ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění pro žadatele výzvy 02_20_082 Akční plánování v území se zvolenou povinně volitelnou aktivitou A Místní akční plány rozvoje vzdělávání III

ŘO upozorňuje žadatele, kteří zvolili povinně volitelnou aktivitu A Místní akční plány rozvoje vzdělávání III, že žádost o podporu je nutno předložit v IS KP14+ v takovém termínu, aby byly splněny současně obě podmínky uvedené v kapitole 7.1.1 (zahájení realizace zvolené povinně volitelné aktivity projektu do 6 měsíců od vydání právního aktu) a 8.7.1 (zahájení realizace MAP III nejdříve po ukončení MAP II) Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část. Vzhledem k délce schvalovacího procesu a uvedeným podmínkám je doporučený termín pro podání žádosti nejdříve 12 měsíců před ukončením současného projektu MAP II či později. Bude-li žádost předložena dříve a následně nebude splněna první z výše uvedených podmínek, je s tímto nesplněním spjat odvod za každý započatý měsíc prodlení se zahájením realizace ve výši uvedené v kapitole 7.1.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.