ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Nová zásada při zadávání veřejných zakázek

Řídicí orgán OP VVV v souvislosti s vydáním stanoviska MMR ČR k nové zásadě odpovědného veřejného zadávání zakázek opakovaně upozorňujeme žadatele a příjemce na nutnost zohlednění zásady odpovědného zadávání v jejich veřejných zakázkách.

Text novely zní:

§ 6 odst. 4:

Zadavatel je při postupu podle tohoto zákona, a to při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona. Svůj postup je zadavatel povinen řádně odůvodnit.

§28 písm. p) až r):

p) sociálně odpovědným zadáváním postup podle tohoto zákona, při kterém má zadavatel povinnost zohlednit například pracovní příležitosti, sociální začlenění, důstojné pracovní podmínky a další sociálně relevantní hlediska spojená s veřejnou zakázkou,

q) environmentálně odpovědným zadáváním postup podle tohoto zákona, při kterém má zadavatel povinnost zohlednit například dopad na životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj, životní cyklus dodávky, služby nebo stavební práce a další environmentálně relevantní hlediska spojená s veřejnou zakázkou,

r) inovaci implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu související s předmětem veřejné zakázky.

Nové zásady jsou všichni zadavatelé (veřejný zadavatel, zadavatel sektorové zakázky i tzv. dotovaný zadavatel) povinni zohlednit při zadávání zakázek. Povinnost se tedy vztahuje na všechny druhy zadávacích řízení (viz § 3 ZZVZ), na všechny druhy veřejných zakázek (služby, dodávky, stavební práce), a to bez ohledu na jejich předpokládanou hodnotu (nadlimitní veřejné zakázky, podlimitní veřejné zakázky i veřejné zakázky malého rozsahu).

V zadávacích řízeních musí zadavatel nové zásady zohlednit zejména při formulaci zadávacích podmínek, neboť v souladu s nimi je pak povinen v zadávacím řízení provést hodnocení nabídek a výběr dodavatele. Mohou tedy nastat situace, kdy bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné nové zásady zohlednit:

  • jak v rámci stanovení podmínek účasti (např. technické požadavky na předmět veřejné zakázky), tak v rámci stanovení hodnotících kritérií, a to při formulaci kritérií kvality či při definování hodnocených nákladů životního cyklu,
  • pouze v rámci stanovení podmínek účasti,
  • pouze v rámci stanovení hodnotících kritérií.Bližší informace jsou k nalezení ve stanovisku MMR: Nové zásady sociálně odpovědného, environmentálně odpovědného a inovativního zadávání od 1.1.2021 – metodické stanovisko. 
  • Zohlednění nových zásad připadá v úvahu také při stanovení kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo snížení počtu předběžných nabídek nebo řešení, pokud jsou tyto postupy zákonem pro daný typ zadávacího řízení připuštěny.

S ohledem na nutnost řádného odůvodnění postupu zadavatele doporučuje Řídicí orgán OP VVV písemné zpracování odůvodnění, např. formou tzv. checklistu, který je ke stažení zde (návod k vyplnění zde), či jiným vhodným způsobem, a to i přesto, že toto písemné zdůvodnění ZZVZ výslovně nevyžaduje. Zadavatel totiž musí být schopen na žádost Řídicího orgánu OP VVV odůvodnění ve smyslu § 6 odst. 4 ZZVZ sdělit, jelikož zohlednění nových zásad v řízení bude součástí kontroly veřejných zakázek. Tento postup se vztahuje i na veřejné zakázky malého rozsahu.

Řídicí orgán zároveň pro účely kontroly veřejných zakázek dává příjemcům k dispozici i následující dokument. Zadavatel může tento dokument vyplnit a zaslat k příslušné kontrole spolu s veškerou ostatní dokumentací k veřejné zakázce.

Důležité odkazy k odpovědnému zadávání:

 

Související informace

Platnost

Od 15. ledna 2021