ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace k procesu schvalování zjednodušených projektů výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání zveřejňuje informace k procesu schvalování zjednodušených projektů výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ.

Vážené paní ředitelky a vážení páni ředitelé základních a mateřských škol,

v souvislosti s procesem schvalování si Vás dovolujeme upozornit na nejčastější nedostatky v podkladech doložených před vydáním právního aktu. Bez dodání všech relevantních dokladů a doplnění relevantních údajů v IS KP14+ uvedených ve Vyrozumění není možné právní akt vydat a kvůli odstranění nedostatků se prodlužuje lhůta pro jeho vydání a následné proplacení zálohové platby.

Požadované doklady musí být v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, kap. 4, doloženy v originále nebo v úředně ověřené kopii. Dokumenty potvrzené jinou osobou než osobou žadatele je nutné opatřit elektronickým podpisem této osoby – zástupcem banky (prohlášení o účtu podepsané ze strany banky) či zástupcem zřizovatele (čestné prohlášení o účtu zřizovatele podepsané ze strany zřizovatele).

Pokud jsou uvedené přílohy podepsány v listinné podobě, je nutné je převést do elektronické podoby tak, aby povaha originálu byla zachována – provádí se tzv. autorizovaná konverze (v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů). Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Konverzí se rovněž nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených ve vstupu a jejich soulad s právními předpisy.

Autorizovanou konverzi je možné provést prostřednictvím CzechPointu. V případě převedení listinné podoby do elektronické přinese jakákoliv osoba listinu, kterou chce konvertovat, a zvolí formu výstupu – CD/DVD nebo možnost zaslání do tzv. Úschovny, tedy do úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej nejpozději do 3 dnů vyzvedne. Úhrada nosiče CD/DVD je provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi. Výstupem konverze bude dokument v elektronické podobě ve formátu PDF verze 1.7 a vyšší.

Více informací o autorizované konverzi dokumentů najdete v textu Ministerstva vnitra na odkazu: http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/468.

V IS KP14+ musí být uvedeny všechny relevantní údaje a zároveň musí být úplné a správné. Především se vždy přesvědčte, zda je vyplněno skutečné datum zahájení realizace projektu – záložka Projekt – Harmonogram, přestože je pole v IS KP14+ označeno jako nepovinné.