ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění na změnu délky sledovaných (monitorovacích) období v projektech Šablony III

ŘO OP VVV si dovoluje upozornit příjemce finanční podpory z výzvy č. 02_20_080 a č. 02_20_081 Šablony III na odlišnou délku sledovaných (monitorovacích) období oproti projektům výzev č. 02_18_063 a č. 02_18_064 Šablony II.

Projekt má pouze dvě sledovaná období, za která je příjemce povinen předložit Zprávu o realizaci projektu (ZoR). První sledované období začíná datem zahájení fyzické realizace projektu a trvá 6 měsíců. Po jeho skončení je nezbytné podat Zprávu o realizaci (ZoR) nejpozději do 20 pracovních dnů. Druhé sledované období začíná dnem následujícím po dni ukončení předchozího sledovaného období a končí datem ukončení fyzické realizace projektu. Závěrečnou zprávu o realizaci (ZZoR) je nezbytné podat ve lhůtě 40 pracovních dnů od data ukončení realizace projektu.

Vzhledem k délce druhého sledovaného období a k případným personálním změnám v průběhu realizace projektu doporučuje ŘO OP VVV příjemcům, aby výstupy k jednotlivým aktivitám a podklady k monitorovacím indikátorům vyplňovali a kompletovali průběžně.

Stejně tak je nezbytné evidovat v IS ESF 2014+ účastníky vzdělávání průběžně tak, jak dosahují bagatelní podpory. Pro evidenci údajů o podpořených osobách se vyplňuje karta účastníka, kterou příjemce uchovává podepsanou účastníkem pro případnou kontrolu na místě. Karta účastníka je navázaná na indikátor 6 00 00 „Celkový počet účastníků“ a příjemce je povinen zajistit její vyplnění za každou podpořenou osobu. Tento indikátor je ve výzvě 02_20_080 a č. 02_20_081 povinný k naplnění a započítávají se do něho ti pedagogové, kteří se vzdělávají minimálně 24 hodin v rámci zvolených šablon.

Technický postup k práci v systému včetně karty účastníka je zveřejněn na webu MŠMT: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/is-esf-2014-evidence-podporenych-osob-2.

V případě dotazů se obraťte na konzultační linku pro šablony na tel. 234 814 777 každý pracovní den od 9 do 15 hodin, popř. e-mailem na dotazyZP@msmt.cz.