ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Předběžné tržní konzultace

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) upozorňuje zadavatele veřejných zakázek z řad příjemců podpory z OP VVV na možnost provádění předběžných tržních konzultací (PTK) ve smyslu § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ).

PTK mohou být zadavatelem vedeny za účelem stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky, přípravy vhodných zadávacích podmínek nebo informování dodavatelů o záměrech zadavatele, např. v případě použití inovativních metod hodnocení nabídek, a mají proto potenciál podstatně zefektivnit celý proces zadávání veřejné zakázky. Dále může zadavatel např. po zrušení zadávacího řízení z důvodu absence podaných nabídek provést PTK za účelem zjištění důvodů nezájmu potenciálních dodavatelů.

PTK může zadavatel vést s více nebo i jen jedním dodavatelem či odborníkem, a to např. formou osobních jednání či distanční komunikace, typicky prostřednictvím elektronické pošty. Jednotlivé způsoby vedení PTK mohou být samozřejmě různě kombinovány v závislosti na konkrétních potřebách zadavatele a okolnostech související veřejné zakázky.

Pokud se zadavatel rozhodne provést PTK, musí pamatovat na navazující zákonné povinnosti. PTK především nesmí vést k narušení hospodářské soutěže ani jinému porušení základní zásad zadávání veřejných zakázek zakotvených v § 6 ZZVZ. Výsledkem PTK tak nesmí být např. technické podmínky, které by bezdůvodné zvýhodňovaly účastníky PTK na úkor jiných potenciálních dodavatelů. PTK musí být dále odpovídajícím způsobem zdokumentována, a to v souladu s § 211 odst. 1 ZZVZ. Přestože to ZZVZ výslovně nestanoví, je bezpochyby vhodné písemné výstupy z PTK učinit součástí dokumentace o zadávacím řízení navazující veřejné zakázky ve smyslu § 216 ZZVZ. Zadavatel by měl zároveň učinit taková opatření, která umožní všem potenciálním dodavatelům srovnat případný informační náskok s účastníky PTK, např. stanovení přiměřeně dlouhé lhůty pro podání nabídek, pokud to okolnosti konkrétní veřejné zakázky vyžadují. V neposlední řadě je zadavatel povinen uvést v zadávací dokumentaci, v případě, že obsahuje informace, které jsou výsledkem PTK, údaje v rozsahu podle § 36 odst. 4 ZZVZ. V této souvislosti Řídicí orgán OP VVV upozorňuje na obecnou povinnost zadavatele upravenou v citovaném ustanovení, podle které je nezbytné v zadávací dokumentaci označit část, kterou vypracovala osoba odlišná od zadavatele, a uvést identifikační údaje takové osoby, a to bez ohledu na to, zda zadavatel k související veřejné zakázce provedl PTK.

Řídicí orgán OP VVV dlouhodobě podporuje provádění PTK k veřejným zakázkám zadávaným v rámci projektů OP VVV, neboť se bezpochyby jedná o nástroj, který napomáhá hospodárnému, efektivnímu a účelnému použití veřejných prostředků.

Více praktických informací o PTK lze nalézt na následujících odkazech.

Metodika Ministerstva pro místní rozvoj k PTK na Portálu o veřejných zakázkách a koncesích

Informace o PTK na webu projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Podpora rozvoje a implementace sociálně odpovědného veřejného zadávání“

Pokyny Evropské komise k zadávání veřejných zakázek určené aplikujícím odborníkům (kapitola „Příprava a plánování“)