ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Výsledky analýzy častých chyb ve zprávách o realizaci zjednodušených projektů

V průběhu měsíců ledna a února 2018 analyzoval ŘO OP VVV nedostatky zjištěné při kontrole zpráv o realizaci zjednodušených projektů výzev 02_16_022 a 02_16_023 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Do analýzy bylo zahrnuto více než 700 zpráv o realizaci, které byly podány do konce října 2017.

Již z předběžných výsledků vyplynula poměrně velká chybovost. Výsledky analýzy tuto skutečnost potvrdily.

Pouze 39,6 % zpráv o realizaci bez zjištění nedostatku

Ze 714 podaných zpráv o realizaci nebylo pouze u 283 zjištěno žádné pochybení. 431 zpráv o realizaci obsahovalo celkem 1 061 nedostatků, které se nejčastěji vztahovaly k dokládání dokumentace. V této oblasti bylo identifikováno celkem 565 pochybení zahrnujících formální či věcné nedostatky dokumentů nebo přímo nedoložení požadovaného dokumentu.

Následující tabulka shrnuje přehled identifikovaných druhů nedostatků a vyčíslení četnosti zjištěných pochybení v 714 analyzovaných zprávách o realizaci.

 

Tabulka 1 Přehled nedostatků v doložených zprávách o realizaci

Druh nedostatku

Počet zjištěných pochybení v projektech

Věcný nedostatek dokumentu

303

Nedoložení dokumentu

179

Indikátory

149

Formální pochybení

104

Nerelevantní výstup

90

Překročení 60 % zálohy

75

Formální nedostatek dokumentu

69

Publicita

51

Nerelevantní dokumenty

14

Formální nesoulad při realizaci

9

Bagatelní podpora

6

Osvědčení DVPP

5

Akreditace

3

Systémová chyba

3

Vykázání výstupu v dřívějším SO

1

Celkový součet

1061

Zdroj: Analýza nedostatků ZoR ZP 02_16_022 a 02_16_023

 

Mezi nejčastější pochybení v oblasti dokládání dokumentů ke zprávám o realizaci patří:

  • u šablon personální podpory neuváděny v pracovněprávních dokumentech názvy a registrační čísla projektů,
  • k uzavřeným pracovním smlouvám (příp. DPČ/DPP) nedokládány náplně práce,
  • nedokládány reporty o činnosti zaměstnanců,
  • nedokládána čestná prohlášení o integraci alespoň tří dětí s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory nebo se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • u šablony Chůva nedokládány skeny rozhodnutí o přijetí dvou dvouletých dětí,
  • u šablon extrakurikulárních rozvojových aktivit chybně vyplňovány třídní knihy čtenářských klubů, klubů zábavné logiky a deskových her i doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, především neuváděny v plném formátu data a časy jednotlivých schůzek.

Jako nejméně problematické z pohledu dokládání výstupů se ukázaly šablony zaměřené na osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů.

Doporučení ŘO OP VVV, jak nedostatkům ve zprávách o realizaci předcházet

Vzhledem k výsledkům analýzy nedostatků ve zprávách o realizaci a s ohledem na snahu těmto nedostatkům předcházet ŘO OP VVV příjemcům doporučuje při zpracování zprávy o realizaci využívat přílohu č. 3 výzvy: Přehled šablon a jejich věcný výklad, kde jsou uvedeny veškeré informace k dokládání výstupů (dokumentů) jednotlivých šablon.

Příloha č. 3 k výzvám 02_16_022 a 02_16_023 Šablony pro MŠ a ZŠ I je dostupná na webových stránkáchhttp://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Vyzva_zjednodusene_projekty_22_a23/Priloha_c_3_Prehled_sablon1.pdf

a k výzvám 02_16_035 a 02_16_042 Šablony pro SŠ a VOŠ na webových stránkách http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/vyzva_sablony_ss_a_vos_I/Priloha_c_3_Prehled_sablon_verze_2.pdf.

Před podáním zprávy o realizaci je rovněž vhodné se ujistit, zda jsou všechny dokládané dokumenty relevantní k ukončenému sledovanému období. V rámci analýzy byly identifikovány případy, kdy došlo k doložení dokumentů vztahujících se k dalšímu sledovanému období, které nebylo předmětem podané zprávy o realizaci, dále pak k doložení nerelevantních dokumentů nebo dokumentů prokazujících výstupy nad rámec 60 % poskytnuté zálohové platby.

S cílem předcházet opomenutím uvedení některých údajů ŘO OP VVV příjemcům doporučuje využívat vzory příloh zpráv o realizaci, které jsou zveřejněny na webových stránkách:

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-priloh-pro-vyzvy-c-02-16-022-a-02-16-023-podpora-skol pro výzvy 02_16_022 a 02_16_023,

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-priloh-pro-vyzvy-c-02-16-035-a-02-16-042-podpora-skol pro výzvy 02_16_035 a 02_16_042.

V zájmu zpřehlednění dokládaných výstupů a urychlení kontroly zpráv o realizaci ŘO OP VVV doporučuje využívat k odevzdání kompletní dokumentace k jednotlivým šablonám soubory ve formátu ZIP označené kódem šablony, např. pro šablonu Školní asistent pro SŠ využít označení „III_1.1“, pro šablonu Sociální pedagog pro ZŠ označení „II_1.4“ apod.