Realizace šablon při postupném otevírání škol a školských zařízení (jaro 2021)

Jakmile bude ve škole nebo školském zařízení (dále jen souhrnně „škola“) umožněna plná prezenční přítomnost dětí/žáků/studentů bez omezení,  škola bude automaticky realizovat aktivity standardně dle přílohy č. 3 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad. Na školu se už tak již nebude vztahovat Sdělení k realizaci šablon a s tím spojená možnost distanční realizace aktivit.

Pokud je škola povinna dodržovat homogenní skupiny v extrakurikulárních aktivitách či školních družinách/školních klubech/domovech mládeže/internátech a tato povinnost je překážkou realizace některých aktivit, může škola pro tyto aktivity využít Sdělení k realizaci šablon (březen 2021) https://opvvv.msmt.cz/aktualita/sdeleni-k-realizaci-sablon.htm.  Pro případnou kontrolu na místě je nezbytné uchovávat dokumenty prokazující dobu trvání mimořádných opatření na daném území/škole.

Pokud do školy docházejí děti/žáci jen některých ročníků nebo výuka probíhá rotačně, může taková škola i nadále využívat Sdělení k realizaci šablon (březen 2021).  Škola ale také může, pokud jí to podmínky dovolují, realizovat aktivity standardně dle Přehledu šablon a jejich věcného výkladu. 

Účast pedagogů na distančních kurzech DVPP nevychází z režimu mimořádných opatření v jednotlivých školách, ale z Opatření MŠMT (z 24. 9. 2020) https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/opatreni-k-moznosti-zmeny-prezencni-formy-programu, které až do odvolání umožňuje poskytovatelům kurzů DVPP pořádat tyto kurzy distančně. Jakmile bude Opatření MŠMT odvoláno, budou v šablonách uznávány pouze prezenční kurzy DVPP dle standardních podmínek šablony DVPP. Je předpoklad, že Opatření MŠMT bude trvat minimálně do konce června 2021. 

V případě dotazů se obraťte na konzultační linku pro šablony, a to každý pracovní den od 9 do 15 hod. na telefonním čísle 234 814 777, popř. na dotazyZP@msmt.cz.