ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

PKP hlavní - 15. 9. 2016

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje informace k Plánovací komisi programu: program a závěry jednání ze dne 15. 9. 2016.

Program

- Projednání úpravy Jednacího řádu a seznámení s upraveným Statutem

- Seznámení s plněním Harmonogramu výzev 2015 

- Projednání a schválení změn Harmonogramu výzev 2016

- Projednání a schválení Harmonogramu výzev pro rok 2017

 

Hlavní závěry

- Na jednání PKP hlavní byly představeny změny a úpravy, ke kterým došlo v souvislosti s Jednacím řádem PKP hlavní. Z pléna již nezazněly další připomínky, Jednací řád byl projednán a konsensuálně schválen. Členové PKP hlavní byli dále seznámeni s aktualizací Statutu PKP hlavní, k němuž nebyly vzneseny žádné další připomínky.

- PKP hlavní projednala návrh úprav Harmonogramu 2016 a takto navržený Harmonogram s danými změnami schválila.

- PKP hlavní schválila Harmonogram výzev 2017 ve struktuře, která byla prezentována na jednání. Všechny připomínky vzešlé na jednání budou ŘO dále zváženy. ŘO se dále zavazuje, že se bude zabývat otázkami časového nastavení výzvy Budování kapacit a podpory NNO, ZUŠ a projekty VŠ a jejich načasování a výší dotace na výzvu pro Implementaci KAP. Harmonogram výzev byl v tomto znění schválen.