ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění Řídicího orgánu OP VVV pro příjemce ke smluvním pokutám

ŘO OP VVV upozorňuje, že pakliže si zadavatel v rámci smluvních podmínek sjedná smluvní pokutu za účelem zajištění vzájemných práv a povinností smluvních stran, a následně dojde k porušení těchto povinností, je zadavatel povinen takovou smluvní pokutu vymáhat. V případě, že ze strany zadavatele nedojde k uplatnění smluvní pokuty, bude v tomto případě ŘO OP VVV posuzovat soulad postupu zadavatele s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

ŘO OP VVV k tomuto dodává, že nastavení zadávacích podmínek veřejné zakázky, mezi které patří i smluvní podmínky, má vliv na rozhodování potenciálních uchazečů o účasti či neúčasti v zadávacím řízení a taktéž na kalkulaci výše nabídkové ceny. V případě, že jsou tyto zadávací podmínky následně měněny, může to mít zpětný vliv na samotou soutěž o veřejnou zakázku. Dle znění § 222 odst. 1 ZZVZ zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy. Neuplatněním práva na vzniknuvší smluvní pokutu se zadavatel dopouští faktické změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, a to podle povahy a intenzity buď ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 písm. a) ZZVZ, kdy tato faktická změna smluvních podmínek mohla ovlivnit účast potenciálních dodavatelů nebo mít vliv na výběr dodavatele nebo ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 písm. b) ZZVZ, kdy takováto změna smluvních podmínek fakticky mění ekonomickou rovnováhu ve prospěch vybraného dodavatele. Výše uvedené změny smluvních podmínek mohou mít ve výsledku dopad do způsobilosti výdajů ve výši min. 25% z částky dotace použité na financování zakázky.

ŘO OP VVV proto příjemce důrazně upozorňuje, aby práva na vzniklé smluvní pokuty vůči dodavatelům uplatňovali a ŘO OP VVV toto náležitě doložili.

Související informace

Platnost

Od 7. prosince 2020