ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění ŘO OP VVV pro příjemce k novele zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Dovolujeme si Vás touto cestou informovat o schválení novely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), která nabyla účinnost od 1. 9. 2022. Novela ZZVZ reaguje na aktuálně probíhající válečný konflikt na Ukrajině a s ním související sankce proti Rusku a Bělorusku.

Největší změnu představují dvě nová ustanovení:

 

§ 48a

 

Zákaz zadání veřejné zakázky

 

                (1) Zadavatel nezadá veřejnou zakázku účastníku zadávacího řízení, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí.

 

                (2) Pokud se mezinárodní sankce podle odstavce 1 vztahuje na

 

a) účastníka zadávacího řízení, může ho zadavatel vyloučit z účasti v zadávacím řízení, nebo

 

b) vybraného dodavatele, vyloučí ho zadavatel z účasti v zadávacím řízení.

 

                (3) Pokud se mezinárodní sankce podle odstavce 1 vztahuje na poddodavatele

 

a) účastníka zadávacího řízení, může zadavatel požadovat nahrazení poddodavatele, nebo

 

b) vybraného dodavatele, musí zadavatel požadovat nahrazení poddodavatele.

 

                (4) Na základě požadavku zadavatele podle odstavce 3 musí účastník zadávacího řízení poddodavatele nahradit nejpozději do konce zadavatelem stanovené přiměřené lhůty. Pokud nedojde k nahrazení poddodavatele, platí, že se na účastníka zadávacího řízení vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky.

 

 

 

§ 261a

 

 Zvláštní ustanovení pro řízení o zákazu veřejné zakázky

 

                (1) Je-li předmětem řízení zákaz uzavření smlouvy podle § 48a, vyžádá si Úřad před zahájením nebo v průběhu řízení, pokud to shledá potřebným stanovisko Finančního analytického úřadu za účelem zjištění, zda se v případě konkrétního dodavatele jedná o osobu nebo subjekt, na které se vztahují mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.

 

                (2) Finanční analytický úřad poskytne Úřadu stanovisko podle odstavce 1. Před vydáním stanoviska si může Finanční analytický úřad vyžádat informaci od zpravodajské služby České republiky nebo Policie České republiky. Policie České republiky poskytnutí informace odmítne, pokud by tím bylo ohroženo plnění jejích úkolů. Předávání informací zpravodajskou službou České republiky se řídí zákonem o zpravodajských službách. Do dne doručení stanoviska podle odstavce 1 Úřadu neběží lhůta pro vydání rozhodnutí.

 

                (3) Stanovisko podle odstavce 1 se uchovává odděleně mimo spis. V případě, že ze stanoviska vyplývá, že se na dodavatele vztahují mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí v oblasti veřejných zakázek, v odůvodnění rozhodnutí se uvede pouze to, že k uložení nápravného opatření došlo z důvodu porušení mezinárodních sankcí.

 

                (4) V případě, že ze stanoviska podle odstavce 1 nevyplývá, že se na dodavatele vztahují mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí v oblasti veřejných zakázek, v odůvodnění rozhodnutí se uvede pouze to, že nebylo zjištěno, že by postup zadavatele porušoval mezinárodní sankce.

 

Úplné znění ZZVZ, účinné od 1. září 2022 naleznete ZDE.

Související informace

Platnost

Od 7. září 2022