ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Za jakých podmínek lze realizovat pronájem nebo výpůjčku majetku spolufinancovaného byť i částečně z prostředků OP VVV v období realizace nebo udržitelnosti projektu?

Dle obecného vzoru právního aktu o poskytnutí/převodu podpory (dále také PA) v OP VVV platí, že: „Po dobu realizace projektu a udržitelnosti nesmí příjemce majetek spolufinancovaný byť i částečně z pro­středků dotace bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele dotace převést, prodat, půjčit či pronajmout jinému subjektu v případě, že se nejedná o naplňování účelu projektu, a dále nesmí být k tomuto majetku po tuto dobu bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele dotace zřízeno věcné břemeno či zástavní právo, ani nesmí být vlastnické právo příjemce nijak omezeno.“[1]

 

V případě, že příjemce podpory[2] disponuje volnou kapacitou majetku vybudovaného nebo pořízeného z OP VVV, tj. pokud celou kapacitu nevyužije pro účely, resp. potřeby projektu, může tedy po předchozím písemném souhlasu poskytovatele dotace[3] (pokud je vyžadován) tuto kapacitu doplňkově nabídnout ostatním subjektům pro zvýšení efektivity veřejných prostředků vynaložených na pořízení a zprovoznění majetku, a to formou výpůjčky nebo pronájmu, se zohledněním principu 3E a při dodržení dalších níže uvedených podmínek.

 

1)     Specifické povinnosti příjemce v případě výpůjčky

Výpůjčku (neboli bezúplatné poskytnutí)[4] majetku je možné realizovat (v relevantních případech po předchozím písemném souhlasu ŘO) v případě, že je volná kapacita poskytnuta:

-        jiné výzkumné organizaci v rámci tzv. „Open Access“,

-        subjektu vykonávajícímu veřejnou moc[5] nebo

-        instituci, která je součástí státního vzdělávacího systému a je převážně financovaná z veřejných prostředků,

a to pouze pro jejich nehospodářské činnosti (nikoliv na činnosti hospodářské, jako je např. smluvní výzkum, hudební koncert, placený jazykový kurz, placený sportovní kroužek apod.[6]). Příjemce (pokud je tak stanoveno v PA) požádá o souhlas ŘO, a to formou interní depeše v MS2014+. Výpůjčka majetku musí být vždy v souladu s PA, což znamená, že výpůjčka nesmí ohrozit dosažení účelu dotace a dodržení podmínek udržitelnosti, je-li stanovena, a zároveň musí být dodržena veškerá pravidla vyplývající z PA.

 

2)     Specifické povinnosti příjemce v případě pronájmu

V případě pronájmu[7] musí příjemce (v relevantních případech kromě povinnosti získat předchozí písemný souhlas ŘO) dodržet povinnosti stanovené právním aktem o poskytnutí/převodu podpory, relevantními předpisy o veřejné podpoře (zejm. Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací[8], Sdělení o pojmu státní podpora[9]) a pravidly týkajícími se příjmů projektu (viz kap. 8.9 PpŽP). Za dodržení těchto pravidel plně zodpovídá příjemce.

a)      Povinnosti příjemce v souvislosti s pronájmem majetku vyplývající z právního aktu o poskytnutí/převodu podpory:

·        Pronájem majetku musí být vždy v souladu s PA, což znamená, že pronájem nesmí ohrozit dosažení účelu dotace a dodržení podmínek udržitelnosti, je-li stanovena, a zároveň musí být dodržena veškerá pravidla vyplývající z PA. V případě pochybností může příjemce před vlastním podáním Žádosti o schválení pronájmu pořízeného majetku danou žádost konzultovat s ŘO.

·        Příjemce je (pokud je v PA stanovena povinnost získat předchozí souhlas ŘO) povinen Řídicímu orgánu předložit Žádost o schválení pronájmu pořízeného majetku (viz Doporučený vzor Žádosti o schválení pronájmu pořízeného majetku), a to formou interní depeše v MS2014+, případně jako přílohu Žádosti o změnu, pokud by v důsledku realizace pronájmu zároveň vznikla změna v projektu (např. projekt by nově začal vytvářet příjmy).

·        Jak v případě pronájmu plochy (vztaženému k celkové způsobilé ploše), tak i v případě pronájmu přístrojů (vztaženému k jednotlivému přístroji) příjemce k Žádosti o schválení pronájmu pořízeného majetku přiloží zejména:[10]

1.    Přehled pronájmů (všech dosud schválených/realizovaných pronájmů v rámci projektu, viz příloha Doporučený vzor Přehledu pronájmů);

2.    Způsob stanovení (výpočtu) ceny za pronájem (lze doložit např. průzkumem trhu či znaleckým posudkem nebo podklady k nabídkovému řízení);

3.    Návrh smlouvy o pronájmu (s jasnou specifikací účelu pronájmu).

 

b)     Povinnosti příjemce v souvislosti s pronájmem majetku vyplývající z Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací a Sdělení o pojmu státní podpora:

·        Pronajímat lze volné kapacity pořízeného majetku, a to pouze doplňkově a se zohledněním principu 3E. Doplňkovost se týká jak kapacity pronajímaného majetku, tak účelu pronájmu.

-     Příjemce by měl vždy preferovat poskytnutí služeb s přidanou hodnotou (např. smluvní výzkum, provedení požadovaných zkoušek/měření na přístrojích obsluhovaných pracovníky projektu, vzdělávání apod.) před prostým pronájmem majetku.[11]

-     Smluvní vztah by měl umožňovat jeho ukončení v přiměřené výpovědní lhůtě pro případ, že dojde k nečekaně vyšší potřebě kapacity (kapacita přestane být volná) nebo podmínky pronájmu přestanou být pro příjemce výhodné.

·        Pronájem majetku (s výjimkou majetku podpořeného v režimu podpory de minimis) musí být sjednán za tržní cenu. Tržní cena může být v souladu se Sdělením o pojmu státní podpora stanovena jedním z následujících způsobů:

-     prostřednictvím soutěžního, transparentního, nediskriminačního a bezpodmínečného nabídkového řízení[12],

-     referenčním srovnáváním, tj. posouzením ceny účtované uživatelům za přístup ke srovnatelnému majetku (tržní referenční hodnota)[13],

-     jinými metodami ocenění na základě obecně přijímaných standardních metod ocenění (např. znalecký posudek)[14].

Nelze-li určit tržní cenu některou z výše uvedených metod, musí cena za pronájem:

-     odrážet plné náklady a obecně zahrnovat marži stanovenou podle marží, jež obvykle uplatňují podniky působící v odvětví dotčené služby, nebo

-     být výsledkem jednání za obvyklých tržních podmínek, pokud příjemce v jednání usiluje o to, aby při uzavření smlouvy dosáhl maximálního hospodářského prospěchu, a pokryje alespoň své mezní náklady.

·        Příjemce musí umožnit otevřený a nediskriminační přístup k majetku pořízenému v rámci projektu (s výjimkou majetku podpořeného v režimu podpory de minimis), který chce pronajímat.

-     ŘO doporučuje příjemcům uzavírat smlouvu o pronájmu nejdéle na dobu jednoho roku, aby nedocházelo k blokaci jiných zájemců o pronájem (volné kapacity).

-     V případě pronájmu majetku na dobu delší než 30 dnů (nepřetržitě za kalendářní rok, případně plánovaně se opakující pronájem stejnému subjektu na obdobnou činnost v celkové délce přesahující 30 dnů za kalendářní rok) ŘO doporučuje informaci, že dochází k pronájmu volné kapacity majetku pořízeného z veřejných prostředků, včetně finančních podmínek pronájmu, po celou dobu jeho průběhu zveřejnit minimálně na webových stránkách příjemce/projektu nebo jinými vhodnými prostředky.

-     Pokud příjemce zvolí metodu stanovení tržní ceny za pronájem prostřednictvím nabídkového řízení, ŘO doporučuje příjemci, aby volnou kapacitu majetku, kterou chce pronajmout, před uzavřením smlouvy o pronájmu nabídnul po dobu alespoň 30 dnů veřejně (například na webových stránkách příjemce/projektu).

 

3)     Společné podmínky pro výpůjčku a pronájem

V případě pronájmu i výpůjčky (bez ohledu na to, zda byl příjemce povinen získat předchozí souhlas) je dále příjemce povinen splnit následující podmínky vyplývající z PA:

·      Příjemce je povinen zajistit, aby pronajatý/vypůjčený majetek nebyl dále přenechán k užívání další osobě.

·      V případě pronájmu/výpůjčky přístrojů (s výjimkou přístrojů podpořených v režimu podpory de minimis) je příjemce dále povinen vést u přístroje, který chce doplňkově pronajmout/vypůjčit, přístrojový deník, ve kterém musí být odlišen pronájem/výpůjčka od ostatního využití příjemcem. V případě pronájmu/výpůjčky nemovitostí (s výjimkou majetku podpořeného v režimu podpory de minimis) je příjemce obdobně povinen vést deník plochy, který umožní odlišit pronájem/výpůjčku nemovitosti či její části od ostatního využití příjemcem.[15] Tímto není dotčena případná povinnost vést podrobnější evidenci pro účely ověření plnění podmínek doplňkového hospodářského využití dle Metodiky vykazování hospodářských činností z hlediska veřejné podpory v OP VVV.[16]

·      Příjemce je povinen o pronájmech nebo výpůjčkách realizovaných v daném období informovat ŘO v rámci příslušné zprávy o projektu (ZoR nebo ZoU).

 

Nápojové, jídelní a obdobné automaty: V případě umístění nápojových, jídelních a obdobných automatů v prostorách příjemce se nejedná (s odkazem na rozsudek C-451/06 SDEU) ani o nájem ani o pacht těchto prostor, nýbrž o poskytnutí práva využití určitého prostoru, ve kterém je automat umístěn, nikoli však s omezením možnosti užívání či používání téhož prostoru jinou osobou.

 

Doporučené vzory:

Doporučený vzor Žádosti o schválení pronájmu pořízeného majetku

Doporučený vzor Přehledu pronájmů

 

 

[1] Přesný text se může lišit v závislosti na tom, do které Výzvy projekt spadá. V PA je specifikováno, pro jaký majetek a jakou dobu pronájmu podmínka předchozího písemného souhlasu platí.

[2] Resp. v případě OSS realizátor projektu. Pro zjednodušení bude dále uváděno pouze „příjemce“. Volnou kapacitou majetku vybudovaného nebo pořízeného z OP VVV může disponovat i partner projektu, žádost o souhlas však podává příjemce/realizátor.

[3] Resp. v případě OSS/PO OSS (dle textace PA) se jedná o ŘO OP VVV. Pro zjednodušení bude dále uváděno pouze „ŘO OP VVV“ nebo jen „ŘO“.

[4] Za bezúplatné poskytnutí se považuje rovněž výpůjčka, kdy vypůjčitel nese obvyklé náklady spojené s užíváním věci (viz § 2199 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „OZ“) a podílí se na provozních nákladech souvisejících s provozem příslušného majetku po dobu výpůjčky.

[5] Určitý subjekt vykonává veřejnou moc v případě, kdy daná činnost patří mezi základní funkce státu, nebo je s těmito funkcemi spojena svou povahou, svým cílem a pravidly, kterými se řídí.

[6] V případě, že se jedná o výkon hospodářské činnosti dané instituce, je příjemce povinen stanovit tržní úplatu za pronájem, aby nedocházelo k poskytnutí nepřímé veřejné podpory.

[7] Následující platí jak pro nájem (viz § 2200 a násl. OZ), tak i další formy poskytnutí majetku za úplatu (např. pacht - viz § 2332 a násl. OZ).

[8] Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01, zejm. bod 20, 25 a 26.

[9] Sdělení Komise o pojmu státní podpora uvedeném v čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (2016/C 262/01).

[10] Níže požadované podklady budou od příjemce požadovány vždy. Příjemce může doložit další relevantní podklady, stejně tak si je ŘO může vyžádat, pokud jsou k posouzení Žádosti o schválení pronájmu nezbytné.

[11] Výjimkou může být spolupráce s partnery na výzkumných projektech (např. centra kompetence, Horizont2020).

[12] Viz body 90 až 94 Sdělení o pojmu státní podpora.

[13] Viz body 98 až 100 Sdělení o pojmu státní podpora.

[14] Viz body 101 až 105 Sdělení o pojmu státní podpora.

[15] Povinnost vést přístrojový deník nebo deník ploch platí minimálně po dobu trvání pronájmu/výpůjčky. Přístrojový deník/deník ploch může být nahrazen jiným typem evidence, pokud tato evidence obsahuje obdobné údaje umožňující kontrolu využití přístroje/nemovitosti vč. rozlišení hospodářských a nehospodářských činností.

[16] Je-li dle PA pro příjemce relevantní.

Odpověď platná k datu:22. července 2022 12:30

Formulář

Nový dotaz