Aktuality

Informace o schvalování výstupů projektů v prioritní ose 3 OP VVV

Informace o schvalování výstupů projektů v prioritní ose 3 OP VVV

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/informace-o-schvalovani-vystupu-projektu-v-prioritni-ose-3-op-vvv.htm

ŘO OP VVV se na základě zkušeností s hodnocením doposud předložených výstupů projektů v prioritní ose 3 rozhodl zveřejnit doporučení, jejichž dodržováním můžete předejít komplikacím při hodnocení a schvalování výstupů Vašich projektů. Dokument je k dispozici ZDE. Tato doporučení a informace se netýkají projektů realizovaných jako zjednodušené projekty, tzv. šablony, pro mateřské, základní, střední nebo vyšší odborné školy. 

Zveřejněno 15.09.2020

Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, verze 3

Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, verze 3

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/metodicky-dopis-c-3-k-pravidlum-pro-zadatele-a-prijemce-zjednodusenych-projektu-verze-3.htm

ŘO OP VVV zveřejnil Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, verze 3. 

Zveřejněno 07.09.2020

Aktualizace vzorů příloh k ZoR projektů výzvy č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání

Aktualizace vzorů příloh k ZoR projektů výzvy č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/aktualizace-vzoru-priloh-k-zor-projektu-vyzvy-c-02-18-071-zvysovani-kvality-neformalniho-vzdelavani.htm

Řídicí orgán OP VVV informuje příjemce výzvy č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání o zveřejnění aktualizovaných vzorů příloh ke zprávám o realizaci projektů výzvy. Vzory příloh byly upraveny na základě dosud doložených výstupů s cílem minimalizovat nejčastější a opakující se pochybení v realizaci aktivit a dokládání jejich výstupů. ŘO OP VVV tedy doporučuje příjemcům, aby pro dokladování výstupů projektů využívali tyto nové vzory příloh.

Zveřejněno 02.09.2020

Realizace šablon distanční formou v novém školním roce 2020/2021

Realizace šablon distanční formou v novém školním roce 2020/2021

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/realizace-sablon-distancni-formou-v-novem-skolnim-roce-2020-2021.htm

Školy a školská zařízení mohou od září 2020 realizovat šablony distanční formou pouze v situacích, které stanovuje Manuál k provozu škol a školských zařízení  ve školním roce 2020/2021 (doplněná verze z 25. srpna 2020) v kapitole Příprava na přechod na případné vzdělávání na dálku jedné nebo více tříd (str. 12 – 13): Manuál k provozu škol.

Zveřejněno 02.09.2020

Metodický dopis – zjednodušení

Metodický dopis – zjednodušení

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/metodicky-dopis-zjednoduseni-2.htm

Řídicí orgán OP VVV informuje žadatele a příjemce o zveřejnění Metodického dopisu – zjednodušení ke všem verzím obecné i specifické části Pravidel pro žadatele a příjemce. Metodický dopis upřesňuje schvalování podstatných změn spadajících do období před vydáním právního aktu, umožňuje zařadit mezi způsobilé výdaje dodatkovou dovolenou, upřesňuje dokládání výdajů distanční formy aktivit, ruší v některých případech povinnost předkládat doklad o havarijním pojištění a rozšiřuje okruh veřejných zakázek, které nejsou zadavatelé povinni zadávat postupy uvedenými v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část.

Zveřejněno 27.08.2020

Projekt OP VVV: Participace žáků na rozhodovacím procesu

Projekt OP VVV: Participace žáků na rozhodovacím procesu

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-participace-zaku-na-rozhodovacim-procesu.htm

Praha, 27. srpna 2020 – Projekt Multikulturního centra Praha se zaměřuje na zvýšení kvality občanského vzdělávání žáků a studentů, a to prostřednictvím jejich přímého zapojení do rozhodovacích procesů. Představí nám ho metodička projektu Tereza Cajthamlová

Zveřejněno 27.08.2020

Dotaz měsíce k šablonám (srpen 2020)

Dotaz měsíce k šablonám (srpen 2020)

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/dotaz-mesice-k-sablonam-srpen-2020.htm

Od června 2018 vybírá Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů obecnějšího charakteru za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP VVV.

Zveřejněno 24.08.2020

Aktualizace výzvy Budování expertních kapacit – transfer technologií – prodloužení maximální délky trvání projektů

Aktualizace výzvy Budování expertních kapacit – transfer technologií – prodloužení maximální délky trvání projektů

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/aktualizace-vyzvy-budovani-expertnich-kapacit-transfer-technologii-prodlouzeni-maximalni-delky-trvani-projektu.htm

Řídicí orgán OP VVV dne 18. 8. 2020 zveřejňuje aktualizaci výzvy č. 02_16_014 Budování expertních kapacit – transfer technologií. U výzvy dochází k posunu maximální délky trvání projektu ze 48 měsíců na 54 měsíců. K posunu maximální délky trvání projektu dochází především z důvodu významného ztížení podmínek pro realizaci projektů na straně příjemců v souvislosti se šířením koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícím onemocnění COVID-19 a vyhlášením nouzového stavu.

Zveřejněno 18.08.2020

Aktualizace výzvy Teaming II – prodloužení nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektů a posun maximální délky projektů

Aktualizace výzvy Teaming II – prodloužení nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektů a posun maximální délky projektů

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/aktualizace-vyzvy-teaming-ii-prodlouzeni-nejzazsiho-data-pro-u-konceni-fyzicke-realizace-projektu-a-posun-maximalni-delky-projektu.htm

Řídicí orgán OP VVV dne 7. 8. 2020 zveřejňuje aktualizaci výzvy č. 02_17_043 Teaming II. U výzvy dochází ke změně nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektu z původního data 31. 12. 2022 o 6 měsíců na datum 30. 6. 2023 a s tím související maximální délky trvání projektu z původních 52 měsíců na 58 měsíců. K této úpravě dochází především z důvodu významného ztížení podmínek pro realizaci projektů na straně příjemců v souvislosti se šířením koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícím onemocnění COVID-19 a vyhlášením nouzového stavu.

Zveřejněno 07.08.2020

Aktualizace výzvy Výzkumné infrastruktury – posun maximální délky trvání projektů

Aktualizace výzvy Výzkumné infrastruktury – posun maximální délky trvání projektů

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/aktualizace-vyzvy-vyzkumne-infrastruktury-posun-maximalni-delky-trvani-projektu.htm

Řídicí orgán OP VVV dne 7. 8. 2020 zveřejňuje aktualizaci výzvy č. 02_16_013 Výzkumné infrastruktury. U výzvy dochází k posunu maximální délky trvání projektu ze 48 měsíců na 82 měsíců. K posunu maximální délky trvání projektu dochází především z důvodu významného ztížení podmínek pro realizaci projektů na straně příjemců v souvislosti se šířením koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícím onemocnění COVID-19 a vyhlášením nouzového stavu.

Zveřejněno 07.08.2020

...