Obdrželi jsme depeši „Upozornění na možnost prodloužení realizace projektu“, ve které je uvedeno, že jsme dosud nevyčerpali alespoň 50 % částky dotace a průběžně nenaplňujeme indikátor 52510. Projekt končí realizaci 31. 12. 2021. Jaké důsledky z tohoto pro nás plynou?

Řídicí orgán OP VVV obecně doporučuje příjemcům, aby si přibližně tři měsíce před ukončením realizace projektu zkontrolovali časový plán plnění výstupů. To znamená, aby provedli rekapitulaci aktivit, které ještě nebyly realizovány nebo u kterých je třeba realizaci dokončit, včetně kontroly dosažených hodnot indikátorů. Do závěrečné zprávy o realizaci je možné doložit výstupy i za aktivity realizované v prvním a druhém sledovaném období.

Dle právního aktu je příjemce povinen splnit účel dotace a naplnit cílovou hodnotu indikátoru 5 25 10 na minimálně 85 %. Pokud je z dosavadního průběhu realizace zřejmé, že není reálné dosáhnout cílové hodnoty, je možné prostřednictvím řádně zdůvodněné žádosti o změnu cílovou hodnotu snížit. Naopak případné přeplnění cílové hodnoty není nutné ošetřit změnou projektu.

Dále z důvodu dopadu přijatých opatření v boji proti pandemii koronaviru na školy mají projekty výzvy Šablony II možnost prodloužit dobu realizace až na 30 měsíců, což může být příležitostí k dokončení všech aktivit, splnění účelu dotace a naplnění cílových hodnot indikátorů.

Z důvodu předcházení možným dopadům nesplnění výše uvedených povinností stanovených v právním aktu ŘO OP VVV tyto skutečnosti ve výzvách Šablony II průběžně vyhodnocuje z dat obsažených v doložených zprávách o realizaci a o výsledcích vyhodnocení dotčené příjemce informuje depeší „Upozornění na možnost prodloužení realizace projektu“.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Odpověď platná k datu:18. října 2021 08:36

Formulář

Nový dotaz