ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Výsledky analýzy častých chyb ve zprávách o realizaci zjednodušených projektů

V průběhu měsíců listopad a prosinec 2018 opět analyzoval Řídicí orgán OP VVV nedostatky zjištěné při kontrole zpráv o realizaci zjednodušených projektů, tentokrát u výzev 02_16_035 a 16_02_042 Šablony pro SŠ a VOŠ I. Do analýzy bylo zahrnuto více než 800 zpráv o realizaci, které byly podány do konce října 2018.

Již z předběžných výsledků vyplynula poměrně velká chybovost. Výsledky analýzy tuto skutečnost potvrdily.

Pouze 28,6 % zpráv o realizaci bez zjištění nedostatku

Z 836 podaných zpráv o realizaci (dále také „ZoR“) nebylo pouze u 239 zjištěno žádné pochybení. Počet ZoR bez pochybení tvoří cca 28,6 % analyzovaných ZoR. To představuje v porovnání s výsledky analýzy častých chyb ve zprávách o realizaci zjednodušených projektů výzev 02_16_022 a 16_02_023 Šablony pro MŠ a ZŠ I výrazně vyšší chybovost (o více než 10 %).

V celkem 597 případech odevzdaných ZoR výzev 02_16_035 a 16_02_042 Šablony pro SŠ a VOŠ I bylo zjištěno 1 975 nedostatků, které se nejčastěji vztahovaly k dokládání dokumentace. V této oblasti bylo identifikováno celkem 884 pochybení zahrnujících formální či věcné nedostatky dokumentů nebo přímo nedoložení požadovaného dokumentu.

Následující tabulka shrnuje přehled identifikovaných druhů nedostatků a vyčíslení četnosti zjištěných pochybení v 836 analyzovaných zprávách o realizaci.

Tabulka 1 Přehled nedostatků v doložených zprávách o realizaci

Oblast nedostatku

Počet zjištěných pochybení v projektech

Akreditace

6

Bagatelní podpora

1

Formální nedostatek dokumentu

206

Formální nesoulad při realizaci

45

Formální pochybení

340

Indikátory

315

Nedoložení dokumentu

359

Nerelevantní dokumenty

13

Nerelevantní výstup

204

Osvědčení DVPP

8

Publicita

167

Systémová chyba

5

Věcný nedostatek dokumentu

306

Celkový součet

1 975


Nejčastěji jsou zjištěny nedostatky v šabloně III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodinZdroj: Analýza nedostatků ZoR ZP 02_16_035 a 16_02_042

Z 1 975 identifikovaných a popsaných pochybení bylo 785 pochybení přímo přiřaditelných k jednotlivým šablonám. Jako nejproblematičtější z pohledu dokládání výstupů v ZoR se ukázaly šablony III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, III/1.5 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ a III/4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem. Jedná se o šablony s chybovostí vyšší než 10 %.

V případě šablony III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin se jedná o poměrně překvapivé zjištění s ohledem na skutečnost, že tato šablona tvoří cca 1,3 % z počtu všech zvolených šablon. U šablon III/1.5 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ a III/4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem výsledek chybovosti odpovídá procentnímu zvolení šablon.

Přehled výskytu chyb v jednotlivých šablonách shrnuje následující tabulka.

Tabulka 2 Počet zjištěných pochybení v jednotlivých šablonách

Šablona

Počet zjištěných pochybení

v %

III/1.1 Školní asistent – personální podpora SŠ

17

2,03 %

III/1.2 Školní speciální pedagog – personální podpora SŠ

21

2,51 %

III/1.3 Školní psycholog – personální podpora SŠ

26

3,10 %

III/1.4 Sociální pedagog – personální podpora SŠ

2

0,24 %

III/1.5 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ

89

10,62 %

III/1.6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ

63

7,52 %

III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

142

16,95 %

III/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin

24

2,86 %

III/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin

43

5,13 %

III/2.4 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 24 hodin

3

0,36 %

III/2.5 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin

14

1,67 %

III/2.6 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 80 hodin

0

0,00 %

III/2.7 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro SŠ)

24

2,86 %

III/2.8 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)

35

4,18 %

III/2.9 Tandemová výuka na SŠ

44

5,25 %

III/2.10 Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ

51

6,09 %

III/2.11 CLIL ve výuce na SŠ

18

2,15 %

III/2.12 Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

9

1,07 %

III/2.13 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ

23

2,74 %

III/2.14 Nové metody ve výuce na SŠ

4

0,48 %

III/3.1 Zapojení ICT technika do výuky na SŠ

12

1,43 %

III/4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

84

10,02 %

III/4.2 Podpora podnikavosti žáků SŠ prostřednictvím volnočasové aktivity - fiktivní firma

2

0,24 %

IV/1.1 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora VOŠ

10

1,19 %

IV/1.2 Školní kariérový poradce – personální podpora VOŠ

5

0,60 %

IV/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

2

0,24 %

IV/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin

0

0,00 %

IV/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin

1

0,12 %

IV/2.4 Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 24 hodin

1

0,12 %

IV/2.5 Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin

0

0,00 %

IV/2.6 Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 80 hodin

0

0,00 %

IV/2.7 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro VOŠ)

2

0,24 %

IV/2.8 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro VOŠ)

4

0,48 %

IV/2.9 Tandemová výuka na VOŠ

3

0,36 %

IV/2.10 Zapojení odborníka z praxe do výuky na VOŠ

5

0,60 %

IV/2.11 CLIL ve výuce na VOŠ

1

0,12 %

IV/3.1 Zapojení ICT technika do výuky na VOŠ

1

0,12 %

 

Mezi nejčastější pochybení v případě dokládání výstupů šablony III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin patří:

  • osvědčení o absolvování vzdělávacího programu DVPP neobsahuje povinné náležitosti odpovídající podmínkám akreditace, např. datum narození účastníka, datum zahájení a datum ukončení akce, počet hodin, místo konání, datum vydání osvědčení, razítko vzdělávací instituce, podpis oprávněného pracovníka,
  • osvědčení o absolvování vzdělávacího programu DVPP obsahuje chybné údaje, např. chybné číslo akreditace, chybný název kurzu, chybný počet hodin,
  • vzdělávací program DVPP, jehož absolvování bylo doloženo, je nevhodný pro danou variantu šablony,
  • nedoložen výstup - sken osvědčení o absolvování vzdělávacího programu DVPP,
  • nedoložen výstup - sken potvrzení o zaměstnání pedagoga u příjemce (případně sken pracovní smlouvy),
  • počet doložených výstupů neodpovídá výstupům vykázaným v příloze Kalkulačka indikátorů,
  • doloženy výstupy, které nepatří do sledovaného období,
  • jedno osvědčení o absolvování vzdělávacího programu DVPP použito jako výstup realizace více aktivit/šablon.

Obdobné nedostatky se objevují u všech šablon zaměřených na vzdělávání pedagogických pracovníků.

Doporučení ŘO OP VVV, jak nedostatkům ve zprávách o realizaci předcházet

Vzhledem k výsledkům analýzy nedostatků ve zprávách o realizaci a s ohledem na snahu těmto nedostatkům předcházet ŘO OP VVV příjemcům doporučuje při zpracování zprávy o realizaci využívat přílohu č. 3 výzvy: Přehled šablon a jejich věcný výklad, kde jsou uvedeny veškeré informace k dokládání výstupů (dokumentů) jednotlivých šablon.

Příloha č. 3 je dostupná na webu OP VVV na stránkách konkrétních výzev v záložce Dokumenty.

Před podáním zprávy o realizaci je rovněž vhodné se ujistit, zda jsou všechny dokládané dokumenty relevantní k ukončenému sledovanému období, které je předmětem podávané zprávy o realizaci, dále zda nejsou dokládány dokumenty, které jsou nerelevantní pro projekt či pro administrativní kontrolu zprávy o realizaci.

S cílem předcházet opomenutím uvedení některých údajů příjemcům doporučujeme využívat vzory příloh zpráv o realizaci, které jsou zveřejněny pro jednotlivé výzvy na výše uvedených webových stránkách.

V zájmu zpřehlednění dokládaných výstupů a urychlení kontroly zpráv o realizaci je vhodné využívat k odevzdání kompletní dokumentace k jednotlivým šablonám soubory ve formátu ZIP označené kódem šablony, např. pro šablonu Školní asistent pro SŠ využít označení „III_1.1“, pro šablonu Sociální pedagog pro ZŠ označení „II_1.4“ apod.

V případě dotazů k dokládání výstupů v ZoR mohou příjemci využívat konzultační linku pro šablony. Pro telefonické konzultace je určeno číslo +420 234 814 777, dostupné ve všední dny, zpravidla od pondělí do pátku v čase 9.00 – 15.00. Pro e-mailové dotazy je určena adresa dotazyZP@msmt.cz.