ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Návaznost personální podpory pro SŠ a VOŠ

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje informaci o návaznosti personální podpory škol z výzev šablony SŠ a VOŠ II a Implementace Krajských akčních plánů II.

Ve výzvě IKAP II bylo formou jednotkových nákladů (šablon) školám umožněno pokračovat v podpoře nejžádanějších a nejpotřebnějších šablon z výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ II. Jedná se o tyto aktivity:

  • Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ/VOŠ
  • Tandemová výuka na SŠ/VOŠ
  • Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
  • Stáže pedagogů SŠ/VOŠ u zaměstnavatelů
  • Personální podpora – Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele
  • Personální podpora – Školní kariérový poradce
  • Navíc byly školy podpořeny v IKAP II novou šablonou: Zahraniční mobility pedagogických pracovníků škol a školských poradenských zařízení.

Vedle aktivit jednotkových nákladů (šablon) je ve výzvě IKAP II umožněno čerpat i podporu na pozice školních psychologů a speciálních pedagogů, a to v povinně volitelných aktivitách č. 3 (Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání) a č. 4 (Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání). Zvolené aktivity musejí být v souladu s krajským akční plánem daného kraje a ŠIKK (Školskou inkluzivní koncepcí kraje). Pakliže tedy daný kraj identifikoval potřebu zajištění pozice školního psychologa nebo speciálního pedagoga, mohl si tuto pozici v rámci cílů a znění aktivit č. 3 a 4. v IKAP II rovněž zajistit. V takovém případě by dané pozice neměly povahu šablon, ale personálních nákladů při nutnosti respektovat výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru a zároveň by mohly působit pouze nad rámec podpůrných opatření definovaných příslušnou legislativou.

Vedle výzev zaměřených na šablony a krajské akční plánování MŠMT v OP VVV podpořilo pozice školních psychologů a speciálních pedagogů (a také školních asistentů a sociálních pedagogů) pomocí jednotkových nákladů (šablon) ve výzvě Inkluzivní vzdělávání pro SVL II (č. 02_19_075, vyhlášena 21. 1. 2019), tzn. pro lokality, kde je těchto pozic nejvíce potřeba. Oprávněným žadatelem výzvy jsou i kraje.

Ve výzvě Akční plánování v území (č. 02_20_082), která byla vyhlášena 30. 9. 2020, je krajům umožněno aktualizovat své krajské akční plány vytvořené ve výzvě KAP (č. 02_15_002) na roky 2023-2025, tak aby kraje mohly realizovat implementační aktivity podle aktuálních potřeb a došlo ke kontinuitě mezi aktuálním a budoucím programovacím obdobím.

Vyhlášení první výzvy na podporu SŠ a VOŠ prostřednictvím šablon je prozatím plánováno na první čtvrtletí roku 2022, a to v závislosti na vyjednávání a schválení OP JAK ze strany Evropské komise. Projekty budou oproti OP VVV tříleté. MŠMT počítá s tím, že v této výzvě budou nadále školám poskytnuty pozice školních psychologů a speciálních pedagogů podle současného nastavení, a pokusí se vyjednat zpětnou způsobilost. Je cílem MŠMT, aby po ukončení této vlny (2025/2026) byly tyto pozice podle nového algoritmu převzaty do financování státním rozpočtem.