Programový dokument Operačního programu Jan Amos Komenský

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) vychází z dokumentů definujících národní politiku v oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje a navazuje na úspěšný Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Zkušenosti z OP VVV, jím podpořené oblasti a vytvořené mechanismy jsou základem navazujícího OP JAK, který dále prohloubí a posílí pozitivní dopady již realizovaných intervencí a změn v oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje.

Struktura Programového dokumentu OP JAK vychází z aktuálních verzí návrhů nařízení pro programové období 2021–2027 a respektuje šablonu pro přípravu programových dokumentů. Vzhledem ke stavu vyjednávání není možné některé údaje (finanční alokace, kategorizaci intervencí a cílové hodnoty indikátorů) zcela dopracovat, neboť jsou plně závislé na rozhodnutí o výši alokace pro OP JAK a dostupnosti informací o rozdělení prostředků na kategorie regionů a míře spolufinancování. To je závislé na výsledku vyjednávání na úrovni EU a MMR o budoucí podobě víceletého finančního rámce EU a balíčku nařízení k fondům EU pro období 2021–2027.

  1. Návrh Programového dokumentu OP JAK - verze 1.4 (20. 10. 2020)