ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Víte o těchto povinnostech příjemce dotace při realizaci šablon?

Realizujete projekt ze šablon? A víte o povinnosti příjemce dotace informovat o externích kontrolách a auditech? A naopak, o kterých kontrolách poskytovatel dotace nemusí být informován? Týkají se vašeho projektu příjmy? Nezapomeňte těmto skutečnostem věnovat pozornost. V krátkém článku se dozvíte víc.

Informujte o externích kontrolách a auditech

Proběhla na vámi realizovaném projektu externí kontrola či audit? Nezapomeňte na následující povinnost.

Obecně povinnosti příjemce v oblasti externích kontrol a auditů upravuje Příručka pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, kap. 9 Procesy a pravidla kontrol a auditů. Vybrané povinnosti jsou také upraveny přímo v rozhodnutí o poskytnutí dotace, části II, bodu 9 (případně 10) Kontrola/audity.

Často opomíjenou skutečností na straně příjemců je splnění povinnosti informovat poskytovatele dotace o všech provedených auditech a kontrolách ze strany jiných subjektů než Řídicího orgánu OP VVV (např. Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán Ministerstva financí ČR, OLAF) a o přijatých nápravných opatřeních, a to ve lhůtě 15 pracovních dní od ukončení kontroly či auditu nebo v nejbližší Zprávě o realizaci projektu. Záleží na přesné definici této povinnosti uvedené v rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Jak splnit tuto povinnost?

Informování probíhá v IS KP14+ prostřednictvím samostatného modulu "Kontroly" na detailu projektu.

V případě, že audit či externí kontrola byly realizovány ve sledovaném období předkládané Zprávy o realizaci (dále jen „ZoR“), je nutné záznam z uskutečněného auditu/externí kontroly propojit s touto ZoR, a to prostřednictvím načtení záložky „Kontroly“ na formuláři založené ZoR.

Evidence auditu/externí kontroly probíhá na základě uvedených informací v souladu s Uživatelskou příručkou IS KP14+ „Evidence auditů/externích kontrol v modulu Kontroly ISKP14+“ uveřejněnou na odkazu: https://opvvv.msmt.cz/clanek/kontroly-audity-externi-kontroly.htm?a=1&a=1.

V rámci evidence je nezbytné zprávu o auditu či protokol o kontrole uložit do systému formou přílohy a dále zaevidovat identifikovaná zjištění a k nim přijatá nápravná opatření včetně plnění.

O kterých kontrolách neinformovat?

Naopak existují externí kontroly, které nespadají do povinnosti o nich informovat. Jedná se o kontroly, které souvisejí s činností školy a nedotýkají se samotného zjednodušeného projektu. Takovými kontrolami jsou např. kontroly České školní inspekce, zřizovatele školy/školského zařízení, finančního úřadu, pokud předmětem těchto kontrol nejsou realizované šablony.

Pozor na příjmy projektu

Zjednodušené projekty zpravidla negenerují příjmy. Výjimku mohou tvořit příjemci z řad mateřských a soukromých základních škol a školských zařízení, u kterých by v průběhu realizace projektu došlo k navýšení úplaty za vzdělávání.

V těchto případech je nutné, aby příjemce v případě navýšení úplaty za vzdělávání doložil v ZoR projektu důvody tohoto navýšení (např. růst provozních nákladů), které musí být jiné než je samotná realizace projektu. Jinými slovy, není možné, aby realizace aktivit hrazených ze šablon byla příčinou zvýšení či zavedení úplaty za vzdělávání, např. práce chůvy v MŠ, nabídka klubů a doučování, využívání ICT ve vzdělávání apod.

Tato povinnost je stanovena v Příručce pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, kap. 8.6 Příjmy projektu.