ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Jak mohou projekty OP VVV pomoct uprchlíkům z Ukrajiny?

V rámci OP VVV je možné zajistit podporu z aktuálně realizovaných projektů, ačkoli s tímto zaměřením nebylo původně počítáno. Pro inspiraci uvádíme příklady konkrétních intervencí.  

V oblasti regionálního školství je možné podporovat ukrajinské děti, žáky a studenty přijaté do škol a školských zařízení. Automaticky se totiž stávají cílovou skupinou OP VVV. To stejné platí v případě příjemců z řad nestátních neziskových organizací. V rámci projektů tzv. šablon pro mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy se může jednat například o personální podporu prostřednictvím specializovaných pozic (školní asistent, psycholog, speciální pedagog, sociální pedagog, chůva) a jejich činností, jakými jsou podpora znevýhodněných dětí, žáků a studentů včetně cizinců ve výuce i mimo ni, podpora rodiny, práce s komunitou, mimoškolní aktivity, případně doučování a mimoškolní aktivity. Na pozici školního asistenta hrazeného ze šablon je možné zaměstnat např. pedagoga z Ukrajiny. Musí splňovat kvalifikaci dle požadavků šablony – doloží ukončené vzdělání pedagogického směru. Diplom není třeba ověřovat ani překládat. Pro konzultace je k dispozici konzultační linka pro šablony (tel.: (+420) 234 814 777). V souladu s Lex Ukrajina z 21. března 2022 nemusí pedagog splňovat požadavek na znalost českého jazyka.

Projekty z výzev Inkluzivní vzdělávání pro SVL/KPSVL II mohou podporovat děti v rámci neformálních předškolních center, dále žáky prostřednictvím doučování, zapojením do kroužků a mimoškolních aktivit apod. Ve školách může pomoct koordinátor inkluze nebo další odborné pozice. Zároveň při implementaci aktivity pro SŠ a VOŠ v rámci krajských akčních plánů II. je možné zajistit doučování a podporu rovných příležitostí ve vzdělávání, včetně vybavení pro žáky. V případě výzvy zaměřené na rozvoj neformálního vzdělávání mohou NNO cílit svou podporu na děti, žáky a studenty, s nimiž naváží kontakt.

Vysoké školy mohou využít volných kapacit na úrovni personální i infrastrukturní. V rámci ESF projektů se může jednat o podporu specializovaných pracovišť pracujících primárně se studenty se specifickými potřebami. Díky tomu mohou ukrajinským studentům např. pomoct s řešením jejich psychických problémů. V projektech ERDF mohou vysoké školy poskytnout své volné kapacity pro zvládnutí náporu uprchlíků. Může jít například o využití výukových prostor (včetně poskytnutí volné výpočetní techniky). V takovém případě je v souladu s právním aktem o poskytnutí/převodu podpory (bod Péče o majetek) nutné předem požádat Řídicí orgán o písemný souhlas.

Projekty výzkumu a vývoje mohou reagovat např. úpravou mobilit (příjezdů) výzkumných pracovníků z Ukrajiny do ČR.