ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Šablony a Metodický dopis č. 3

ŘO OP VVV vydal k Pravidlům pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, verze 3 Metodický dopis č. 3, s účinností od 8. září 2020. Tímto metodickým dopisem se řídí školy – příjemci dotace, které mají uveden tento Metodický dopis č. 3 jako přílohu právního aktu. Týká se tedy právních aktů vydaných po 8. září 2020. V případě zájmu využít tento Metodický dopis č. 3 u projektů s právním aktem vydaným před 8. září 2020 je třeba jej uvést do příloh právního aktu prostřednictvím dodatku, tj. na základě podstatné změny zakládající změnu právního aktu o poskytnutí/převodu podpory.

Metodickým dopisem č. 3 je upravena výše předpokládané hodnoty veřejných zakázek malého rozsahu, ze které vyplývá, že školy nejsou povinny zadávat zakázky malého rozsahu dle postupů OP VVV uvedenými v kap.  12.2 a 12.3. Zakázkou malého rozsahu je zakázka v předpokládané hodnotě nižší/rovné 2 mil. Kč bez DPH (na dodávky nebo služby) nebo 6 mil. Kč bez DPH (na stavební práce). U těchto zakázek malého rozsahu je i nadále nutné dodržet ustanovení v kap. 12.2.1 Zásady postupu zadavatele, 12.2.4 Stanovení předpokládané hodnoty zakázky a 12.2.5 Střet zájmů.  

V případě dotazů se obraťte na konzultační linku pro šablony – telefonicky každý pracovní den od 9 do 15 hodin na tel. 234 814 777 nebo e-mailem na dotazyZP@msmt.cz.