ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Dotaz měsíce k šablonám (březen 2019)

Od června 2018 vybírá Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů obecnějšího charakteru za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP VVV.

Otázka za březen 2019 pro výzvu 22/23 a 35/42:

Minulý měsíc jsme ukončili projekt z výzvy Šablony. Ušetřili jsme částku 5 000 Kč. Kam a kdy máme zbývající peníze vrátit?

Odpověď: Pokud byly výstupy jednotlivých šablon dosaženy v době realizace projektu a budou schváleny ze strany poskytovatele dotace, považuje se dotace za použitou v souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace bez ohledu na to, co za ni bylo skutečně příjemcem dotace pořízeno. Příjemci zjednodušených projektů jsou sice povinni vést účetnictví nebo daňovou evidenci v souladu s právními předpisy ČR, ale jednotlivé účetní položky ve svém účetnictví nebo daňové evidenci nemusí přiřazovat ke konkrétnímu projektu a nemusí prokazovat skutečně vzniklé výdaje ve vztahu k projektu účetními doklady. Za výdaje jsou považovány např. osobní náklady včetně odměn zapojených osob do projektu, nákup učebních pomůcek, administrativní náklady související s projektem, apod.

Jinými slovy, pokud byly aktivity řádně realizovány a jejich výstupy schváleny, finanční prostředky dotace náleží škole. Škola tyto prostředky poskytovateli dotace nevrací.

 

Otázka za březen 2019 pro výzvu 63/64 a 65/66:

Jak správně realizovat šablonu Využití ICT ve vzdělávání?

1)      v případě vícenásobné realizace šablony v jedné třídě v jednom neděleném předmětu

Škola plánuje realizovat v jednom (neděleném) předmětu 3 šablony ve třídě s 30 žáky. Rozumíme správně, že v tomto případě má škola za povinnost realizovat celkem 3 hodiny výuky s tablety týdně, přičemž ve všech hodinách je povinna realizovat výuku se všemi 30 tablety? Co když z důvodu nemoci bude chybět například 5 žáků?

Odpověď: Za každou zvolenou šablonu je třeba zakoupit minimálně 10 ks zařízení (tabletů/notebooků) a odučit 1 samostatnou hodinu týdně, kde bude přítomno minimálně 10 žáků, přičemž 3 žáci budou ohroženi školním neúspěchem.

V tomto případě to znamená zakoupit minimálně 30 ks zařízení (tabletů/notebooků) a následně odučit 3 různé hodiny týdně, přičemž nezáleží, zda se v jedné místnosti učí 10, 20 nebo 30 žáků najednou (přičemž z každých 10 žáků jsou minimálně 3 ohroženi školním neúspěchem). Pokud je do výuky zapojena celá třída, odpadá problém s nemocností.

2)      v případě vícenásobné realizace šablony v jedné třídě v jednom děleném předmětu

Škola plánuje realizovat v jednom děleném předmětu 2 šablony ve třídě s 25 žáky rozdělenými do dvou skupin, 12 a 13 žáků. Ujasnili jsme si, že je možné, aby se jednalo o 1 půlenou hodinu, tj. žáci jsou rozděleni do dvou skupin, odučenou ve stejnou dobu. Splní škola podmínky výzvy, pokud se bude jednat o půlené hodiny odučené v různém čase?

Odpověď: Ano, splní. Pokud se v půlené hodině, tj. žáci jsou rozděleni do dvou skupin, ve dvou místnostech s různými učiteli učí minimálně 10 žáků (z nichž jsou minimálně 3 ohroženi školním neúspěchem) ve stejný čas nebo v různých časech, jedná se o uznatelný výstup za dvě šablony.

3)      v případě vícenásobné realizace šablony v jedné třídě v různých předmětech

Škola plánuje realizovat ve dvou předmětech 2 šablony ve třídě s 25 žáky. V takovém případě musí s tablety realizovat 2 hodiny týdně. Platí přitom, že na každé z obou hodin musí být realizována výuka se všemi 20 tablety?

Odpověď: Ne, nemusí. Podmínka paralelního využití se vztahuje pouze na případ, kdy je zvolena v projektu jen jedna šablona. Vždy je nutné využít všech 10 zařízení (tabletů/notebooků) ve stejném čase.