ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Dotaz měsíce k šablonám (listopad 2018)

Od června 2018 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů obecnějšího charakteru za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP VVV.

Otázka za listopad pro výzvu 22/23 a 35/42:

Připravujeme zprávu o realizaci. Na co bychom si při jejím zpracování měli dát pozor?

Odpověď: Při zpracování zprávy o realizaci (dále jen „ZoR“) dbejte na pečlivou přípravu dokumentů dokládajících výstupy projektu a kontrolu ZoR před jejím elektronickým podepsáním. Případné nedostatky mají za následek vracení ZoR k dopracování a prodloužení doby jejího schválení. Zároveň nedostatečné či chybné dokladování výstupů může vést ke vzniku nezpůsobilých výdajů, které můžou mít negativní dopad na příjemce dotace, případně jejich zřizovatele.

Mezi nejčastější identifikované nedostatky v kontrolovaných ZoR patří:

-        v první ZoR je nesprávně uveden konec prvního sledovaného období a není vykázána publicita projektu,

-        případně doložené plné moci neobsahují všechny náležitosti,

-        počet jednotek aktivit uvedených v ZoR neodpovídá vykazovaným aktivitám v Kalkulačce indikátorů ZoR a není v souladu s dokládanými výstupy,

-        výše žádosti o platbu neodpovídá výši způsobilých výdajů souvisejících s počtem vykázaných jednotek aktivit,

-        indikátory výstupu nejsou vykazovány v souladu s Kalkulačkou indikátorů ZoR,

-        milník 6 00 00 není vykazován průběžně po naplnění bagatelní podpory pedagoga,

-        pracovněprávní dokumenty personálních šablon neobsahují požadované náležitosti (zejména pracovní náplň a údaje o projektu),

-        v DPP (např. u šablon III/1.5 a III/1.6) není uveden úvazek či jeho hodinový ekvivalent, nebo je uveden chybně,

-        nejsou dodržovány minimální a maximální počty žáků v šabloně III/4.1 Doučování žáků SŠ,

-        nejsou uváděny všechny povinné informace ve výstupech - zvláště nejsou vykazovány hodiny v třídních knihách v šabloně III/2.11 a IV/2.11 CLIL ve výuce, nejsou dokládána potvrzení o zaměstnání pedagogů k šablonám vzdělávání DVPP.

V případě dotazů ke zpracování ZoR a dokládání výstupů kontaktujte konzultační linku pro šablony na telefonním čísle 234 814 777 nebo e-mailu dotazyZP@msmt.cz.

 

Otázka za listopad pro výzvu 63/64:

Jak v žádosti o podporu nastavit správně indikátor 5 40 00, když ještě nevíme, v jaké hodinové dotaci budeme  DVPP realizovat?

Odpověď: Kalkulačka indikátorů vypočítá hodnotu indikátoru 5 40 00 kromě hodnot z DVPP. Do žádosti o podporu uveďte tuto hodnotu a připočtěte pravděpodobný počet plánovaných kurzů DVPP, které budou v rámci projektu absolvovány (minimálně + 1). Zároveň přihlédněte k počtu zvolených aktivit DVPP. Indikátor bude v tomto případě naplněn vždy, přičemž jeho překročení je možné.