ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Použití jednacího řízení bez uveřejnění

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) upozorňuje zadavatele veřejných zakázek z řad příjemců podpory z OP VVV, na možnou nevhodnost zadávání veřejných zakázek, u kterých jsou objektivně splněny podmínky k použití jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU) podle § 63 a násl.  č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ), v otevřeném řízení či jiném druhu zadávacího řízení umožňujícím zdánlivě neomezenou účast dodavatelů.

Uvedené se týká zejména veřejných zakázek zadávaných v rámci projektů OP VVV v oblasti výzkumu a vývoje, které mohou být často vzhledem ke specifickým potřebám zadavatele a projektu splněny pouze určitým dodavatelem z důvodů podle § 63 odst. 3 písm. b) nebo c) ZZVZ, případně § 64 písm. a) ZZVZ.

Přestože je nezbytné vykládat zákonné podmínky použití JŘBU restriktivně, je zároveň třeba zdůraznit, že se jedná o zákonný a zcela legitimní druh zadávacího řízení. Řídicí orgán OP VVV proto považuje za zcela bezúčelné, aby se zadavatel, v případě, že je schopen prokázat objektivní splnění podmínek použití JŘBU, z opatrnosti uchyloval k zadávání veřejné zakázky např. v otevřeném řízení, přestože si je vědom toho, že nemůže obdržet více než jednu nabídku. Nevhodné otevření soutěže o veřejné zakázku pouze „pro forma“ může pak vést mj. k pochybnostem o dodržení základních zásad zadávání veřejných zakázek podle § 6 ZZVZ ze strany zadavatele, např. s ohledem na možné diskriminační technické podmínky veřejné zakázky.

Závěrem Řídicí orgán OP VVV pro vyloučení pochybností uvádí, že nenabádá zadavatele k nadužívání JŘBU. Oprávněnost použití tohoto druhu zadávacího řízení je v rámci souvisejících administrativních ověření a veřejnosprávních kontrol vždy pečlivě posuzována.