Je možné aktualizovat MAP bez realizace projektu MAP III (tzn. jen na vlastní náklady obce/městské části) tak, aby vzdělávací organizace mohly čerpat dotace na investiční a neinvestiční projekty v novém programovém období v rámci IROP a OP JAK?

Aktualizace Strategického rámce MAP (SR MAP) z vlastních zdrojů tvůrce (tj. bez projektu z výzvy OP VVV) je možná, ale SR MAP nenahradí kompletní MAP, který je potřeba k financování návazných aktivit z OP JAK. Pro financování implementačních aktivit v OP JAK tedy není aktualizace SR MAP dostačující a je potřeba vytvořit/aktualizovat kompletní MAP ve výzvě Akční plánování v území (č. 02_20_082).

V případě aktualizace SR MAP z vlastních zdrojů bude ale možné jeho využití pro financování investičních priorit z IROP 2021-27 za splnění podmínky, že jeho aktualizace proběhla v souladu s Postupy MAP III, přílohou výzvy Akční plánování v území (č. 02_20_082). Konkrétně tvůrce předloží MŠMT (ŘO OP VVV):

1)Stanovisko (Usnesení) místně příslušné Regionální stálé konference (RSK) / Potvrzení Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP) vymezující území, které nebude pokryto projektem MAP III z výzvy č. 02_20_082 Akční plánování v území a určení subjektu, který v tomto území bude odpovědný za tvorbu SR MAP z vlastních zdrojů.

2) Seznam MŠ, ZŠ a ZUŠ zřizovaných v území správního obvodu ORP / MČ - přehled škol zapojených a nezapojených do tvorby SR MAP. Je nutné splnění podmínky stanovené Postupy MAP III, kap. 6 o zapojení minimálně 70 % škol v území dle IZO.

3)  Souhlasy škol se zařazením do tvorby SR MAP – vyjádření ředitelů škol k zapojení do tvorby SR MAP.

4) Statut a jednací řád Řídicího výboru MAP a zápis z jednání, na němž byl aktualizovaný SR MAP schválen – složení Řídicího výboru musí být v souladu s Postupy MAP III, kap. 11, podaktivita A 1.1 Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP. Případně doložení přehledu pracovních skupin, které byly za účelem aktualizace SR MAP vytvořeny, jejich prezenčních listin a závěrů z jednání.

5) Komunikační plán včetně přehledu realizovaných komunikačních/konzultačních aktivit.

6) SR MAP - aktualizovaná analytická část a aktualizovaná strategická část se SR MAP do roku 2025 (zpracování dle Postupů MAP III, podaktivita A 1.8 Místní akční plánování) schválená Řídicím výborem MAP a elektronicky podepsaná předsedou Řídicího výboru MAP. Platí podmínka aktualizace nejdříve po uplynutí 6 měsíců od data předchozího schválení.

7) Spolupráce s KAP – doložení nastavených mechanismů spolupráce s KAP v území, případně doložení přehledu uskutečněných aktivit vzájemné spolupráce.

Žádost o vyjádření k aktualizovanému SR MAP bude spolu s výše uvedenými dokumenty zaslána elektronicky na ap@msmt.cz s elektronickým podpisem statutárního zástupce/oprávněné osoby subjektu, který byl místně příslušnou RSK / rozhodnutím MHMP pověřen aktualizovat SR MAP.

MŠMT provede kontrolu všech dodaných dokumentů, resp. potvrdí soulad tvorby SR MAP s nastavenými postupy a do 30 dnů od předložení SR MAP vydá vyjádření, kterým informuje předkladatele, zda je možné zveřejnit SR MAP na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj, část územní dimenze (https://mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/map-kap/stratigicke_ramce_map), nebo v případě městské části Prahy na jejích webových stránkách. Tvůrce SR MAP při žádosti na MMR o zveřejnění aktualizovaného SR MAP doloží i vyjádření MŠMT.

Odpověď platná k datu:24. března 2021 14:32

Formulář

Nový dotaz