuálních konzultací“.

Obdobně lze tento postup využít u šablony doučování ve výzvách 63/64 a 65/66.

Odpověď platná k datu: 8. dubna 2021 13:20
Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha

Chceme pokračovat v realizaci šablony Využití ICT ve vzdělávání i v době uzavření školy. Využili jsme možnosti zapůjčení tabletů/notebooků žákům, kteří se připojují k výuce distančně. Jak vykázat odučenou hodinu, kdy se v jeden čas využívají zařízení v různých třídách. Například: v 6.A mají 3 žáci tablety a v 6.B využívají 7 tabletů ze šablony?

Úprava níže uvedené odpovědi je platná pro výzvy 63/64, 65/66 a 80/81 a proběhla v souladu se Sdělením k realizaci šablon, verze 3, účinného od 1. 2. 2021. Dle tohoto Sdělení nemusí být využito všech 10 zařízení ve stejný čas. Uvedených 10 zařízení může být využito ve více skupinách v odlišný čas, ale vždy během jednoho týdne.

Základní podmínkou realizace šablony je využívat 10 zakoupených tabletů/notebooků ve stejný čas. Těchto 10 zařízení nemusí být použito pouze v jedné třídě nebo jedné skupině, ale mohou být použita napříč třídami/skupinami, avšak ve stejný čas. Je nezbytné, aby každá takováto třída/skupina splňovala podmínku zapojení 3 dětí/žáků ohrožených školním neúspěchem.

Pokud byly tablety (zakoupené z projektu) zapůjčeny k distanční výuce žákům tříd 6.A i 6.B, potom musí vykazovaná jedna hodina výuky týdně probíhat v 6.A a 6.B ve stejný čas (např. v úterý od 10 hodin, kdy v 6.A probíhá hodina dějepisu a v 6.B hodina biologie). Ostatní žáci obou tříd mohou být do těchto vyučovacích hodin také distančně zapojeni, a to na svých vlastních zařízeních.

Do záznamu z realizace pak budou uvedeny v jednom týdnu dvě vyučovací hodiny se stejným časem výuky, přičemž u každé z nich bude vyznačeno, kolik žáků mělo notebook/tablet zakoupený z projektu k dispozici. Vzor záznamu zveřejněný ve výzvě je vzorem, který si může škola/školské zařízení upravit pro své potřeby (upravený vzor musí obsahovat všechny náležitosti původního vzoru, tj. požadavky na výstup v šabloně). Ze záznamu tak musí být patrné, že výuka probíhala časově paralelně ve dvou oddělených třídách a že celkový počet hodin odpovídá zvolené variantě (64/48/32/16).

Odpověď platná k datu: 8. dubna 2021 10:50
Výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území

Kdy máme začít používat nové tabulky pro investiční priority území, které se stanou součástí Strategického rámce MAP a byly zveřejněny na webu OP VVV?

Tabulky pro zaznamenávání investičních priorit, které jsou zveřejněny na webu u výzvy Akční plánování v území, jsou předpokladem pro čerpání finančních prostředků z výzev IROP 2021+ vyhlašovaných pro oblast vzdělávání. Strategický rámec s těmito tabulkami musí být schválen Řídicím výborem a zveřejněn na stránkách MMR (územní dimenze) či stránkách městské části Prahy ve chvíli, kdy se budou předkládat jednotlivé projektové záměry z těchto tabulek do výzev IROP.

Odpověď platná k datu: 24. března 2021 14:35
Výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území

Jak máme započítávat školy, jejichž zřizovatel nemá sídlo v území vymezeném pro MAP III?

Je třeba, aby jedna škola byla vždy započtena jen v jednom MAP, resp., aby na ni nebyly nárokovány finanční prostředky násobně, ve dvou či více projektech MAP výzvy Akční plánování v území.  Je třeba, aby žadatel toto diskutoval se zřizovateli i řediteli škol v rámci jejich oslovení ke spolupráci při zapojení do aktivit projektu a upozornil ředitele/zřizovatele, že není možné vydat případný Souhlas se zařazením do projektu MAP III více než 1 realizátorovi MAP, resp. více než pro 1 projekt MAP.  

Odpověď platná k datu: 24. března 2021 14:34
Výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území

Je možné aktualizovat MAP bez realizace projektu MAP III (tzn. jen na vlastní náklady obce/městské části) tak, aby vzdělávací organizace mohly čerpat dotace na investiční a neinvestiční projekty v novém programovém období v rámci IROP a OP JAK?

Aktualizace Strategického rámce MAP (SR MAP) z vlastních zdrojů tvůrce (tj. bez projektu z výzvy OP VVV) je možná, ale SR MAP nenahradí kompletní MAP, který je potřeba k financování návazných aktivit z OP JAK. Pro financování implementačních aktivit v OP JAK tedy není aktualizace SR MAP dostačující a je potřeba vytvořit/aktualizovat kompletní MAP ve výzvě Akční plánování v území (č. 02_20_082).

V případě aktualizace SR MAP z vlastních zdrojů bude ale možné jeho využití pro financování investičních priorit z IROP 2021-27 za splnění podmínky, že jeho aktualizace proběhla v souladu s Postupy MAP III, přílohou výzvy Akční plánování v území (č. 02_20_082). Konkrétně tvůrce předloží MŠMT (ŘO OP VVV):

1)Stanovisko (Usnesení) místně příslušné Regionální stálé konference (RSK) / Potvrzení Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP) vymezující území, které nebude pokryto projektem MAP III z výzvy č. 02_20_082 Akční plánování v území a určení subjektu, který v tomto území bude odpovědný za tvorbu SR MAP z vlastních zdrojů.

2) Seznam MŠ, ZŠ a ZUŠ zřizovaných v území správního obvodu ORP / MČ - přehled škol zapojených a nezapojených do tvorby SR MAP. Je nutné splnění podmínky stanovené Postupy MAP III, kap. 6 o zapojení minimálně 70 % škol v území dle IZO.

3)  Souhlasy škol se zařazením do tvorby SR MAP – vyjádření ředitelů škol k zapojení do tvorby SR MAP.

4) Statut a jednací řád Řídicího výboru MAP a zápis z jednání, na němž byl aktualizovaný SR MAP schválen – složení Řídicího výboru musí být v souladu s Postupy MAP III, kap. 11, podaktivita A 1.1 Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP. Případně doložení přehledu pracovních skupin, které byly za účelem aktualizace SR MAP vytvořeny, jejich prezenčních listin a závěrů z jednání.

5) Komunikační plán včetně přehledu realizovaných komunikačních/konzultačních aktivit.

6) SR MAP - aktualizovaná analytická část a aktualizovaná strategická část se SR MAP do roku 2025 (zpracování dle Postupů MAP III, podaktivita A 1.8 Místní akční plánování) schválená Řídicím výborem MAP a elektronicky podepsaná předsedou Řídicího výboru MAP. Platí podmínka aktualizace nejdříve po uplynutí 6 měsíců od data předchozího schválení.

7) Spolupráce s KAP – doložení nastavených mechanismů spolupráce s KAP v území, případně doložení přehledu uskutečněných aktivit vzájemné spolupráce.

Žádost o vyjádření k aktualizovanému SR MAP bude spolu s výše uvedenými dokumenty zaslána elektronicky na ap@msmt.cz s elektronickým podpisem statutárního zástupce/oprávněné osoby subjektu, který byl místně příslušnou RSK / rozhodnutím MHMP pověřen aktualizovat SR MAP.

MŠMT provede kontrolu všech dodaných dokumentů, resp. potvrdí soulad tvorby SR MAP s nastavenými postupy a do 30 dnů od předložení SR MAP vydá vyjádření, kterým informuje předkladatele, zda je možné zveřejnit SR MAP na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj, část územní dimenze (https://mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/map-kap/stratigicke_ramce_map), nebo v případě městské části Prahy na jejích webových stránkách. Tvůrce SR MAP při žádosti na MMR o zveřejnění aktualizovaného SR MAP doloží i vyjádření MŠMT.

Odpověď platná k datu: 24. března 2021 14:32
Výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území

Pokud by se podepisovaly všechny dokumenty nejprve panem starostou a poté ještě jednou jím v systému ISKP, musíme je konvertovat do formátu pdf?

Pro tuto výzvu je forma doložení všech příloh prostá kopie, tudíž není nutný ani elektronický podpis přílohy v IS KP14+.

Odpověď platná k datu: 24. března 2021 14:31
Výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území

Lze i nadále v území realizovat aktivity, jako je sdílený logoped, rodilý mluvčí, nebo lektor volnočasových aktivit?

Uvedené aktivity souvisejí s implementací MAP, a tudíž nejsou oprávněnými aktivitami této výzvy.

Odpověď platná k datu: 24. března 2021 14:30
Výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území

Od září bude v našem území fungovat nově zřízená škola, můžeme ji již nyní zařadit do Kalkulačky výpočtu CZV projektu a nárokovat si na ni finanční prostředky?  

Počty škol dle IZO uvedené v žádosti o podporu (přílohy Kalkulačka CZV, Seznam škol, Souhlasy škol) musí být platné v době podání žádosti, tzn. je třeba tam mít započítané pouze školy, které v době podání žádosti existují (tj. jsou uvedené v rejstříku škol).  

Odpověď platná k datu: 24. března 2021 14:29
...

Prioritní osa

Výzva

Téma