ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Základní informace k veřejným zakázkám realizovaným v rámci projektů OP VVV

Příjemce podpory je dle právního aktu o poskytnutí/převodu podpory povinen při zadávání zakázek hrazených z prostředků dotace postupovat v souladu s právními předpisy a Pravidly pro žadatele a příjemce OP VVV.

Účinné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a souvisejících předpisů je dostupné např. na Portálu veřejné správy nebo webu Zákony pro lidi.cz.

Vedle právních předpisů je příjemce podpory vázán také povinnostmi vyplývajícími z kap. 12 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část (případně kap. 12 Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů), některá ustanovení mohou být dále rozvedena také v kap. 12 Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část (2015, 2016). Uvedená kapitola blíže upravuje pravidla pro zadávání určitého okruhu zakázek (zejména zakázek malé hodnoty, resp. veřejných zakázek malého rozsahu) a pravidla kontroly veřejných zakázek spolufinancovaných z OP VVV. Povinností Řídicího orgánu OP VVV je zajistit plný soulad těchto pravidel s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek v programovém období 2014-2020, který vydává Ministerstvo pro místní rozvoj jako Národní orgán pro koordinaci.

S dotazy týkajícími se problematiky zadávání a kontroly veřejných zakázek realizovaných v rámci projektů OP VVV se žadatelé o podporu a příjemci podpory mohou obracet na svého projektového administrátora, případně na kontaktní osobu výzvy.

Související informace

Platnost

Od 20. ledna 2017