Časté dotazy

Nejčastější otázky a odpovědi můžete vyhledávat, filtrovat a nebo nám můžete zaslat Nový dotaz.

Časté dotazy při řešení technických problémů s IS KP14+

Informace k realizaci projektů v době mimořádných opatření najdete ZDE.

Informace k realizaci šablon v době mimořádných opatření najdete ZDE.

Formulář

Nový dotaz

Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha

Projektový den mimo školu budeme realizovat ve velké vzdálenosti a program bude finančně nákladný. Můžeme část nákladů uhradit z příspěvků od žáků?

Projektový den mimo školu je aktivita, která probíhá v době vzdělávání ve škole/školském zařízení. Dle přílohy 3 výzvy počítá tato aktivita minimálně s cestovními náklady, s úhradou projektové výuky a s odměnou pro odborníka z praxe, tj. doprava a projektová výuka musí být pro dítě/žáka zdarma. Příspěvek od dítěte/žáka určený na další náklady spojené s konáním projektového dne nesmí být příčinou jeho neúčasti na projektovém dni. Související náklady s realizací aktivity je možné pro děti/žáky zaplatit ze zbývajících prostředků dotace.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Odpověď platná k datu: 23. listopadu 2021 10:19

Za jakých podmínek lze realizovat pronájem nebo výpůjčku majetku spolufinancovaného byť i částečně z prostředků OP VVV v období realizace nebo udržitelnosti projektu?

Dle obecného vzoru právního aktu o poskytnutí/převodu podpory (dále také PA) v OP VVV platí, že: „Po dobu realizace projektu a udržitelnosti nesmí příjemce majetek spolufinancovaný byť i částečně z pro­středků dotace bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele dotace převést, prodat, půjčit či pronajmout jinému subjektu v případě, že se nejedná o naplňování účelu projektu, a dále nesmí být k tomuto majetku po tuto dobu bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele dotace zřízeno věcné břemeno či zástavní právo, ani nesmí být vlastnické právo příjemce nijak omezeno.“[1]

V případě, že příjemce podpory[2] disponuje volnou kapacitou majetku vybudovaného nebo pořízeného z OP VVV, tj. pokud celou kapacitu nevyužije pro účely, resp. potřeby projektu, může tedy po předchozím písemném souhlasu poskytovatele dotace[3] tuto kapacitu doplňkově nabídnout ostatním subjektům pro zvýšení efektivity veřejných prostředků vynaložených na pořízení a zprovoznění majetku se zohledněním principu 3E, a to formou výpůjčky nebo pronájmu.

1)      Povinnosti příjemce v případě výpůjčky

Výpůjčku majetku je možné realizovat po předchozím písemném souhlasu ŘO v případě, že je volná kapacita poskytnuta jiné výzkumné organizaci bezúplatně[4] v rámci tzv. „Open Access“ na její nehospodářské činnosti. Výpůjčku majetku je možno realizovat rovněž jako bezúplatné poskytnutí volné kapacity subjektům vykonávajícím veřejnou moc[5] nebo instituci, která je součástí státního vzdělávacího systému a je převážně financovaná z veřejných prostředků, a to pouze pro jejich nehospodářské činnosti (nikoliv na činnosti hospodářské, jako je např. placený jazykový kurz apod.[6]). Příjemce požádá o souhlas ŘO formou interní depeše v MS2014+. Výpůjčka majetku musí být vždy v souladu s PA, což znamená, že výpůjčka nesmí ohrozit dosažení účelu dotace a dodržení podmínek udržitelnosti, je-li stanovena, a zároveň musí být dodržena veškerá pravidla vyplývající z PA.

2)      Povinnosti příjemce v případě pronájmu

V případě pronájmu[7] musí příjemce kromě povinnosti získat předchozí písemný souhlas ŘO dodržet také další povinnosti stanovené právním aktem o poskytnutí/převodu podpory, relevantními předpisy o veřejné podpoře (zejm. Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací[8], Sdělení o pojmu státní podpora[9] a Metodika vykazování hospodářských činností z hlediska veřejné podpory v OP VVV[10]) a pravidly týkajícími se příjmů projektu (viz kap. 8.9 PpŽP). Za dodržení těchto pravidel plně zodpovídá příjemce.

a)       Povinnosti příjemce v souvislosti s pronájmem majetku vyplývající z právního aktu o poskytnutí/převodu podpory:

 • Pronájem majetku musí být vždy v souladu s PA, což znamená, že pronájem nesmí ohrozit dosažení účelu dotace a dodržení podmínek udržitelnosti, je-li stanovena, a zároveň musí být dodržena veškerá pravidla vyplývající z PA. V případě pochybností může příjemce před vlastním podáním Žádosti o schválení pronájmu pořízeného majetku danou žádost konzultovat s ŘO.

 • Příjemce je (pokud je tak stanoveno v PA) povinen Řídicímu orgánu předložit Žádost o schválení pronájmu pořízeného majetku (viz Doporučený vzor Žádosti o schválení pronájmu pořízeného majetku), a to formou interní depeše v MS2014+, případně jako přílohu Žádosti o změnu, pokud by v důsledku realizace pronájmu zároveň vznikla změna v projektu (např. projekt by nově začal vytvářet příjmy dle článku 61 obecného nařízení č. 1303/2013).

 • Jak v případě pronájmu plochy (vztaženému k celkové způsobilé ploše), tak i v případě pronájmu přístrojů (vztaženému k jednotlivému přístroji) příjemce k Žádosti o schválení pronájmu pořízeného majetku přiloží zejména:[11]

     1. Přehled pronájmů
  (všech dosud schválených/realizovaných pronájmů v rámci projektu, viz příloha Doporučený vzor Přehledu pronájmů);
     2. Způsob stanovení (výpočtu) ceny za pronájem (lze doložit např. průzkumem trhu či znaleckým posudkem nebo podklady k nabídkovému řízení); 
     3. Návrh smlouvy o pronájmu (s jasnou specifikací účelu pronájmu).

b)      Povinnosti příjemce v souvislosti s pronájmem majetku vyplývající z Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací a Sdělení o pojmu státní podpora:

 • Pronajímat lze volné kapacity pořízeného majetku, a to pouze doplňkově a se zohledněním principu 3E. Doplňkovost se týká jak kapacity pronajímaného majetku, tak účelu pronájmu.
  -        Příjemce by měl vždy preferovat poskytnutí služeb s přidanou hodnotou (např. smluvní výzkum, provedení požadovaných zkoušek/měření na přístrojích obsluhovaných pracovníky projektu, vzdělávání apod.) před prostým pronájmem majetku.[12]
  -        Smluvní vztah by měl umožňovat jeho ukončení v přiměřené výpovědní lhůtě pro případ, že dojde k nečekaně vyšší potřebě kapacity (kapacita přestane být volná) nebo podmínky pronájmu přestanou být pro příjemce výhodné.

 • Pronájem majetku (s výjimkou majetku podpořeného v režimu podpory de minimis) musí být sjednán za tržní cenu. Tržní cena může být v souladu se Sdělením o pojmu státní podpora stanovena jedním z následujících způsobů:
  -        prostřednictvím soutěžního, transparentního, nediskriminačního a bezpodmínečného nabídkového řízení[13],
  -        referenčním srovnáváním, tj. posouzením ceny účtované uživatelům za přístup ke srovnatelnému majetku (tržní referenční hodnota)[14],
  -        jinými metodami ocenění na základě obecně přijímaných standardních metod ocenění (např. znalecký posudek)[15].
  Nelze-li určit tržní cenu některou z výše uvedených metod, musí cena za pronájem:
  -        odrážet plné náklady a obecně zahrnovat marži stanovenou podle marží, jež obvykle uplatňují podniky působící v odvětví dotčené služby, nebo
  -        být výsledkem jednání za obvyklých tržních podmínek, pokud příjemce v jednání usiluje o to, aby při uzavření smlouvy dosáhl maximálního hospodářského prospěchu, a pokryje alespoň své mezní náklady.

 • Příjemce (s výjimkou příjemců podpořených v režimu de minimis) musí umožnit otevřený a nediskriminační přístup k majetku pořízenému v rámci projektu, který chce pronajímat.
  -        ŘO doporučuje příjemcům uzavírat smlouvu o pronájmu nejdéle na dobu jednoho roku, aby nedocházelo k blokaci jiných zájemců o pronájem (volné kapacity).
  -        V případě pronájmu majetku na dobu delší než 30 dnů (nepřetržitě za kalendářní rok, případně plánovaně se opakující pronájem stejnému subjektu na obdobnou činnost v celkové délce přesahující 30 dnů za kalendářní rok) ŘO doporučuje informaci, že dochází k pronájmu volné kapacity majetku pořízeného z veřejných prostředků, včetně finančních podmínek pronájmu, po celou dobu jeho průběhu zveřejnit minimálně na webových stránkách příjemce/projektu nebo jinými vhodnými prostředky.
  -        Pokud příjemce zvolí metodu stanovení tržní ceny za pronájem prostřednictvím nabídkového řízení, ŘO doporučuje příjemci, aby volnou kapacitu majetku, kterou chce pronajmout, před uzavřením smlouvy o pronájmu nabídnul po dobu alespoň 30 dnů veřejně (například na webových stránkách příjemce/projektu).

3)      Společné podmínky pro výpůjčku a pronájem

V případě pronájmu i výpůjčky (bez ohledu na to, zda byl příjemce povinen získat předchozí souhlas) je dále příjemce povinen splnit následující podmínky:

 • Poskytnutí pronajatého (vypůjčeného) majetku nájemcem dalším subjektům není dovoleno. Příjemce musí do smlouvy o pronájmu (výpůjčky) zanést zákaz pronájmu příslušného majetku nájemcem dalšímu subjektu.
 • V případě pronájmu/výpůjčky přístrojů (s výjimkou přístrojů podpořených v režimu podpory de minimis) je příjemce dále povinen vést u přístroje, který chce doplňkově pronajmout/vypůjčit, přístrojový deník, ve kterém musí být odlišen pronájem/výpůjčka od ostatního využití příjemcem. V případě pronájmu/výpůjčky nemovitostí (s výjimkou majetku podpořeného v režimu podpory de minimis) je příjemce obdobně povinen vést deník ploch, který umožní odlišit pronájem/výpůjčky nemovitostí či její části od ostatního využití příjemcem.[16] Tímto není dotčena případná povinnost vést podrobnější evidenci pro účely ověření plnění podmínek doplňkového hospodářského využití dle Metodiky vykazování hospodářských činností z hlediska veřejné podpory v OP VVV.[17]
 • Příjemce je povinen informovat ŘO o uskutečněných pronájmech/výpůjčkách v rámci nejbližší ZoR/ZoU.

Nápojové, jídelní a obdobné automaty: V případě umístění nápojových, jídelních a obdobných automatů v prostorách příjemce se nejedná (s odkazem na rozsudek C-451/06 SDEU) ani o nájem ani o pacht těchto prostor, nýbrž o poskytnutí práva využití určitého prostoru, ve kterém je automat umístěn, nikoli však s omezením možnosti užívání či používání téhož prostoru jinou osobou.

Doporučené vzory:
Doporučený vzor Žádosti o schválení pronájmu pořízeného majetku
Doporučený vzor Přehledu pronájmů

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[1] Přesný text se může lišit v závislosti na tom, do které Výzvy projekt spadá. V PA je specifikováno, pro jaký majetek a jakou dobu pronájmu podmínka předchozího písemného souhlasu platí.

[2] Resp. v případě OSS realizátor projektu. Pro zjednodušení bude dále uváděno pouze „příjemce“. Volnou kapacitou majetku vybudovaného nebo pořízeného z OP VVV může disponovat i partner projektu, žádost o souhlas však podává příjemce/realizátor.

[3] Resp. v případě OSS/PO OSS (dle textace PA) se jedná o ŘO OP VVV. Pro zjednodušení bude dále uváděno pouze „ŘO OP VVV“ nebo jen „ŘO“.

[4] Za bezúplatné poskytnutí se považuje rovněž výpůjčka, kdy vypůjčitel nese obvyklé náklady spojené s užíváním věci (viz § 2199 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen „NOZ“) a podílí se na provozních nákladech souvisejících s provozem příslušného majetku po dobu výpůjčky.

[5] Určitý subjekt vykonává veřejnou moc v případě, kdy daná činnost patří mezi základní funkce státu, nebo je s těmito funkcemi spojena svou povahou, svým cílem a pravidly, kterými se řídí.

[6] V případě, že se jedná o výkon hospodářské činnosti dané instituce, je příjemce povinen stanovit tržní úplatu za pronájem, aby nedocházelo k poskytnutí nepřímé veřejné podpory.

[7] Za „pronájem“ je pro účely OP VVV považován jak nájem (viz § 2200 a násl. NOZ), tak i další formy poskytnutí majetku za úplatu (např. pacht - viz § 2332 a násl. NOZ).

[8] Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01, zejm. bod 20, 25 a 26.

[9] Sdělení Komise o pojmu státní podpora uvedeném v čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (2016/C 262/01).

[10] Příloha č. 11 PpŽP, je zveřejněna na webových stránkách http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/analyza-verejne-podpory-op-vvv (nerelevantní pro zjednodušené projekty a projekty podpořené dle GBER, SOHZ nebo de minimis).

[11] Níže požadované podklady budou od příjemce požadovány vždy. Příjemce může doložit další relevantní podklady, stejně tak si je ŘO může vyžádat, pokud jsou k posouzení Žádosti o schválení pronájmu nezbytné.

[12] Výjimkou může být spolupráce s partnery na výzkumných projektech (např. centra kompetence, Horizont2020).

[13] Viz body 90 až 94 Sdělení o pojmu státní podpora.

[14] Viz body 98 až 100 Sdělení o pojmu státní podpora.

[15] Viz body 101 až 105 Sdělení o pojmu státní podpora.

[16] Povinnost vést přístrojový deník nebo deník ploch platí minimálně po dobu trvání pronájmu.

[17] Je-li pro příjemce relevantní.

Odpověď platná k datu: 22. listopadu 2021 09:31
Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha

Při žádosti o změnu aktivit byla vybrána nová šablona Úspory k rozdělení. Jak můžeme nakládat s finančními prostředky vloženými do této šablony?

„Úspory k rozdělení“ jsou specifickým typem aktivit, které se vytvářejí až během realizace projektu v případě, že dochází ke změně aktivit po vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. Slouží k zaznamenání vzniklých nevyužitých finančních prostředků projektu. Po provedení této změny nedochází ke snížení rozpočtu projektu.

Příjemce může následnou žádostí o změnu aktivit (v rámci stejného specifického cíle, který se váže k šabloně Úspory k rozdělení) využít tyto finanční prostředky na realizaci dalších aktivit/šablon.

V případě, že ke dni ukončení realizace projektu zůstávají finanční prostředky v šabloně Úspory k rozdělení, bude příjemce po schválení závěrečné zprávy o realizaci vyzván k jejich vrácení zpět poskytovateli dotace.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Odpověď platná k datu: 18. října 2021 08:46
Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha

Obdrželi jsme depeši „Upozornění na možnost prodloužení realizace projektu“, ve které je uvedeno, že jsme dosud nevyčerpali alespoň 50 % částky dotace a průběžně nenaplňujeme indikátor 52510. Projekt končí realizaci 31. 12. 2021. Jaké důsledky z tohoto pro nás plynou?

Řídicí orgán OP VVV obecně doporučuje příjemcům, aby si přibližně tři měsíce před ukončením realizace projektu zkontrolovali časový plán plnění výstupů. To znamená, aby provedli rekapitulaci aktivit, které ještě nebyly realizovány nebo u kterých je třeba realizaci dokončit, včetně kontroly dosažených hodnot indikátorů. Do závěrečné zprávy o realizaci je možné doložit výstupy i za aktivity realizované v prvním a druhém sledovaném období.

Dle právního aktu je příjemce povinen splnit účel dotace a naplnit cílovou hodnotu indikátoru 5 25 10 na minimálně 85 %. Pokud je z dosavadního průběhu realizace zřejmé, že není reálné dosáhnout cílové hodnoty, je možné prostřednictvím řádně zdůvodněné žádosti o změnu cílovou hodnotu snížit. Naopak případné přeplnění cílové hodnoty není nutné ošetřit změnou projektu.

Dále z důvodu dopadu přijatých opatření v boji proti pandemii koronaviru na školy mají projekty výzvy Šablony II možnost prodloužit dobu realizace až na 30 měsíců, což může být příležitostí k dokončení všech aktivit, splnění účelu dotace a naplnění cílových hodnot indikátorů.

Z důvodu předcházení možným dopadům nesplnění výše uvedených povinností stanovených v právním aktu ŘO OP VVV tyto skutečnosti ve výzvách Šablony II průběžně vyhodnocuje z dat obsažených v doložených zprávách o realizaci a o výsledcích vyhodnocení dotčené příjemce informuje depeší „Upozornění na možnost prodloužení realizace projektu“.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Odpověď platná k datu: 18. října 2021 08:36
Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha

Jakou podobu má mít smlouva/dohoda o stáži mezi vysílající školou a hostitelskou institucí (šablona 3.I/7 a 3.II/8 Zahraniční stáže pedagogů)?

Vzor smlouvy/dohody o stáži není ze strany ŘO OP VVV určen. Důvodem jsou rozdílné zvyklosti institucí v různých zemích. Není ani stanoven jazyk, ve kterém má být smlouva/dohoda uzavřena. Smlouva/dohoda nemusí obsahovat konkrétní časové údaje, kdy proběhne stáž (smlouva může být i dlouhodobá z doby před začátkem realizace projektu).

Doložená smlouva/dohoda musí nezbytně obsahovat:

 • Identifikační údaje vysílající školy a hostitelské školy. Školským zařízením v zahraničí je instituce pracující s dětmi a mládeží. (Může se jednat o VŠ/školské zařízení v EU, Spojném království Velké Británie a Severního Irska, Norsku, Islandu).
 • Datum a podpis statutárního orgánu (nebo osoby zmocněné na základě plné moci) příjemce dotace, a to před konáním stáže.
 • Údaj o účelu spolupráce odpovídající šabloně (např. stáž, stínování, debaty, konzultace, schůzky apod., popř. absolvování odborných seminářů/kurzů).

 

Další informace a specifikace šablony Zahraniční stáže pedagogů jsou uvedeny v příloze 3 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Odpověď platná k datu: 16. září 2021 13:04
Výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území

Je možné aktualizovat Strategické rámce MAP a tabulky investic dříve než po 6 měsících a nastavit platnost schválené dokumentace až od doby, kdy 6 měsíců uplyne?

Ne, tento postup není možný. Postupy MAP III uvádějí (podaktivita A 1.8., část B/5.), že „Řídící výbor MAP (ŘV) projednává, aktualizuje a schvaluje kapitolu k souladu investičních potřeb se SR MAP do roku 2025 vždy nejdříve po uplynutí šesti měsíců od data předchozího schválení...“. S termínem „platnost dokumentů“ Postupy MAP III vůbec nepracují. Mezi datem schválení dokumentu ze strany ŘV MAP a datem platnosti tohoto dokumentu není žádný rozdíl. Schválení je platné a vymahatelné v den, kdy si to ŘV MAP odhlasoval. Je třeba, aby harmonogram jednání ŘV MAP tuto skutečnost zohlednil.

Odpověď platná k datu: 2. září 2021 12:55
Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha

Jaká jsou pravidla (podmínky) souběžné realizace prodlouženého projektu z výzvy Šablony II a projektu z výzvy Šablony III?

Pokud škola stále realizuje projekt z výzvy Šablony II, který je prodloužen, a zároveň škola v době prodloužení začala s realizací projektu z výzvy Šablony III, nesmí docházet k paralelní realizaci stejných aktivit daného subjektu (MŠ nebo ZŠ) v projektech výzev Šablony II a III. Nejprve je nutné ukončit realizaci aktivity z výzvy Šablony II a teprve po jejím ukončením začít s realizací stejné aktivity z výzvy Šablony III. MŠ v III. vlně šablon mají stejné aktivity pro MŠ z II. vlny šablon, ZŠ v III. vlně šablon mají stejné aktivity pro ZŠ z II. vlny šablon. Šablony školní družiny (ŠD) a školního klubu (ŠK) z II. vlny šablon nemají žádné stejné aktivity v III. vlně šablon, protože ve výzvě Šablony III nejsou ŠD a ŠK oprávněnými příjemci.

Příklad:

Pokud škola ve výzvách Šablony II a III zvolila aktivitu Využití ICT ve vzdělávání (ve stejné nebo různých variantách) pro MŠ a/nebo ZŠ, potom je nutné nejprve ukončit realizaci této šablony  v projektu výzvy Šablony II a teprve poté začít s realizací této šablony v projektu výzvy Šablony III. Veškeré kroky spojené s pořízením mobilních zařízení pro úspěšnou realizaci této aktivity výzvy Šablony III (výběrová řízení, nákup mobilních zařízení apod.) je však možné uskutečňovat již v době dokončování realizace aktivity Využití ICT ve vzdělávání v projektu výzvy Šablony II.

Výuku v rámci aktivity v projektu výzvy Šablony III je možné realizovat až s nově pořízenými zařízeními v rámci této aktivity.

Pokud škola aktivitu Využití ICT ve vzdělávání zvolila pouze ve výzvě Šablony III (popř. dokončuje tuto aktivitu ve školní družině či školním klubu), může s její realizací začít ihned bez ohledu na to, že  v prodloužení projektu stále realizuje jiné šablony z výzvy Šablony II.

 

Tématu překryvu šablon se také věnoval dotaz č. 15 (viz níže).

Odpověď platná k datu: 31. srpna 2021 10:07
Výzva č. 02_16_022 - Šablony pro MŠ a ZŠ I - MRR

Jaké má žadatel povinnosti v souvislosti s archivací dokumentů spojených s realizací projektu?

Povinnosti příjemce v oblasti archivace dokumentů jsou popsány v Pravidlech pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, verze 1 až 3 (dle příslušné výzvy). Dále jsou uvedeny v právním aktu (Rozhodnutí o poskytnutí dotace).

Níže jsou uvedeny některé povinnosti a doporučení pro oblast archivace:

Dle Pravidel pro žadatele a příjemce, verze 3, jsou příjemci dotace povinni zajistit uchování dokumentů spojených s realizací projektu min. do 31. 12. 2033. V kapitole 7.4.3 Pravidla uchovávání dokumentů, je uvedeno, že „Příjemce je povinen uchovávat dokumenty spojené s realizací projektu. U dokumentů, které jakožto originály existují v IS KP14+ (resp. MS2014+), ovšem příjemce není povinen zajistit jejich uchovávání v originále na místě odlišném od IS KP14+ (resp. MS2014+). Pokud je v tomto informačním systému k dispozici pouze sken dokumentu, musí uchování originálu (či ověřené kopie) zajistit příjemce. Ve vazbě na potřebu zajištění řádné funkce systému pro záznam a uchovávání účetních záznamů pro každou činnost je stanovený termín, po který musí být originální dokumenty k dispozici kontrolním orgánům do 31. 12. 2033, pokud legislativa nestanovuje pro některé typy dokumentů dobu delší.“

ŘO doporučuje seznámit se s dokumentem Praktický pomocník pro archivaci zjednodušených projektů, který je dostupný na https://opvvv.msmt.cz/download/file5574.pdf. Zde se uvádí že „V souvislosti s uvedeným datem musí školy/školská zařízení upravit skartační řád školy tak, aby obsahoval informaci o povinnosti archivace projektových dokumentů do uvedeného termínu.“ A dále jsou zde uvedeny příklady dokumentů, které je třeba uchovávat v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů.

ŘO OP VVV si dovoluje také odkázat na podobný dotaz, který byl již v minulosti uveřejněn u výzvy č. 63/64 jako dotaz č. 23 a u výzvy 65/66 jako dotaz č. 19.

Odpověď platná k datu: 23. srpna 2021 12:19
Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha

Zaměstnáváme v projektu Šablony II nekvalifikovaného školního asistenta a plánujeme ho zaměstnávat i nadále v projektu Šablony III. Využíváme výjimku na vzdělání popsanou v Příloze 3 výzvy č. 63/64 v kapitole 7.2 Způsob doložení výstupů. Můžeme tohoto školního asistenta zaměstnávat v našem projektu Šablony III? Platí tato výjimka i zde?

Ano, tato výjimka na vzdělání je popsaná v Příloze 3 výzvy č. 80/81 v kapitole 5.2 Způsob doložení výstupů. Pokud příjemce ví, že si školní asistent nestihne doplnit požadovanou kvalifikaci do dne podpisu pracovně-právního dokumentu pro Šablony III, pak musí učinit veškeré kroky popsané ve zmíněné kapitole. Škola musí prokázat skutečnou snahu o zaměstnání kvalifikovaného pracovníka, tj. doložit minimálně jedno zveřejnění nabídky místa včetně uvedení data zveřejnění (např. na webových stránkách školy/webové stránce pracovně-inzertních serverů) a protokol o vyhodnocení výběrového řízení s negativním výsledkem a také minimálně jeden kontakt (dopis/e-mail včetně uvedení data jeho zaslání) na pobočku Úřadu práce ČR s poptávkou po pracovníkovi s příslušnou kvalifikací včetně negativní odpovědi úřadu. Zveřejnění inzerátu a iniciační dopis/e-mail na úřad práce musí proběhnout minimálně 30 kalendářních dní před zaměstnáním nekvalifikovaného pracovníka. Nekvalifikovaný pracovník dále musí doložit dosažení potřebné kvalifikace nejpozději do roka od nástupu na pozici školního asistenta, nejpozději však do konce realizace projektu. V případě zaměstnání více nekvalifikovaných osob toto platí pro každou z nich. Výstupy aktivity je v takovém případě možné doložit nejdříve v ZoR projektu následující po dosažení kvalifikace pracovníka. Pokud nebude doložena skutečná snaha hledání kvalifikovaného pracovníka a doložení splnění kvalifikace dle výše uvedeného, všechny měsíce práce nekvalifikovaného školního asistenta budou hodnoceny jako nezpůsobilé výstupy!

Odpověď platná k datu: 19. července 2021 11:46
Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha

Během letních prázdnin nebudeme mít možnost pravidelně kontrolovat v systému IS KP14+ příchozí depeše. Je možné nechat si je zasílat na e-mail?

Ano, systém IS KP14+ umožňuje zasílání notifikace interní depeše. Pokud vám přijde v rámci příslušného projektu zpráva, upozornění nebo depeše, systém vás informuje přes e-mail nebo SMS. Postup nastavení zasílání notifikace je popsán v Uživatelské příručce IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu Zjednodušené projekty – výzvy č. 80 a 81 (šablony III) na straně 26. Uživatelská příručka je dostupná na https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-080-sablony-iii-mimo-hlavni-mesto-praha/dokumenty.htm. V případě potřeby je možné také kontaktovat pracovníka konzultační linky na tel. 234 814 777, který Vám s nastavením notifikace pomůže.

Odpověď platná k datu: 19. července 2021 11:35
...

Prioritní osa

Výzva

Téma