ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Dotaz měsíce (říjen 2021)

Od června 2018 vybírá Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů obecnějšího charakteru za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP VVV.

Otázka za říjen 2021 pro výzvy 63, 64, 65, 66, 80 a 81:

Při žádosti o změnu aktivit byla vybrána nová šablona Úspory k rozdělení. Jak můžeme nakládat s finančními prostředky vloženými do této šablony?

Odpověď:

„Úspory k rozdělení“ jsou specifickým typem aktivit, které se vytvářejí až během realizace projektu v případě, že dochází ke změně aktivit po vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. Slouží k zaznamenání vzniklých nevyužitých finančních prostředků projektu. Po provedení této změny nedochází ke snížení rozpočtu projektu.

Příjemce může následnou žádostí o změnu aktivit (v rámci stejného specifického cíle, který se váže k šabloně Úspory k rozdělení) využít tyto finanční prostředky na realizaci dalších aktivit/šablon.

V případě, že ke dni ukončení realizace projektu zůstávají finanční prostředky v šabloně Úspory k rozdělení, bude příjemce po schválení závěrečné zprávy o realizaci vyzván k jejich vrácení zpět poskytovateli dotace.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

 

Otázka za říjen 2021 pro výzvy 63, 64, 65 a 66:

Obdrželi jsme depeši „Upozornění na možnost prodloužení realizace projektu“, ve které je uvedeno, že jsme dosud nevyčerpali alespoň 50 % částky dotace a průběžně nenaplňujeme indikátor 52510. Projekt končí realizaci 31. 12. 2021. Jaké důsledky z tohoto pro nás plynou?

Odpověď:

Řídicí orgán OP VVV obecně doporučuje příjemcům, aby si přibližně tři měsíce před ukončením realizace projektu zkontrolovali časový plán plnění výstupů. To znamená, aby provedli rekapitulaci aktivit, které ještě nebyly realizovány nebo u kterých je třeba realizaci dokončit, včetně kontroly dosažených hodnot indikátorů. Do závěrečné zprávy o realizaci je možné doložit výstupy i za aktivity realizované v prvním a druhém sledovaném období.

Dle právního aktu je příjemce povinen splnit účel dotace a naplnit cílovou hodnotu indikátoru 5 25 10 na minimálně 85 %. Pokud je z dosavadního průběhu realizace zřejmé, že není reálné dosáhnout cílové hodnoty, je možné prostřednictvím řádně zdůvodněné žádosti o změnu cílovou hodnotu snížit. Naopak případné přeplnění cílové hodnoty není nutné ošetřit změnou projektu.

Dále z důvodu dopadu přijatých opatření v boji proti pandemii koronaviru na školy mají projekty výzvy Šablony II možnost prodloužit dobu realizace až na 30 měsíců, což může být příležitostí k dokončení všech aktivit, splnění účelu dotace a naplnění cílových hodnot indikátorů.

Z důvodu předcházení možným dopadům nesplnění výše uvedených povinností stanovených v právním aktu ŘO OP VVV tyto skutečnosti ve výzvách Šablony II průběžně vyhodnocuje z dat obsažených v doložených zprávách o realizaci a o výsledcích vyhodnocení dotčené příjemce informuje depeší „Upozornění na možnost prodloužení realizace projektu“.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.