ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

10. února 2017 - 20. června 2017

Celkový objem

1 578 mil. Kč

Hodnocené žádosti

1 191 mil. Kč

Podpořené žádosti

0 mil. Kč

Předložené žádosti

1 586 mil. Kč

Vyřazené žádosti

395 mil. Kč

Zbývající objem

386 mil. Kč

Datum aktualizace

15. prosince 2017

Výzva č. 02_17_048 - Předaplikační výzkum pro ITI (ukončená)

Oddíly výzvy

Co je cílem této výzvy?

 • Podpora výzkumných záměrů v předaplikační fázi s potenciálem přispět ke zvýšení kvality životaa k řešení velkých společenských témat.
 • Zvýšení potenciálu pro využití výsledků v praxia následné navázání spolupráce s aplikační sférou.

Jaké jsou podporované aktivity?

 • Povinné aktivity:
  • řízení projektu,
  • realizace výzkumných záměrů s potenciálem k budoucímu využití výsledku v praxi,
  • experimentální ověření možného praktického uplatnění výzkumných výsledků včetně ošetření duševního vlastnictví.
 • Povinně volitelné aktivity:
  • realizace společných aktivit partnerů vedoucí k posílení aplikovatelnosti výzkumných výsledků v dlouhodobém horizontu (v případě partnerství),
  • navázání a rozvoj spolupráce mezi výzkumnými týmy a aplikační sférou (včetně zahraničních subjektů) za účelem získání podnětů pro další rozvoj a experimentální ověření výzkumných záměrů,
  • příprava mezinárodních projektových žádostí souvisejících s aktivitami a se zaměřením projektu,
  • analýza potenciálu praktického uplatnění výzkumných výsledků

Jak a kdy si zažádat?

Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím IS KP14+ (mseu.mssf.cz).
Předaplikační výzkum: v termínu od 2. 2. 2017 do 20. 6. 2017, 14:00
Předaplikační výzkum pro ITI:v termínu od 10. 2. 2017 do 20. 6. 2017, 14:00

Kdo může o dotaci požádat?

Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI:

 • organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu,
 • veřejné vysoké školy, výzkumné organizace,
 • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost,
 • ostatní subjekty

Jaká je výše finanční podpory?

Předaplikační výzkum: 700 000 000 Kč
Předaplikační výzkum pro ITI: 1 577 823 530 Kč
Minimální rozsah projektu: 10 000 000 Kč
Maximální rozsah projektu: 150 000 000 Kč

Kde nalézt další informace a kdo dotaci poskytuje?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Sekce operačních programů
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
opvvv.msmt.cz - sekce Výzvy
opvvv@msmt.cz

Kontaktní osoby:
Mgr. Helena Hořáková - helena.horakova@msmt.cz