ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace Řídicího orgánu OP VVV k otázce společné a nerozdílné odpovědnosti dodavatele a jiné osoby při prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob upravuje § 83 a následující zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Tato ustanovení však mnohdy působí interpretační potíže vedoucí k chybám zadavatelů při formulaci zadávací dokumentace, které mohou následně vyústit v krácení dotace ze strany ŘO OP VVV.

Problematickou je zejména otázka společné a nerozdílné (tzv. solidární) odpovědnosti dodavatele a jiné osoby, prostřednictvím které dodavatel dle § 83 odst. 1 ZZVZ část ekonomické, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti prokazuje. Při prokazování kvalifikace prostřednictvím jiné osoby obecně platí, že dodavatel může dle ZZVZ prokazovat tuto část ekonomické, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti dvěma způsoby:

  1. předložit dle § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn v rámci plnění veřejné zakázky disponovat, nebo
  2. vyjádřit dle § 83 odst. 2 ZZVZ solidární odpovědnost dodavatele a jiné osoby (bez předložení výše popsaného písemného závazku).

Je tedy na dodavateli, jaký způsob prokázání své kvalifikace zvolí, a to i s ohledem na charakter veřejné zakázky, rozsah prokazování kvalifikace jinou osobou, specifikací plnění jiné osoby na veřejné zakázce.

Z ustanovení § 83 odst. 3 ZZVZ pak vyplývá, že zadavatel v zadávací dokumentaci může stanovit výslovný požadavek na předložení závazku solidární odpovědnosti dodavatele a jiné osoby, prostřednictvím které prokazuje kvalifikaci, pouze tehdy, kdy je prostřednictvím jiné osoby prokazována kvalifikace ekonomická. Ve všech ostatních případech, tedy jde-li o technickou kvalifikaci nebo profesní způsobilost, není možné, aby zadavatel v zadávací dokumentaci výslovně požadoval, aby byli dodavatel a jiná osoba zavázáni k plnění veřejné zakázky solidárně. Zatímco vztahu k ekonomické kvalifikaci je totiž solidární odpovědnost prostředkem k předcházení účelovému prokazování ekonomické kvalifikace dodavatelů, kteří nemají ekonomickou historii v požadovaném rozsahu, u technické kvalifikace a profesní kvalifikace tento účel solidární odpovědnost neplní.

Pokud tedy zadavatel v zadávací dokumentaci stanoví výslovný požadavek na solidární odpovědnost při prokazování jiné než ekonomické kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, dopouští se porušení § 83 a 84 ZZVZ. Takovéto porušení ZZVZ může mít ve výsledku dopad do způsobilosti výdajů ve výši až 25% z částky dotace použité na financování zakázky.

Závěrem lze zadavatelům doporučit, aby v případě formulace zadávací dokumentace vždy pečlivě ověřili, zda solidární odpovědnost požadují skutečně pouze ve vztahu k ekonomické kvalifikaci prokazované prostřednictvím jiné osoby, nikoli kvalifikaci technické nebo profesní způsobilosti.

Související informace

Platnost

Od 16. prosince 2020