ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Časté dotazy

Nejčastější otázky a odpovědi můžete vyhledávat, filtrovat a nebo nám můžete zaslat Nový dotaz.

Časté dotazy při řešení technických problémů s IS KP14+

Informace k realizaci projektů v době mimořádných opatření najdete ZDE.

Informace k realizaci šablon v době mimořádných opatření najdete ZDE.

Formulář

Nový dotaz

Jak se správně vykazuje trojice indikátorů 5 29 02, 5 29 00 a 5 29 10?

Indikátor 5 29 10 je podílový indikátor studijních programů vyučovaných v cizím jazyce. Tento podíl je vypočítán na základě indikátorů 5 29 02 a 5 29 00. Indikátor 5 29 02 udává absolutní počet studijních programů na dané VŠ, ve kterých je alespoň jeden předmět díky podpoře OP VVV nově vyučován v cizím jazyce. Cílová hodnota indikátoru 5 29 10 je vypočtena pomocí cílové hodnoty indikátoru 5 29 02 vztažené k cílové hodnotě indikátoru 5 29 00. Výchozí hodnotu indikátoru 5 29 00 není potřeba na konci projektu upravovat, neboť nevstupuje do žádného výpočtu.

Odpověď platná k datu: 2. března 2023 13:48
Výzva č. 02_16_015 - ESF výzva pro vysoké školy

Jak se správně vykazuje trojice indikátorů 5 29 02, 5 29 00 a 5 29 10?

Indikátor 5 29 10 je podílový indikátor studijních programů vyučovaných v cizím jazyce. Tento podíl je vypočítán na základě indikátorů 5 29 02 a 5 29 00. Indikátor 5 29 02 udává absolutní počet studijních programů na dané VŠ, ve kterých je alespoň jeden předmět díky podpoře OP VVV nově vyučován v cizím jazyce. Cílová hodnota indikátoru 5 29 10 je vypočtena pomocí cílové hodnoty indikátoru 5 29 02 vztažené k cílové hodnotě indikátoru 5 29 00. Výchozí hodnotu indikátoru 5 29 00 není potřeba na konci projektu upravovat, neboť nevstupuje do žádného výpočtu.

Odpověď platná k datu: 2. března 2023 13:48

Za jakých podmínek lze realizovat pronájem nebo výpůjčku majetku spolufinancovaného byť i částečně z prostředků OP VVV v období realizace nebo udržitelnosti projektu?

Dle obecného vzoru právního aktu o poskytnutí/převodu podpory (dále také PA) v OP VVV platí, že: „Po dobu realizace projektu a udržitelnosti nesmí příjemce majetek spolufinancovaný byť i částečně z pro­středků dotace bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele dotace převést, prodat, půjčit či pronajmout jinému subjektu v případě, že se nejedná o naplňování účelu projektu, a dále nesmí být k tomuto majetku po tuto dobu bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele dotace zřízeno věcné břemeno či zástavní právo, ani nesmí být vlastnické právo příjemce nijak omezeno.“[1]

 

V případě, že příjemce podpory[2] disponuje volnou kapacitou majetku vybudovaného nebo pořízeného z OP VVV, tj. pokud celou kapacitu nevyužije pro účely, resp. potřeby projektu, může tedy po předchozím písemném souhlasu poskytovatele dotace[3] (pokud je vyžadován) tuto kapacitu doplňkově nabídnout ostatním subjektům pro zvýšení efektivity veřejných prostředků vynaložených na pořízení a zprovoznění majetku, a to formou výpůjčky nebo pronájmu, se zohledněním principu 3E a při dodržení dalších níže uvedených podmínek.

 

1)     Specifické povinnosti příjemce v případě výpůjčky

Výpůjčku (neboli bezúplatné poskytnutí)[4] majetku je možné realizovat (v relevantních případech po předchozím písemném souhlasu ŘO) v případě, že je volná kapacita poskytnuta:

-        jiné výzkumné organizaci v rámci tzv. „Open Access“,

-        subjektu vykonávajícímu veřejnou moc[5] nebo

-        instituci, která je součástí státního vzdělávacího systému a je převážně financovaná z veřejných prostředků,

a to pouze pro jejich nehospodářské činnosti (nikoliv na činnosti hospodářské, jako je např. smluvní výzkum, hudební koncert, placený jazykový kurz, placený sportovní kroužek apod.[6]). Příjemce (pokud je tak stanoveno v PA) požádá o souhlas ŘO, a to formou interní depeše v MS2014+. Výpůjčka majetku musí být vždy v souladu s PA, což znamená, že výpůjčka nesmí ohrozit dosažení účelu dotace a dodržení podmínek udržitelnosti, je-li stanovena, a zároveň musí být dodržena veškerá pravidla vyplývající z PA.

 

2)     Specifické povinnosti příjemce v případě pronájmu

V případě pronájmu[7] musí příjemce (v relevantních případech kromě povinnosti získat předchozí písemný souhlas ŘO) dodržet povinnosti stanovené právním aktem o poskytnutí/převodu podpory, relevantními předpisy o veřejné podpoře (zejm. Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací[8], Sdělení o pojmu státní podpora[9]) a pravidly týkajícími se příjmů projektu (viz kap. 8.9 PpŽP). Za dodržení těchto pravidel plně zodpovídá příjemce.

a)      Povinnosti příjemce v souvislosti s pronájmem majetku vyplývající z právního aktu o poskytnutí/převodu podpory:

·        Pronájem majetku musí být vždy v souladu s PA, což znamená, že pronájem nesmí ohrozit dosažení účelu dotace a dodržení podmínek udržitelnosti, je-li stanovena, a zároveň musí být dodržena veškerá pravidla vyplývající z PA. V případě pochybností může příjemce před vlastním podáním Žádosti o schválení pronájmu pořízeného majetku danou žádost konzultovat s ŘO.

·        Příjemce je (pokud je v PA stanovena povinnost získat předchozí souhlas ŘO) povinen Řídicímu orgánu předložit Žádost o schválení pronájmu pořízeného majetku (viz Doporučený vzor Žádosti o schválení pronájmu pořízeného majetku), a to formou interní depeše v MS2014+, případně jako přílohu Žádosti o změnu, pokud by v důsledku realizace pronájmu zároveň vznikla změna v projektu (např. projekt by nově začal vytvářet příjmy).

·        Jak v případě pronájmu plochy (vztaženému k celkové způsobilé ploše), tak i v případě pronájmu přístrojů (vztaženému k jednotlivému přístroji) příjemce k Žádosti o schválení pronájmu pořízeného majetku přiloží zejména:[10]

1.    Přehled pronájmů (všech dosud schválených/realizovaných pronájmů v rámci projektu, viz příloha Doporučený vzor Přehledu pronájmů);

2.    Způsob stanovení (výpočtu) ceny za pronájem (lze doložit např. průzkumem trhu či znaleckým posudkem nebo podklady k nabídkovému řízení);

3.    Návrh smlouvy o pronájmu (s jasnou specifikací účelu pronájmu).

 

b)     Povinnosti příjemce v souvislosti s pronájmem majetku vyplývající z Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací a Sdělení o pojmu státní podpora:

·        Pronajímat lze volné kapacity pořízeného majetku, a to pouze doplňkově a se zohledněním principu 3E. Doplňkovost se týká jak kapacity pronajímaného majetku, tak účelu pronájmu.

-     Příjemce by měl vždy preferovat poskytnutí služeb s přidanou hodnotou (např. smluvní výzkum, provedení požadovaných zkoušek/měření na přístrojích obsluhovaných pracovníky projektu, vzdělávání apod.) před prostým pronájmem majetku.[11]

-     Smluvní vztah by měl umožňovat jeho ukončení v přiměřené výpovědní lhůtě pro případ, že dojde k nečekaně vyšší potřebě kapacity (kapacita přestane být volná) nebo podmínky pronájmu přestanou být pro příjemce výhodné.

·        Pronájem majetku (s výjimkou majetku podpořeného v režimu podpory de minimis) musí být sjednán za tržní cenu. Tržní cena může být v souladu se Sdělením o pojmu státní podpora stanovena jedním z následujících způsobů:

-     prostřednictvím soutěžního, transparentního, nediskriminačního a bezpodmínečného nabídkového řízení[12],

-     referenčním srovnáváním, tj. posouzením ceny účtované uživatelům za přístup ke srovnatelnému majetku (tržní referenční hodnota)[13],

-     jinými metodami ocenění na základě obecně přijímaných standardních metod ocenění (např. znalecký posudek)[14].

Nelze-li určit tržní cenu některou z výše uvedených metod, musí cena za pronájem:

-     odrážet plné náklady a obecně zahrnovat marži stanovenou podle marží, jež obvykle uplatňují podniky působící v odvětví dotčené služby, nebo

-     být výsledkem jednání za obvyklých tržních podmínek, pokud příjemce v jednání usiluje o to, aby při uzavření smlouvy dosáhl maximálního hospodářského prospěchu, a pokryje alespoň své mezní náklady.

·        Příjemce musí umožnit otevřený a nediskriminační přístup k majetku pořízenému v rámci projektu (s výjimkou majetku podpořeného v režimu podpory de minimis), který chce pronajímat.

-     ŘO doporučuje příjemcům uzavírat smlouvu o pronájmu nejdéle na dobu jednoho roku, aby nedocházelo k blokaci jiných zájemců o pronájem (volné kapacity).

-     V případě pronájmu majetku na dobu delší než 30 dnů (nepřetržitě za kalendářní rok, případně plánovaně se opakující pronájem stejnému subjektu na obdobnou činnost v celkové délce přesahující 30 dnů za kalendářní rok) ŘO doporučuje informaci, že dochází k pronájmu volné kapacity majetku pořízeného z veřejných prostředků, včetně finančních podmínek pronájmu, po celou dobu jeho průběhu zveřejnit minimálně na webových stránkách příjemce/projektu nebo jinými vhodnými prostředky.

-     Pokud příjemce zvolí metodu stanovení tržní ceny za pronájem prostřednictvím nabídkového řízení, ŘO doporučuje příjemci, aby volnou kapacitu majetku, kterou chce pronajmout, před uzavřením smlouvy o pronájmu nabídnul po dobu alespoň 30 dnů veřejně (například na webových stránkách příjemce/projektu).

 

3)     Společné podmínky pro výpůjčku a pronájem

V případě pronájmu i výpůjčky (bez ohledu na to, zda byl příjemce povinen získat předchozí souhlas) je dále příjemce povinen splnit následující podmínky vyplývající z PA:

·      Příjemce je povinen zajistit, aby pronajatý/vypůjčený majetek nebyl dále přenechán k užívání další osobě.

·      V případě pronájmu/výpůjčky přístrojů (s výjimkou přístrojů podpořených v režimu podpory de minimis) je příjemce dále povinen vést u přístroje, který chce doplňkově pronajmout/vypůjčit, přístrojový deník, ve kterém musí být odlišen pronájem/výpůjčka od ostatního využití příjemcem. V případě pronájmu/výpůjčky nemovitostí (s výjimkou majetku podpořeného v režimu podpory de minimis) je příjemce obdobně povinen vést deník plochy, který umožní odlišit pronájem/výpůjčku nemovitosti či její části od ostatního využití příjemcem.[15] Tímto není dotčena případná povinnost vést podrobnější evidenci pro účely ověření plnění podmínek doplňkového hospodářského využití dle Metodiky vykazování hospodářských činností z hlediska veřejné podpory v OP VVV.[16]

·      Příjemce je povinen o pronájmech nebo výpůjčkách realizovaných v daném období informovat ŘO v rámci příslušné zprávy o projektu (ZoR nebo ZoU).

 

Nápojové, jídelní a obdobné automaty: V případě umístění nápojových, jídelních a obdobných automatů v prostorách příjemce se nejedná (s odkazem na rozsudek C-451/06 SDEU) ani o nájem ani o pacht těchto prostor, nýbrž o poskytnutí práva využití určitého prostoru, ve kterém je automat umístěn, nikoli však s omezením možnosti užívání či používání téhož prostoru jinou osobou.

 

Doporučené vzory:

Doporučený vzor Žádosti o schválení pronájmu pořízeného majetku

Doporučený vzor Přehledu pronájmů

 

 

[1] Přesný text se může lišit v závislosti na tom, do které Výzvy projekt spadá. V PA je specifikováno, pro jaký majetek a jakou dobu pronájmu podmínka předchozího písemného souhlasu platí.

[2] Resp. v případě OSS realizátor projektu. Pro zjednodušení bude dále uváděno pouze „příjemce“. Volnou kapacitou majetku vybudovaného nebo pořízeného z OP VVV může disponovat i partner projektu, žádost o souhlas však podává příjemce/realizátor.

[3] Resp. v případě OSS/PO OSS (dle textace PA) se jedná o ŘO OP VVV. Pro zjednodušení bude dále uváděno pouze „ŘO OP VVV“ nebo jen „ŘO“.

[4] Za bezúplatné poskytnutí se považuje rovněž výpůjčka, kdy vypůjčitel nese obvyklé náklady spojené s užíváním věci (viz § 2199 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „OZ“) a podílí se na provozních nákladech souvisejících s provozem příslušného majetku po dobu výpůjčky.

[5] Určitý subjekt vykonává veřejnou moc v případě, kdy daná činnost patří mezi základní funkce státu, nebo je s těmito funkcemi spojena svou povahou, svým cílem a pravidly, kterými se řídí.

[6] V případě, že se jedná o výkon hospodářské činnosti dané instituce, je příjemce povinen stanovit tržní úplatu za pronájem, aby nedocházelo k poskytnutí nepřímé veřejné podpory.

[7] Následující platí jak pro nájem (viz § 2200 a násl. OZ), tak i další formy poskytnutí majetku za úplatu (např. pacht - viz § 2332 a násl. OZ).

[8] Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01, zejm. bod 20, 25 a 26.

[9] Sdělení Komise o pojmu státní podpora uvedeném v čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (2016/C 262/01).

[10] Níže požadované podklady budou od příjemce požadovány vždy. Příjemce může doložit další relevantní podklady, stejně tak si je ŘO může vyžádat, pokud jsou k posouzení Žádosti o schválení pronájmu nezbytné.

[11] Výjimkou může být spolupráce s partnery na výzkumných projektech (např. centra kompetence, Horizont2020).

[12] Viz body 90 až 94 Sdělení o pojmu státní podpora.

[13] Viz body 98 až 100 Sdělení o pojmu státní podpora.

[14] Viz body 101 až 105 Sdělení o pojmu státní podpora.

[15] Povinnost vést přístrojový deník nebo deník ploch platí minimálně po dobu trvání pronájmu/výpůjčky. Přístrojový deník/deník ploch může být nahrazen jiným typem evidence, pokud tato evidence obsahuje obdobné údaje umožňující kontrolu využití přístroje/nemovitosti vč. rozlišení hospodářských a nehospodářských činností.

[16] Je-li dle PA pro příjemce relevantní.

Odpověď platná k datu: 22. července 2022 12:30
Výzva č. 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II - MRR

Byl nám zaslán email, abychom si zkontrolovali plnění indikátoru 5 25 10. Jakým způsobem máme kontrolu provést?

Indikátor 5 25 10 (pedagogové, kteří uplatňují získané poznatky a dovednosti v praxi) je povinný k naplnění. Cílová hodnota, která byla nastavena v žádosti o podporu, případně upravena podstatnou změnou, je závazná. Při naplnění nižším než 85 % cílové hodnoty je stanoven odvod dle části IV právního aktu. Do plnění tohoto indikátoru se počítají pouze pedagogičtí pracovníci školy (spolupracující pedagogové z jiných škol či spolupracující studenti se nezohledňují). Každý pedagog se započítává pouze jednou bez ohledu na počet vzdělávacích aktivit (šablon), které absolvoval. Hodnota indikátoru nemůže být vyšší než počet pedagogů ve škole/školském zařízení.

Kalkulačka indikátorů k žádosti o podporu stanovila pouze orientační cílovou hodnotu tohoto indikátoru. Žadatel byl povinen (dle pokynu zde uvedeného) očistit tuto hodnotu o opakující se osoby a posoudit reálnost cílové hodnoty v závislosti na počtu pedagogů v pedagogickém sboru a plánu vzdělávacích aktivit každého pedagoga.

Údaj o cílové hodnotě indikátoru 5 25 10 z Kalkulačky indikátorů k žádosti o podporu nemusí odpovídat reálné situaci ve škole. Při vaší kontrole doporučujeme především provést rekapitulaci veškerých vzdělávacích aktivit realizovaných/plánovaných zrealizovat v rámci projektu a sestavit seznam pedagogů, kteří se jich účastní. Počet těchto pedagogů následně porovnejte s nastavenou cílovou hodnotou indikátoru 5 25 10 v žádosti o podporu.

V případě, že je skutečný počet vzdělávaných pedagogů nižší než 85 % cílové hodnoty indikátoru 5 25 10, využijte možnost snížit cílovou hodnotu indikátoru 5 25 10 prostřednictvím žádosti o změnu. Dovolujeme si upozornit, že žádost o změnu indikátoru 5 25 10 musí být podána a schválena ze strany ŘO do data ukončení realizace projektu. Žádosti o snížení indikátoru 5 25 10 podané po skončení realizace projektu nemůže být vyhověno.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Odpověď platná k datu: 23. května 2022 08:51
Výzva č. 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II - MRR

Je možné šablonu Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv realizovat s více pedagogy z hostitelské školy? Je možné, aby se našemu pedagogovi věnoval každou návštěvu jiný pedagog z hostitelské školy?

Aktivita Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv patří do skupiny aktivit vztahujících se k osobnostně sociálnímu a profesnímu rozvoji pedagogů. Dle přílohy č. 3 výzvy – Přehled šablon a jejich věcný výklad jsou výstupem aktivity dva absolventi uceleného bloku vzájemného vzdělávání, každý v délce 16 hodin. Z tohoto důvodu není možné do aktivity zapojit více pedagogů z vysílající školy ani více pedagogů z hostitelské školy.

Pedagog vysílající školy a pedagog hostitelské školy společně uskuteční celý cyklus – plánování, realizace návštěvy (návštěv), reflexe, úprava a další plán, včetně přenosu informací do vysílající školy. Následně se absolvované hodiny započítají pedagogovi z vysílající školy do vzdělávání v rozsahu 16 hodin.

V případě, že se příjemci nepodaří zrealizovat všech 16 hodin spolupráce, je možné do závěrečné zprávy o realizaci vykázat i částečně splněnou aktivitu. Aktivita se skládá ze 2 jednotek aktivity. Jedna jednotka představuje vzájemnou spolupráci pedagogů v délce 8 hodin. V takovém případě příjemce vrací po schválení závěrečné zprávy o realizaci částku odpovídající jednotce výstupu, nikoli částku odpovídající celé aktivitě/šabloně. Bližší vysvětlení je uvedeno v příloze č. 3 výzvy na str. 186.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Odpověď platná k datu: 2. května 2022 09:23
Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha

U šablony Projektový den ve výuce je uvedeno, že „šablona nepočítá s cestovními náklady“. Chtěli bychom projektový den realizovat v 8 km vzdáleném městě. Znamená to, že nemůžeme cenu za dopravu zahrnout do výdajů projektu?

Ve zjednodušených projektech není předmětem kontroly skutečné využití finančních prostředků. Příjemce neprokazuje skutečně vzniklé výdaje, nárok na proplacení prostředků z OP VVV vzniká v případě, že jednotky byly dosaženy v souladu s podmínkami právního aktu. V praxi to znamená, že účetní doklady projektů s jednotkovými náklady nepodléhají kontrole Řídicího orgánu OP VVV či orgánu finanční správy.

Příjemce může v době realizace projektu uskutečňovat jakékoliv výdaje, které budou sloužit k realizaci výstupů zvolených šablon. Je tedy na zvážení školy, na co konkrétně využije finanční prostředky při realizaci projektu. Pokud budou výstupy jednotlivých šablon dosaženy v době realizace projektu a schváleny ze strany poskytovatele dotace, považuje se dotace za použitou v souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace bez ohledu na to, co za ni bylo skutečně příjemcem dotace pořízeno. Bude-li z dotace hrazena doprava na Projektový den ve výuce, není tato skutečnost v rozporu s rozhodnutím o poskytnutí dotace. Viz příloha č. 3 výzvy – Přehled šablon a jejich věcný výklad (str. 7 – 8).

Odpověď platná k datu: 2. května 2022 09:20
Výzva č. 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II - MRR

V době prodloužení doby realizace projektu z důvodu pandemie COVID-19 ukončil pedagog pracovní poměr a nestihl dokončit realizaci celé aktivity Tandemová výuka. Je možné ho nahradit jiným pedagogem, který by aktivitu dokončil?

Dle přílohy 3 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad jsou výstupem aktivity Tandemová výuka dva absolventi dvanácti ucelených bloků vzájemné spolupráce pedagogů v celkové délce 24 hodin vzdělávání každého pedagoga. Z tohoto důvodu není možné aktivitu realizovat více pedagogy a absolvované hodiny dělit mezi více osob.

V případě, že se příjemci nepodaří zrealizovat všech 24 hodin spolupráce, je možné do závěrečné zprávy o realizaci vykázat i částečně splněnou aktivitu. Aktivita se skládá z 12 jednotek aktivity. Jedna jednotka představuje dvouhodinový blok spolupráce pedagogů. V takovém případě příjemce vrací po schválení závěrečné zprávy o realizaci pouze částku odpovídající součtu nesplněných jednotek, nikoli částku odpovídající celé aktivitě/šabloně. Bližší vysvětlení je uvedeno v příloze 3 výzvy na str. 186.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Odpověď platná k datu: 29. března 2022 16:23
Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha

Máme povinnost registrovat se v systému IS ESF 14+ a vyplňovat zde Kartu účastníka i v případě, že indikátor 6 00 00 není povinný k naplnění? Někteří naši učitelé splnili během realizace projektu bagatelní podporu, ale v projektové žádosti jsme to neplánovali.

Ve výzvě č. 02_18_063, 02_18_064 a 02_18_065 a 02_18_066 Šablony II není indikátor 6 00 00 Celkový počet účastníků povinný k naplnění, ale je povinný k vykázání v případě, že některý z pedagogů byl podpořen v rámci vzdělávání 24 hodinami a více. V Pravidlech pro žadatele a příjemce (kapitola 11 Indikátory) je uvedeno, že jakmile je konkrétní osoba v rámci projektu podpořena a bude započtena do indikátoru milníku 6 00 00, příjemce je povinen zajistit za tuto osobu vyplnění a podepsání karty účastníka.

V případě, že v projektové žádosti nebylo plánováno vykázání dosažené hodnoty indikátoru 6 00 00 a tento indikátor nebyl do projektu navolen, je příjemce povinen prostřednictvím žádosti o změnu tak učinit. Žádost o změnu lze podat během realizace projektu i po jeho skončení. Přístupové údaje do IS ESF 14+ příjemce obdrží po schválení žádosti o změnu. Jedná se o změnu podstatnou, ke které bude vydán dodatek k právnímu aktu.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Odpověď platná k datu: 29. března 2022 16:19
Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha

Plánujeme zrealizovat aktivitu Projektový den ve výuce (povinná aktivita) a odborník z praxe nám nabízí své zapojení do aktivity bezplatně. Je to akceptovatelné?

Předmětem administrativní kontroly a kontroly na místě jsou výstupy uvedené v příloze 3 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad. Příjemce nemusí jednotlivé účetní položky ve svém účetnictví nebo daňové evidenci přiřazovat ke konkrétnímu projektu a nemusí prokazovat skutečně vzniklé výdaje ve vztahu k projektu účetními doklady.

Příjemce je povinen uzavřít s odborníkem z praxe pracovně právní dokument nebo smlouvu o poskytnutí služby. Pokud v těchto dokumentech není uvedena finanční odměna pro odborníka z praxe, tedy v souvislosti s realizací aktivity nevznikl žádný výdaj, není možné předložit výstupy aktivity do zprávy o realizaci. Škola takovou aktivitu může realizovat mimo projekt Šablony III.

Zároveň si Řídicí orgán dovoluje upozornit na nutnost dodržovat ustanovení o minimální mzdě v případě uzavření pracovně právního dokumentu (DPP/DPČ) s odborníkem z praxe.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Odpověď platná k datu: 29. března 2022 15:58
Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha

Pedagog zapojený do realizace aktivity 3.II/7 Tandemová výuka ukončil pracovní poměr a nestihl dokončit realizaci celé aktivity. Je možné ho nahradit jiným pedagogem, který by aktivitu dokončil?

Dle přílohy 3 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad jsou výstupem aktivity Tandemová výuka dva absolventi 10 ucelených bloků vzájemné spolupráce pedagogů v celkové délce 20 hodin vzdělávání každého pedagoga. Z tohoto důvodu není možné aktivitu realizovat více pedagogy a absolvované hodiny dělit mezi více osob.

V případě, že se příjemci nepodaří zrealizovat všech 20 hodin spolupráce, je možné do závěrečné zprávy o realizaci vykázat i částečně splněnou aktivitu. Aktivita se skládá z 10 jednotek aktivity. Jedna jednotka představuje dvouhodinový blok spolupráce pedagogů. V takovém případě příjemce vrací po schválení závěrečné zprávy o realizaci pouze částku odpovídající součtu nesplněných jednotek, nikoli částku odpovídající celé aktivitě/šabloně. Bližší vysvětlení je uvedeno v příloze 3 výzvy na str. 109.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Odpověď platná k datu: 29. března 2022 15:57
...

Prioritní osa

Výzva

Téma