Aktuality

Dotaz měsíce k šablonám (červen 2020)

Dotaz měsíce k šablonám (červen 2020)

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/dotaz-mesice-k-sablonam-cerven-2020.htm

Od června 2018 vybírá Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů obecnějšího charakteru za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP VVV.

Zveřejněno 07.07.2020

Vzor přehledu hospodářského využití podpořených kapacit

Vzor přehledu hospodářského využití podpořených kapacit

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/vzor-prehledu-hospodarskeho-vyuziti-podporenych-kapacit.htm

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil vzorově vyplněný formulář „Přehled hospodářského využití podpořených kapacit“, který příjemci podpory v rámci relevantních výzev předkládají každoročně nejpozději do 31. 7. za účelem prokazování doplňkového charakteru hospodářské činnosti ve smyslu Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01), příp. bodu 207 Sdělení Komise o pojmu státní podpora (2016/C 262/01). Vzor obsahuje příklady vyplnění pro jednotlivé metody (nákladová, výnosová a časová) a pro časovou metodu i simulaci výpočtu kapacity dle času využití zdrojů pro hospodářské činnosti.

Zveřejněno 07.07.2020

Vzory příloh Zpráv o realizaci pro výzvu č. 02_19_068 – Pregraduální vzdělávání II

Vzory příloh Zpráv o realizaci pro výzvu č. 02_19_068 – Pregraduální vzdělávání II

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/vzory-priloh-zprav-o-realizaci-pro-vyzvu-c-02-19-068-pregradualni-vzdelavani-ii.htm

ŘO OP VVV informuje příjemce z výzvy č. 02_19_068 Pregraduální vzdělávání II o zveřejnění vzorů příloh k povinně volitelným aktivitám A - VII a B - IX „Zahraniční mobility studentů – budoucích učitelů, VŠ pedagogů podílejících se na výuce studentů – budoucích učitelů a MŠ/ZŠ/SŠ učitelů (spolupracujících škol) podílejících se na výuce studentů – budoucích učitelů do zemí EU/Norska/Islandu“.

Zveřejněno 07.07.2020

Oprava Zápisu z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_19_075 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II (SVL II) v prioritní ose 3 OP VVV, která se konala dne 4. 6. 2020.

Oprava Zápisu z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_19_075 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II (SVL II) v prioritní ose 3 OP VVV, která se konala dne 4. 6. 2020.

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/oprava-zapisu-z-jednani-hodnotici-komise-pro-hodnoceni-projektu-predlozenych-v-ramci-vyzvy-c-02-19-075-inkluzivni-vzdelavani-pro-socialne-vyloucene-lokality-ii-svl-ii-v-prioritni-ose-3-op-vvv-ktera-2.htm

ŘO OP VVV zveřejňuje opravu Zápisu z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_19_075 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II (SVL II) v prioritní ose 3 OP VVV konané dne 4. 6. 2020. U projektu s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016965 dochází k opravě početní chyby při zapracování krácení navrženého Hodnoticí komisí.

Zveřejněno 03.07.2020

Verze 3 výzvy č. 02_18_070 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF II

Verze 3 výzvy č. 02_18_070 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF II

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/verze-3-vyzvy-c-02-18-070-mezinarodni-mobilita-vyzkumnych-pracovniku-msca-if-ii.htm

Řídicí orgán OP VVV informuje žadatele a příjemce o zveřejnění verze 3 výzvy č. 02_18_070 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF.

Změnou výzvy je umožněno, ve výjimečných případech způsobených mimořádnými opatřeními souvisejícími s působením vyšší moci, přesáhnout délku mobility nad 24 měsíců.

Zveřejněno 03.07.2020

Verze 5 výzvy č. 02_17_050 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF

Verze 5 výzvy č. 02_17_050 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/verze-5-vyzvy-c-02-17-050-mezinarodni-mobilita-vyzkumnych-pracovniku-msca-if.htm

Řídicí orgán OP VVV informuje žadatele a příjemce o zveřejnění verze 5 výzvy č. 02_17_050 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF.

Změnou výzvy je umožněno, ve výjimečných případech způsobených mimořádnými opatřeními souvisejícími s působením vyšší moci, přesáhnout délku mobility nad 24 měsíců.

Zveřejněno 03.07.2020

Aktualizace dokumentu „Vybrané aspekty zadávání veřejných zakázek s příklady nejčastějších pochybení zadavatelů“

Aktualizace dokumentu „Vybrané aspekty zadávání veřejných zakázek s příklady nejčastějších pochybení zadavatelů“

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/aktualizace-dokumentu-vybrane-aspekty-zadavani-verejnych-zakazek-s-priklady-nejcastejsich-pochybeni-zadavatelu.htm

ŘO informuje příjemce, že byla vydána aktualizovaná verze dokumentu obsahující nejčastější pochybení ve veřejných zakázkách spolufinancovaných z OP VVV. 

Zveřejněno 02.07.2020

Česká republika již čerpá evropské dotace rychleji

Česká republika již čerpá evropské dotace rychleji

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/ceska-republika-jiz-cerpa-evropske-dotace-rychleji.htm

České republice se podařilo zrychlit čerpání financí z fondů EU a ve srovnání všech zemí evropské osmadvacítky se posunula na 13. místo. Oproti loňskému prosinci se tak Česko posunulo o čtyři pozice vpřed a dostala se tak do té úspěšnější poloviny zemí. Žebříček bere v potaz reálně proplácené prostředky z fondů EU Evropskou komisí. Českým příjemcům bylo do konce května 2020 proplaceno téměř 318 miliard korun, což představuje 50 % celkové alokace pro období 2014-2020. Informuje o tom web Moderniobec.cz.

Zveřejněno 01.07.2020

Informace pro příjemce o zavedení ex post kontroly veřejných zakázek na vzorku

Informace pro příjemce o zavedení ex post kontroly veřejných zakázek na vzorku

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/informace-pro-prijemce-o-zavedeni-ex-post-kontroly-verejnych-zakazek-na-vzorku.htm

ŘO informuje příjemce, že na základě zkušeností s chybovostí veřejných zakázek spolufinancovaných z OP VVV přistoupil ke kontrolám veřejných zakázek na vzorku i v případě ex-post kontrol, tj. kontrol dokumentace k veřejným zakázkám po uzavření smlouvy před schválením výdajů v žádosti o platbu.

Zveřejněno 01.07.2020

Aktualizaci Metodiky vykazování hospodářských činností z hlediska veřejné podpory v rámci OP VVV

Aktualizaci Metodiky vykazování hospodářských činností z hlediska veřejné podpory v rámci OP VVV

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/aktualizaci-metodiky-vykazovani-hospodarskych-cinnosti-z-hlediska-verejne-podpory-v-ramci-op-vvv.htm

Řídicí orgán OP VVV informuje příjemce o zveřejnění aktualizované Metodiky vykazování hospodářských činností z hlediska veřejné podpory v rámci OP VVV, verze 3, (dále jen „Metodika“) k prokázání čistě vedlejšího charakteru hospodářských činností ve smyslu bodu 20 Rámce pro státní podporu vývoje a inovací (2014/C 198/01, dále jen „Rámec“) a dle bodu 207 Sdělení Komise o pojmu státní podpora uvedeném v čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (2016/C 262/01).

Zveřejněno 30.06.2020

...