Jak se postupuje v situaci, kdy je zaměstnanec dle metody 1720 zaměstnán na pracovní smlouvu na celý úvazek, není nemocný, nemá žádné OČR apod.? Fond pracovní doby na r. 2021 je celkem 2016 hodin (bez státních svátků).

Jednotkový náklad vypočtený metodou 1720 je vždy počítán z celkových ročních nákladů na zaměstnance. Tímto je zajištěno, že mohou být příjemci poskytnuty finanční prostředky odpovídající ročním nákladům použitým při výpočtu jednotkového nákladu.

Příklad:

Zaměstnavatel zaměstnával v období 12 po sobě jdoucích měsících zaměstnance na 1,0 úvazek, přičemž roční náklady na zaměstnance činily 516 tis. Kč. Jednotkový náklad se vypočte jako 516000/1720, tj. 300 Kč.

Zaměstnanec je do realizace projektu zapojen na úvazek 1,0 od 1.1.2021 a to po celou dobu roku 2021. Za zaměstnance je možné v období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců od zapojení zaměstnance do realizace projektu, vykázat max. 1720. Příjemce prokazuje produktivní hodiny zaměstnance v jednotlivých ZoR/ŽoP, při vykázání počtu produktivních hodin ve výši 1720 jsou příjemci kumulativně schváleny způsobilé výdaje ve výši 300 * 1720, tj. 516000 Kč. Tzn., příjemce po vykázání 1720 hodin disponuje finančními prostředky, které se rovnají ročním nákladům na zaměstnance, tedy nákladům na celý rok 2021.

Při realizaci projektu může dojít při úvazku 1,0 k vykázání počtu produktivních hodin ve výši 1720 např. již v 11. měsíci tj. v listopadu 2021. V tomto případě je nutné, aby příjemce i za 12. měsíc dokladoval výši pracovního úvazku zaměstnance. Pokud by zaměstnanec např. již v 12. měsíci nebyl zaměstnancem, jeho roční celkový úvazek by nebyl v průměru 1,0 a muselo by dojít k alikvotnímu snížení hodnoty 1720 tj., pokud by například zaměstnanec pracoval 11 měsíců na úvazek 1,0 a 12. měsíc na úvazek 0,0 - celkový úvazek za období 12 měsíců by činil 11/12 = 0,916. Maximální počet produktivních hodin by se vypočetl jako 1720 * 0,916 = 1575,52.

Odpověď platná k datu:20. listopadu 2020 09:12

Formulář

Nový dotaz