Programový dokument Operačního programu Jan Amos Komenský

Hlavním cílem Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) pro programové období 2021-2027 je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce.

OP JAK vychází z dokumentů definujících národní politiku v oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje a navazuje na úspěšný Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Zkušenosti z OP VVV, jím podpořené oblasti a vytvořené mechanismy jsou základem navazujícího OP JAK, který dále prohloubí a posílí pozitivní dopady již realizovaných intervencí a změn v oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje.

Struktura Programového dokumentu OP JAK vychází z aktuálních verzí návrhů nařízení pro programové období 2021–2027 a respektuje šablonu pro přípravu programových dokumentů. V návaznosti na výstupy z neformálního dialogu s Evropskou komisí a případné vstupy z finální verze Dohody o partnerství či finální verze nařízení k fondům EU pro období 2021-2027 bude Programový dokument dále aktualizován. Následně bude OP JAK předložen vládě ČR ke schválení a poté Evropské komisi k zahájení oficiálního vyjednávání.

  1. Návrh Programového dokumentu OP JAK - verze 1.4 (20. 10. 2020) - neaktuální

  2. Návrh Programového dokumentu OP JAK - verze 1.7 (24. 3. 2021)