ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

23. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Praha, 7. prosince 2021 – Ve čtvrtek 2. prosince proběhlo již 23. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (MV OP VVV). Členové výboru na dálku projednali a schválili předložený Roční komunikační plán Řídicího orgánu OP VVV pro rok 2022 a Strategický realizační plán na rok 2022. Byl představen přehled opatření pro zmírnění dopadů pandemie COVID-19 na realizaci projektů a proběhla diskuze k přípravě Operačního programu Jan Amos Komenský 2021–2027 (OP JAK).

„OP JAK máme připraven k předložení Evropské komisi k formálnímu vyjednávání, a to navzdory všem možným překážkám, za což patří obrovské díky všem, kteří se podíleli na přípravě operačního programu a v neposlední řadě zástupcům Evropské komise“, zahájila online zasedání MV OP VVV ředitelka Odboru koncepce a vedení OP Aneta Caithamlová a přivítala přítomné na online zasedání. Zástupci Evropské komise (EK) v úvodu zasedání vyjádřili spokojenost s dosavadní implementací OP VVV i přípravou nového OP JAK.

Ředitelka Aneta Caithamlová představila program zasedání MV a zmínila poslední dvě probíhající výzvy, platnou technickou 5. revizi OP VVV a dopad pandemie COVID-19 na realizaci projektů v letech 2020 a 2021. Též připomněla opatření Řídicího orgánu OP VVV (ŘO OP VVV) přijatá ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a EK pro zmírnění dopadů pandemie na realizaci projektů, která jsou přizpůsobována aktuálním potřebám projektů. Zároveň informovala o stavu čerpání finančních prostředků programu a potvrdila, že čerpání OP VVV je ve velmi dobré formě a podařilo se již splnit nejen pravidlo N+3 pro rok 2021, ale i pro rok 2022.

Mezi hlavní body agendy MV patřilo schválení Ročního komunikačního plánu ŘO OP VVV pro rok 2022, informování o Ročním vyhodnocení Strategického realizačního plánu OP VVV na rok 2021 a projednání Strategického realizačního plánu OP VVV na rok 2022. Členové zasedání byli seznámeni s realizací komunikačních aktivit, především s regionálním přínosem online a tištěné mediální kampaně OP VVV s podtitulem „Podpořené projekty pro skvělou budoucnost Česka“ a nasazením doprovodných aktivit kampaně.

Následně byly prezentovány vybrané výsledky evaluačních aktivit OP VVV. Členové zasedání schválili aktualizaci Evaluačního plánu OP VVV a vzali na vědomí Zprávu o plnění Evaluačního plánu OP VVV. V rámci představení výsledků proběhlých evaluací byla vyzdvižena důležitost projektů šablon především pro základní školy, které díky nim mají možnost realizovat ve větší míře mimo jiné doučování žáků a pomoci tak eliminovat možné negativní dopady distanční výuky na jejich vzdělávací pokrok.

Tématem jednání bylo i představení souhrnných informací o realizaci individuálních projektů systémových (IPs). Zástupci příjemců prezentovali pokroky u třech projektů IPs, a to Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem (APIV A), Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B) a Komplexní systém hodnocení (KSH).

Závěr zasedání se zaměřil na aktuální stav přípravy a vyjednávání nového OP JAK. Byl prezentován indikativní plán intervencí (2022) v rámci obou věcných priorit, který představil pořadí prvních vyhlašovaných výzev v jednotlivých oblastech. OP JAK se nyní nachází ve fázi zahájení formálního procesu vyjednávání programu s EK. Schválení programu ze strany EK se předpokládá v 1. čtvrtletí roku 2022, nutnou podmínkou je však předchozí schválení Dohody o partnerství, která je zastřešujícím dokumentem pro čerpání ESIF na úrovni členského státu. V 1. polovině roku 2022 je plánováno vyhlášení prvních výzev. Bližší informace o OP JAK jsou uvedeny zde.

Příští 24. zasedání MV OP VVV proběhne dne 5. května 2022, ve stejném měsíci je plánováno rovněž konání 1. zasedání MV OP JAK.

Kontaktní údaje

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   
Sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF

Kontaktní adresa:
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa:
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

 

Internetové stránky:
opvvv.msmt.cz

www.msmt.cz 

E-mail:

opvvv@msmt.cz

Facebookový profil:
https://www.facebook.com/opvvv/