ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

21. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Praha, 4. prosince 2020 – Ve čtvrtek 3. prosince se v Praze konalo již 21. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Členové výboru na něm projednali a schválili předložený Roční komunikační plán ŘO OP VVV pro rok 2021 a Strategický realizační plán na rok 2021. Proběhla také podrobná diskuze o budoucím programovém období.

Z důvodu aktuálních protiepidemických opatření proběhlo zasedání Monitorovacího výboru OP VVV poprvé v distanční online podobě.

Zasedání Monitorovacího výboru zahájil Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce EU a ESIF, který upozornil na netradiční formu zasedání, ale s tradiční agendou. Poděkoval všem, kteří se v rámci koronavirové epidemie v ČR zapojili do distančního vzdělávání a zároveň zdůraznil, že i přes covidovou krizi jsou investice do vzdělávání a výzkumu zásadní prioritou ČR, což odráží také návrh státního rozpočtu na rok 2021. Následně členy monitorovacího výboru informoval o tom, co se plánuje v následujících měsících, a to především z pohledu evropských zdrojů a jejich mixu. Účastníky zasedání pozdravila za Evropskou komisi Cinzia Masina, zástupkyně Generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování (DG EMPL).

Ředitelka Aneta Caithamlová shrnula hlavní události od minulého Monitorovacího výboru OP VVV, představila běžící výzvy a přehled čerpání. Z předložených dat vyplývá, že OP VVV je z věcného i finančního hlediska ve výborné kondici – splnil jak pravidlo N+3 2020, tak i N+3 2021, což ukazuje dobrou kvalitu projektů, dostatečnou absorpční kapacitu i důležitost opatření, které Řídicí orgán přijal, aby minimalizoval dopad korovanirové krize na implementaci jednotlivých projektů.

Mezi hlavními body programu zasedání bylo projednání a schválení dvou dokumentů, a to Ročního komunikačního plánu ŘO OP VVV pro rok 2021 a Strategického realizačního plánu na rok 2021. V příštím roce bude komunikace ŘO OP VVV zaměřena na medializaci výstupů z projektů OP VVV, a to především formou informační kampaně na internetu a v tisku. Spuštěny budou také nové webové stránky pro nadcházející programové období.

Na zasedání byli členové monitorovacího výboru dále seznámeni s přípravou nového Operačního programu Jan Amos Komenský a informováni o dalších evropských zdrojích pro výzkum  a vzdělávání (především RRF a JTF). Cílem OP JAK je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce. K části věnující se přípravám OP JAK se vyjádřili také zástupci Evropské komise, DG EMPL a DG REGIO. Vybraní stakeholdeři také poděkovali Řídicímu orgánu za proaktivní komunikaci a otevřenost při přípravě návrhu textu OP JAK. Náměstek Velčovský rovněž poděkoval za vysoce kvalitní vstupy a dále přislíbil informovat členy Monitorovacího výboru o dalších krocích, které by měly proběhnout na jaře příštího roku, týkajících se mixu evropských zdrojů pro výzkum a vzdělávání.

V závěru programu zasedání prezentovali zástupci příjemců pokroky u dvou individuálních projektů systémových, a to Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami (IKV)  a Národní centrum pro elektronické informační zdroje (CzechELib). Program zasedání byl zakončen diskuzí k IPS. Příští 22. zasedání Monitorovacího výboru OP VVV proběhne v květnu 2021.