Za jakých podmínek lze realizovat pronájem nebo výpůjčku majetku spolufinancovaného byť i částečně z prostředků OP VVV v období realizace nebo udržitelnosti projektu?

Dle obecného vzoru právního aktu o poskytnutí/převodu podpory (dále také PA) v OP VVV platí, že: „Po dobu realizace projektu a udržitelnosti nesmí příjemce majetek spolufinancovaný byť i částečně z pro­středků dotace bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele dotace převést, prodat, půjčit či pronajmout jinému subjektu v případě, že se nejedná o naplňování účelu projektu, a dále nesmí být k tomuto majetku po tuto dobu bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele dotace zřízeno věcné břemeno či zástavní právo, ani nesmí být vlastnické právo příjemce nijak omezeno.“[1]

V případě, že příjemce podpory[2] disponuje volnou kapacitou majetku vybudovaného nebo pořízeného z OP VVV, tj. pokud celou kapacitu nevyužije pro účely, resp. potřeby projektu, může tedy po předchozím písemném souhlasu poskytovatele dotace[3] tuto kapacitu doplňkově nabídnout ostatním subjektům pro zvýšení efektivity veřejných prostředků vynaložených na pořízení a zprovoznění majetku se zohledněním principu 3E, a to formou výpůjčky nebo pronájmu.

1)      Povinnosti příjemce v případě výpůjčky

Výpůjčku majetku je možné realizovat po předchozím písemném souhlasu ŘO v případě, že je volná kapacita poskytnuta jiné výzkumné organizaci bezúplatně[4] v rámci tzv. „Open Access“ na její nehospodářské činnosti. Výpůjčku majetku je možno realizovat rovněž jako bezúplatné poskytnutí volné kapacity subjektům vykonávajícím veřejnou moc[5] nebo instituci, která je součástí státního vzdělávacího systému a je převážně financovaná z veřejných prostředků, a to pouze pro jejich nehospodářské činnosti (nikoliv na činnosti hospodářské, jako je např. placený jazykový kurz apod.[6]). Příjemce požádá o souhlas ŘO formou interní depeše v MS2014+. Výpůjčka majetku musí být vždy v souladu s PA, což znamená, že výpůjčka nesmí ohrozit dosažení účelu dotace a dodržení podmínek udržitelnosti, je-li stanovena, a zároveň musí být dodržena veškerá pravidla vyplývající z PA.

2)      Povinnosti příjemce v případě pronájmu

V případě pronájmu[7] musí příjemce kromě povinnosti získat předchozí písemný souhlas ŘO dodržet také další povinnosti stanovené právním aktem o poskytnutí/převodu podpory, relevantními předpisy o veřejné podpoře (zejm. Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací[8], Sdělení o pojmu státní podpora[9] a Metodika vykazování hospodářských činností z hlediska veřejné podpory v OP VVV[10]) a pravidly týkajícími se příjmů projektu (viz kap. 8.9 PpŽP). Za dodržení těchto pravidel plně zodpovídá příjemce.

a)       Povinnosti příjemce v souvislosti s pronájmem majetku vyplývající z právního aktu o poskytnutí/převodu podpory:

 • Pronájem majetku musí být vždy v souladu s PA, což znamená, že pronájem nesmí ohrozit dosažení účelu dotace a dodržení podmínek udržitelnosti, je-li stanovena, a zároveň musí být dodržena veškerá pravidla vyplývající z PA. V případě pochybností může příjemce před vlastním podáním Žádosti o schválení pronájmu pořízeného majetku danou žádost konzultovat s ŘO.

 • Příjemce je (pokud je tak stanoveno v PA) povinen Řídicímu orgánu předložit Žádost o schválení pronájmu pořízeného majetku (viz Doporučený vzor Žádosti o schválení pronájmu pořízeného majetku), a to formou interní depeše v MS2014+, případně jako přílohu Žádosti o změnu, pokud by v důsledku realizace pronájmu zároveň vznikla změna v projektu (např. projekt by nově začal vytvářet příjmy dle článku 61 obecného nařízení č. 1303/2013).

 • Jak v případě pronájmu plochy (vztaženému k celkové způsobilé ploše), tak i v případě pronájmu přístrojů (vztaženému k jednotlivému přístroji) příjemce k Žádosti o schválení pronájmu pořízeného majetku přiloží zejména:[11]

     1. Přehled pronájmů
  (všech dosud schválených/realizovaných pronájmů v rámci projektu, viz příloha Doporučený vzor Přehledu pronájmů);
     2. Způsob stanovení (výpočtu) ceny za pronájem (lze doložit např. průzkumem trhu či znaleckým posudkem nebo podklady k nabídkovému řízení); 
     3. Návrh smlouvy o pronájmu (s jasnou specifikací účelu pronájmu).

b)      Povinnosti příjemce v souvislosti s pronájmem majetku vyplývající z Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací a Sdělení o pojmu státní podpora:

 • Pronajímat lze volné kapacity pořízeného majetku, a to pouze doplňkově a se zohledněním principu 3E. Doplňkovost se týká jak kapacity pronajímaného majetku, tak účelu pronájmu.
  -        Příjemce by měl vždy preferovat poskytnutí služeb s přidanou hodnotou (např. smluvní výzkum, provedení požadovaných zkoušek/měření na přístrojích obsluhovaných pracovníky projektu, vzdělávání apod.) před prostým pronájmem majetku.[12]
  -        Smluvní vztah by měl umožňovat jeho ukončení v přiměřené výpovědní lhůtě pro případ, že dojde k nečekaně vyšší potřebě kapacity (kapacita přestane být volná) nebo podmínky pronájmu přestanou být pro příjemce výhodné.

 • Pronájem majetku (s výjimkou majetku podpořeného v režimu podpory de minimis) musí být sjednán za tržní cenu. Tržní cena může být v souladu se Sdělením o pojmu státní podpora stanovena jedním z následujících způsobů:
  -        prostřednictvím soutěžního, transparentního, nediskriminačního a bezpodmínečného nabídkového řízení[13],
  -        referenčním srovnáváním, tj. posouzením ceny účtované uživatelům za přístup ke srovnatelnému majetku (tržní referenční hodnota)[14],
  -        jinými metodami ocenění na základě obecně přijímaných standardních metod ocenění (např. znalecký posudek)[15].
  Nelze-li určit tržní cenu některou z výše uvedených metod, musí cena za pronájem:
  -        odrážet plné náklady a obecně zahrnovat marži stanovenou podle marží, jež obvykle uplatňují podniky působící v odvětví dotčené služby, nebo
  -        být výsledkem jednání za obvyklých tržních podmínek, pokud příjemce v jednání usiluje o to, aby při uzavření smlouvy dosáhl maximálního hospodářského prospěchu, a pokryje alespoň své mezní náklady.

 • Příjemce (s výjimkou příjemců podpořených v režimu de minimis) musí umožnit otevřený a nediskriminační přístup k majetku pořízenému v rámci projektu, který chce pronajímat.
  -        ŘO doporučuje příjemcům uzavírat smlouvu o pronájmu nejdéle na dobu jednoho roku, aby nedocházelo k blokaci jiných zájemců o pronájem (volné kapacity).
  -        V případě pronájmu majetku na dobu delší než 30 dnů (nepřetržitě za kalendářní rok, případně plánovaně se opakující pronájem stejnému subjektu na obdobnou činnost v celkové délce přesahující 30 dnů za kalendářní rok) ŘO doporučuje informaci, že dochází k pronájmu volné kapacity majetku pořízeného z veřejných prostředků, včetně finančních podmínek pronájmu, po celou dobu jeho průběhu zveřejnit minimálně na webových stránkách příjemce/projektu nebo jinými vhodnými prostředky.
  -        Pokud příjemce zvolí metodu stanovení tržní ceny za pronájem prostřednictvím nabídkového řízení, ŘO doporučuje příjemci, aby volnou kapacitu majetku, kterou chce pronajmout, před uzavřením smlouvy o pronájmu nabídnul po dobu alespoň 30 dnů veřejně (například na webových stránkách příjemce/projektu).

3)      Společné podmínky pro výpůjčku a pronájem

V případě pronájmu i výpůjčky (bez ohledu na to, zda byl příjemce povinen získat předchozí souhlas) je dále příjemce povinen splnit následující podmínky:

 • Poskytnutí pronajatého (vypůjčeného) majetku nájemcem dalším subjektům není dovoleno. Příjemce musí do smlouvy o pronájmu (výpůjčky) zanést zákaz pronájmu příslušného majetku nájemcem dalšímu subjektu.
 • V případě pronájmu/výpůjčky přístrojů (s výjimkou přístrojů podpořených v režimu podpory de minimis) je příjemce dále povinen vést u přístroje, který chce doplňkově pronajmout/vypůjčit, přístrojový deník, ve kterém musí být odlišen pronájem/výpůjčka od ostatního využití příjemcem. V případě pronájmu/výpůjčky nemovitostí (s výjimkou majetku podpořeného v režimu podpory de minimis) je příjemce obdobně povinen vést deník ploch, který umožní odlišit pronájem/výpůjčky nemovitostí či její části od ostatního využití příjemcem.[16] Tímto není dotčena případná povinnost vést podrobnější evidenci pro účely ověření plnění podmínek doplňkového hospodářského využití dle Metodiky vykazování hospodářských činností z hlediska veřejné podpory v OP VVV.[17]
 • Příjemce je povinen informovat ŘO o uskutečněných pronájmech/výpůjčkách v rámci nejbližší ZoR/ZoU.

Nápojové, jídelní a obdobné automaty: V případě umístění nápojových, jídelních a obdobných automatů v prostorách příjemce se nejedná (s odkazem na rozsudek C-451/06 SDEU) ani o nájem ani o pacht těchto prostor, nýbrž o poskytnutí práva využití určitého prostoru, ve kterém je automat umístěn, nikoli však s omezením možnosti užívání či používání téhož prostoru jinou osobou.

Doporučené vzory:
Doporučený vzor Žádosti o schválení pronájmu pořízeného majetku
Doporučený vzor Přehledu pronájmů

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[1] Přesný text se může lišit v závislosti na tom, do které Výzvy projekt spadá. V PA je specifikováno, pro jaký majetek a jakou dobu pronájmu podmínka předchozího písemného souhlasu platí.

[2] Resp. v případě OSS realizátor projektu. Pro zjednodušení bude dále uváděno pouze „příjemce“. Volnou kapacitou majetku vybudovaného nebo pořízeného z OP VVV může disponovat i partner projektu, žádost o souhlas však podává příjemce/realizátor.

[3] Resp. v případě OSS/PO OSS (dle textace PA) se jedná o ŘO OP VVV. Pro zjednodušení bude dále uváděno pouze „ŘO OP VVV“ nebo jen „ŘO“.

[4] Za bezúplatné poskytnutí se považuje rovněž výpůjčka, kdy vypůjčitel nese obvyklé náklady spojené s užíváním věci (viz § 2199 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen „NOZ“) a podílí se na provozních nákladech souvisejících s provozem příslušného majetku po dobu výpůjčky.

[5] Určitý subjekt vykonává veřejnou moc v případě, kdy daná činnost patří mezi základní funkce státu, nebo je s těmito funkcemi spojena svou povahou, svým cílem a pravidly, kterými se řídí.

[6] V případě, že se jedná o výkon hospodářské činnosti dané instituce, je příjemce povinen stanovit tržní úplatu za pronájem, aby nedocházelo k poskytnutí nepřímé veřejné podpory.

[7] Za „pronájem“ je pro účely OP VVV považován jak nájem (viz § 2200 a násl. NOZ), tak i další formy poskytnutí majetku za úplatu (např. pacht - viz § 2332 a násl. NOZ).

[8] Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01, zejm. bod 20, 25 a 26.

[9] Sdělení Komise o pojmu státní podpora uvedeném v čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (2016/C 262/01).

[10] Příloha č. 11 PpŽP, je zveřejněna na webových stránkách http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/analyza-verejne-podpory-op-vvv (nerelevantní pro zjednodušené projekty a projekty podpořené dle GBER, SOHZ nebo de minimis).

[11] Níže požadované podklady budou od příjemce požadovány vždy. Příjemce může doložit další relevantní podklady, stejně tak si je ŘO může vyžádat, pokud jsou k posouzení Žádosti o schválení pronájmu nezbytné.

[12] Výjimkou může být spolupráce s partnery na výzkumných projektech (např. centra kompetence, Horizont2020).

[13] Viz body 90 až 94 Sdělení o pojmu státní podpora.

[14] Viz body 98 až 100 Sdělení o pojmu státní podpora.

[15] Viz body 101 až 105 Sdělení o pojmu státní podpora.

[16] Povinnost vést přístrojový deník nebo deník ploch platí minimálně po dobu trvání pronájmu.

[17] Je-li pro příjemce relevantní.

Odpověď platná k datu:22. listopadu 2021 09:31

Formulář

Nový dotaz