Časté dotazy

Nejčastější otázky a odpovědi můžete vyhledávat, filtrovat a nebo nám můžete zaslat Nový dotaz.

Časté dotazy při řešení technických problémů s IS KP14+

Informace k realizaci projektů v době mimořádných opatření najdete ZDE.

Informace k realizaci šablon v době mimořádných opatření najdete ZDE.

Formulář

Nový dotaz

Výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území

Jaké kroky je třeba podniknout, aby území, spadající v současnosti pod jiný MAP, mohlo být přiřazeno – stát se součástí MAP III jiného nositele? Některé školy chtějí vystoupit ze současného MAP a přidat se jinam. Pokud se nepřidají k nám, tak ze současného MAP vystoupí.

V nezbytně nutných případech je možné činit v souladu s Postupy MAP III změny v hranicích MAP (viz str. 14 - "Pokud je nutné, z důvodů přirozených lokálních funkčních partnerství nebo na základě dosavadních zkušeností z tvorby MAP, aby hranice MAP byla rozšířena nebo zúžena o jednotlivé školy, které leží v území sousední ORP, je to možné po dohodě s tímto územím ORP. Tato situace může nastat také v případě, pokud je na území správního obvodu ORP škola, která je spádová pro obce v území jiného správního obvodu ORP.  Každá škola - všechna její IZO - může být zahrnuta pouze v jednom MAP"). Vymezení změny území pro MAP III by měly projednat Řídicí výbory dotčených MAP II a následně území potvrdí svým stanoviskem/usnesením Regionální stálá konference daného kraje.

Odpověď platná k datu: 20. listopadu 2020 09:37
Výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území

Do MI 50810 započítávám nyní i další spolupracující organizace kromě škol (např. organizace zájmového a neformálního vzdělávání). Platí toto i pro MAP III, tj. hodnota MI může být vyšší než počet zapojených škol?

Ano, hodnota indikátoru může být vyšší než je počet zapojených škol. Započítáte i zapojené NNO a další organizace, které splní definici indikátoru uvedenou v příloze č. 1 výzvy. Pozor, nevykazují se organizace, které se zapojily jen do jednorázových akcí.

Odpověď platná k datu: 20. listopadu 2020 09:35
Výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území

Pokud projekt MAP III ukončím v 11/2023, skutečně vytvářím akční plány dopředu na roky 2024 a 2025?

Ano, na konci realizace projektu MAP III odevzdá každý příjemce mj. akční plány na roky 2023, 2024 a 2025.

Odpověď platná k datu: 20. listopadu 2020 09:20
Výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území

Ve vzorci maximální výše výdajů je počet zapojených škol podle IZO, anebo RED IZO škol?

Do vzorce pro výpočet maximální částky celkových způsobilých výdajů na projekt MAP III dosazujete počet zapojených škol v území dle IZO.

Odpověď platná k datu: 20. listopadu 2020 09:18
Výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území

Při přípravě projektu KAP I byl stanoven rozsah součtu úvazků pro stanovení přímých nákladů. Bude to i tentokrát?

Pro KAP III žádný takový limit stanoven není. Žadatel je omezen maximální výší výdajů.

Odpověď platná k datu: 20. listopadu 2020 09:17
Výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území

Mohu sestavit odborný tým, který dám do osobních výdajů + podpůrný tým odborníků (DPP max. 300 h/r)? Kam potom zařadit náklady na podpůrný tým?

Pracovníci jsou zařazeni do odborného/administrativního týmu na základě náplně práce. Pokud tedy i podpůrný tým odborného týmu bude pracovat na odborných činnostech, bude zařazen do odborného týmu.

Odpověď platná k datu: 20. listopadu 2020 09:16
Výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území

Při volbě jednotkových nákladů se do těchto započítává i příspěvek na penzijní připojištění, pokud to vyplývá z kolektivní smlouvy zaměstnavatele?

Při výpočtu výše jednotkového nákladu zaměstnance (tzn., hodinové sazby nákladů na zaměstnance) se jako čitatel použijí roční náklady tohoto zaměstnance. Částka ročních nákladů na zaměstnance obsahuje: hrubou mzdu / plat / odměna z DPČ zaměstnance, náhrady mzdy / platu / odměny z DPČ, odvody na SP a ZP za zaměstnavatele, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, popř. odvody do fondu kulturních a sociálních potřeb, sociálního fondu (způsob výpočtu jednotkového nákladu a definice ročních nákladů na zaměstnance je také uvedena v Pravidlech pro žadatele a příjemce - specifická část, kap. 8.7.2). Příspěvek na penzijní připojištění, vyplývající z kolektivní smlouvy zaměstnavatele, se do částky "roční náklady na zaměstnance" použité při výpočtu jednotkového nákladu, nezapočítává.

Odpověď platná k datu: 20. listopadu 2020 09:14
Výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území

V čem je metoda 1720 výhodná, k čemu je dobrá?

Vykazování osobních nákladů formou jednotkových nákladů (stanovených metodou 1720) je považováno za zjednodušenou formu vykazování výdajů. Při realizaci projektu příjemce prokazuje počet jednotek (tj. počet produktivních hodin) a tím dochází k určení výše způsobilého výdaje. Výstupy ze mzdového účetnictví prokazující výši zúčtované mzdy (např. výplatní lístky, mzdové listy, apod.) a doklady o úhradě (výpis z bankovního účtu), nejsou předmětem kontroly ze strany ŘO. Současně u jednotkových nákladů nedochází také ke kontrole alikvotní výše dovolené pro projekt a kontroly dodržení maximální výše úvazku. Oproti tomu, u osobních nákladů stanovených na základě ISPV, dochází při realizaci projektu k dokladování těchto osobních výdajů prostřednictvím výstupů ze mzdového účetnictví a dokladů o úhradě (více viz Pravidla pro žadatele a příjemce - obecná část, kap. 8.7.2, část Osobní výdaje). Vykazování osobních nákladů formou jednotkových nákladů (stanovených metodou 1720) tedy přináší snížení administrativní zátěže v průběhu realizace projektu.

Odpověď platná k datu: 20. listopadu 2020 09:13
Výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území

Jak se postupuje v situaci, kdy je zaměstnanec dle metody 1720 zaměstnán na pracovní smlouvu na celý úvazek, není nemocný, nemá žádné OČR apod.? Fond pracovní doby na r. 2021 je celkem 2016 hodin (bez státních svátků).

Jednotkový náklad vypočtený metodou 1720 je vždy počítán z celkových ročních nákladů na zaměstnance. Tímto je zajištěno, že mohou být příjemci poskytnuty finanční prostředky odpovídající ročním nákladům použitým při výpočtu jednotkového nákladu.

Příklad:

Zaměstnavatel zaměstnával v období 12 po sobě jdoucích měsících zaměstnance na 1,0 úvazek, přičemž roční náklady na zaměstnance činily 516 tis. Kč. Jednotkový náklad se vypočte jako 516000/1720, tj. 300 Kč.

Zaměstnanec je do realizace projektu zapojen na úvazek 1,0 od 1.1.2021 a to po celou dobu roku 2021. Za zaměstnance je možné v období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců od zapojení zaměstnance do realizace projektu, vykázat max. 1720. Příjemce prokazuje produktivní hodiny zaměstnance v jednotlivých ZoR/ŽoP, při vykázání počtu produktivních hodin ve výši 1720 jsou příjemci kumulativně schváleny způsobilé výdaje ve výši 300 * 1720, tj. 516000 Kč. Tzn., příjemce po vykázání 1720 hodin disponuje finančními prostředky, které se rovnají ročním nákladům na zaměstnance, tedy nákladům na celý rok 2021.

Při realizaci projektu může dojít při úvazku 1,0 k vykázání počtu produktivních hodin ve výši 1720 např. již v 11. měsíci tj. v listopadu 2021. V tomto případě je nutné, aby příjemce i za 12. měsíc dokladoval výši pracovního úvazku zaměstnance. Pokud by zaměstnanec např. již v 12. měsíci nebyl zaměstnancem, jeho roční celkový úvazek by nebyl v průměru 1,0 a muselo by dojít k alikvotnímu snížení hodnoty 1720 tj., pokud by například zaměstnanec pracoval 11 měsíců na úvazek 1,0 a 12. měsíc na úvazek 0,0 - celkový úvazek za období 12 měsíců by činil 11/12 = 0,916. Maximální počet produktivních hodin by se vypočetl jako 1720 * 0,916 = 1575,52.

Odpověď platná k datu: 20. listopadu 2020 09:12
Výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území

Pokud se v průběhu realizace projektu bude mzda zvedat, tj. bude vyšší než doložená roční mzda, je možné ji navýšit následně?

Výše jednotkového nákladu stanovená na základě doložené výše ročních nákladů na zaměstnance je platná a neměnná po celou dobu realizace projektu - resp. po dobu zapojení zaměstnance do realizace projektu. Tzn., jednotkový náklad není možné v průběhu realizace projektu navyšovat.

Odpověď platná k datu: 20. listopadu 2020 09:10
...

Prioritní osa

Výzva

Téma