ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace k veřejným zakázkám, které byly původně zadány bez vztahu k projektu OP VVV

Podle právního aktu o poskytnutí/převodu podpory je příjemce povinen při zadávání zakázek hrazených z prostředků dotace postupovat v souladu s právními předpisy a dále v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce OP VVV. Tím není nijak vyloučeno, aby bylo v rámci realizace projektu využito plnění pořízené na základě veřejných zakázek zadaných již před započetím realizace projektu, případně zadaných bez přímého vztahu k projektu. Stále však platí podmínka souladu jejich zadání s právními předpisy a Pravidly pro žadatele a příjemce OP VVV.

V případě veřejných zakázek, které měly být, resp. byly zadávány v zadávacím řízení, nebo jiným postupem podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozhodném znění, nebo zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (tzn. především podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody nebo v dynamickém nákupním systému, veřejné zakázky malého rozsahu, které příjemce „dobrovolně“ zadával postupem podle zákona apod.) je rozhodný soulad jejich zadání s citovanými právními předpisy. Uvedené obdobně platí i při využití rámcových dohod a dynamických nákupních systémů.

V případě veřejných zakázek zadávaných jinými postupy než dle citovaných právních předpisů (typicky např. veřejné zakázky malého rozsahu, které byly zadávány podle vnitřních předpisů příjemce, pravidel jiného operačního programu apod.) je rozhodný soulad jejich zadání s Pravidly pro žadatele a příjemce OP VVV. Při případné kontrole se tento soulad posuzuje z materiálního hlediska, tzn., že případná veřejná zakázka musela být zadána za minimálně srovnatelné úrovně soutěže a transparentnosti, jakou u dané kategorie zakázek vyžadují Pravidla pro žadatele a příjemce OP VVV. Specifickou výjimku nad rámec uvedených obecných zásad pak představuje u zakázek malé hodnoty, resp. veřejných zakázek malého rozsahu, možnost využití tzv. dlouhodobých zakázek dle bodu 12.1 odst. 6 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část za splnění všech podmínek uvedených v daném ustanovení.

Související informace

Platnost

Od 20. ledna 2017