ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Realizace šablon při postupném otevírání škol a školských zařízení (jaro 2021)

Jakmile bude ve škole nebo školském zařízení (dále jen souhrnně „škola“) umožněna plná prezenční přítomnost dětí/žáků/studentů bez omezení,  škola bude automaticky realizovat aktivity standardně dle přílohy č. 3 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad. Na školu se už tak již nebude vztahovat Sdělení k realizaci šablon a s tím spojená možnost distanční realizace aktivit.

Pokud je škola povinna dodržovat homogenní skupiny v extrakurikulárních aktivitách či školních družinách/školních klubech/domovech mládeže/internátech a tato povinnost je překážkou realizace některých aktivit, může škola pro tyto aktivity využít Sdělení k realizaci šablon (březen 2021) https://opvvv.msmt.cz/aktualita/sdeleni-k-realizaci-sablon.htm.  Pro případnou kontrolu na místě je nezbytné uchovávat dokumenty prokazující dobu trvání mimořádných opatření na daném území/škole.

Pokud do školy docházejí děti/žáci jen některých ročníků nebo výuka probíhá rotačně, může taková škola i nadále využívat Sdělení k realizaci šablon (březen 2021).  Škola ale také může, pokud jí to podmínky dovolují, realizovat aktivity standardně dle Přehledu šablon a jejich věcného výkladu. 

Účast pedagogů na distančních kurzech DVPP nevychází z režimu mimořádných opatření v jednotlivých školách, ale z Opatření MŠMT (z 24. 9. 2020) Opatření k možnosti změny prezenční formy programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ze dne 24. 9. 2020, MŠMT ČR (msmt.cz), které až do odvolání umožňuje poskytovatelům kurzů DVPP pořádat tyto kurzy distančně. Jakmile bude Opatření MŠMT odvoláno, budou v šablonách uznávány pouze prezenční kurzy DVPP dle standardních podmínek šablony DVPP. Je předpoklad, že Opatření MŠMT bude trvat minimálně do konce června 2021. 

V případě dotazů se obraťte na konzultační linku pro šablony, a to každý pracovní den od 9 do 15 hod. na telefonním čísle 234 814 777, popř. na dotazyZP@msmt.cz.