Jak postupovat při pořizování fotodokumentace pro potřeby dokladování uskutečněných vzdělávacích a dalších akcí s ohledem na zákon č. 110/2019 Sb. (zákon o zpracování osobních údajů)?

V případě dokladování realizace vzdělávacích a dalších akcí v projektu prostřednictvím fotodokumentace se nejedná o zpracování osobních údajů (nedochází k jejich cílenému shromažďování, třídění a zveřejňování) a obecné nařízení o ochraně osobních údajů se neuplatňuje. Jedná se o (reportážní) zachycení podoby a v takovém případě se uplatí ustanovení § 82 a násl. občanského zákoníku, kdy je možné fotografii pořídit a přiměřeným způsobem šířit se svolením dané osoby (takové svolení lze konkludentně dovodit, když osoba ví, že bude / je fotografována, ví za jakým účelem, a přesto zůstává v záběru). V případě, kdy je fotografování prováděno tak, aby osoby nebyly poznat (zezadu, skloněná hlava, zakrytý obličej apod.), se neuplatní ani obecné nařízení ani občanský zákoník.

Při realizaci seminářů apod. lze do podmínek akce uvést, že organizátor z akcí pořídí fotodokumentaci pro účely prezentace akce nebo pro dokladování jejího pořádání. Účastník, který se na akci přihlásí, pak bere tuto skutečnost na vědomí a souhlasí s ní. Příp. je možné doplnit do podmínek akce text v tom smyslu, že účelem fotografií není identifikace osob nebo další zpracování jejich osobních údajů podle GDPR, ale organizátor postupuje podle občanského zákoníku.

Odpověď platná k datu:13. ledna 2021 15:52

Formulář

Nový dotaz