ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Aktualizace nejčastějších dotazů

Aktualizace textu FAQ s názvem „Za jakých podmínek lze realizovat pronájem nebo výpůjčku majetku spolufinancovaného byť i částečně z prostředků OP VVV v období realizace nebo udržitelnosti projektu?“ a možnost úpravy právního aktu – pronájmy a výpůjčky.

Řídicí orgán OP VVV informuje příjemce, že došlo k aktualizaci textu FAQ s názvem „Za jakých podmínek lze realizovat pronájem nebo výpůjčku majetku spolufinancovaného byť i částečně z prostředků OP VVV v období realizace nebo udržitelnosti projektu?“.

V souvislosti s aktualizací textu výše zmíněného FAQ Řídicí orgán OP VVV rovněž informuje příjemce, kteří zamýšlejí v souladu s postupem uvedeným v FAQ realizovat výpůjčku nebo pronájem majetku spolufinancovaného z prostředků OP VVV, přičemž se jedná o pronájem/výpůjčku:

  • krátkodobého majetku, nebo
  • dlouhodobého majetku na dobu nepřesahující 30 kalendářních dnů (nepřetržitě za 1 kalendářní rok, případně plánovaně se opakující pronájem/výpůjčka stejnému subjektu na obdobnou činnost v celkové délce nepřesahující 30 kalendářních dnů za 1 kalendářní rok),

že podmínka získání předchozího písemného souhlasu Řídicího orgánu OP VVV nebude vyžadována, pokud příjemce podá žádost o změnu podstatnou s dopadem do právního aktu o poskytnutí/převodu podpory ve věci nahrazení textu bodu „Péče o majetek“ a doplnění nového bodu do části „Porušení rozpočtové kázně a odvody za porušení rozpočtové kázně“ ve znění uvedeném níže, a tato změna bude schválena.

 

Nahrazení textu bodu „Péče o majetek“ – nové znění:

Část II

POVINNOSTI PŘÍJEMCE

„XX. Péče o majetek

XX.1   Příjemce je povinen zacházet s majetkem spolufinancovaným z dotace s péčí řádného hospodáře, zejména jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení.

XX.2   S výjimkou případů, kdy se jedná o naplňování účelu projektu, Příjemce nesmí po dobu realizace projektu a udržitelnosti[1] majetek spolufinancovaný byť i částečně z pro­středků dotace bez předchozího písemného souhlasu Řídicího orgánu OP VVV převést do vlastnictví jiného či přenechat k užívání další osobě (v případě výpůjčky a pronájmu podmínka předchozího písemného souhlasu Řídicího orgánu OP VVV platí pouze pro dlouhodobý majetek a zároveň dobu výpůjčky nebo pronájmu delší než 30 kalendářních dnů[2]) a dále nesmí být tento majetek po tuto dobu bez předchozího písemného souhlasu Řídicího orgánu OP VVV zatížen, ani nesmí být vlastnické právo Příjemce nijak omezeno.

XX.3   Příjemce je povinen zajistit, aby majetek přenechaný k užívání nebyl dále přenechán k užívání další osobě.

XX.4   V případě pronájmu/výpůjčky přístrojů (s výjimkou přístrojů podpořených v režimu podpory de minimis) je Příjemce povinen vést u přístroje, který chce doplňkově pronajmout/vypůjčit, přístrojový deník, ve kterém musí být odlišen pronájem/výpůjčka od ostatního využití Příjemcem. V případě pronájmu/výpůjčky nemovitostí (s výjimkou majetku podpořeného v režimu podpory de minimis) je Příjemce obdobně povinen vést deník plochy, který umožní odlišit pronájem/výpůjčku nemovitosti či její části od ostatního využití Příjemcem. Povinnost vést přístrojový deník nebo deník plochy platí minimálně po dobu trvání pronájmu/výpůjčky.[3]

XX.5   Příjemce je povinen o pronájmech nebo výpůjčkách realizovaných v daném období informovat Řídicí orgán OP VVV v rámci příslušné zprávy o projektu.

 

Doplnění nového bodu do části „Porušení rozpočtové kázně a odvody za porušení rozpočtové kázně“ – znění textu:

Část IV

PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ A ODVODY ZA PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

Y.      V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v části II, bodech XX.1 a XX.5 tohoto Rozhodnutí, je odvod za porušení rozpočtové kázně v souladu s ustanovením § 44a odst. 4 písm. a) a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 rozpočtových pravidel stanoven ve výši 5 000 Kč za každé porušení.“


[1] Část věty odstraňte, pokud udržitelnost projektu není vyžadována.

[2] Tj. delší než 30 kalendářních dnů nepřetržitě za 1 kalendářní rok, případně plánovaně se opakující pronájem/výpůjčka stejnému subjektu na obdobnou činnost v celkové délce přesahující 30 kalendářních dnů za 1 kalendářní rok.

[3] Přístrojový deník / deník plochy může být nahrazen jiným typem evidence, pokud tato evidence obsahuje obdobné údaje umožňující kontrolu využití přístroje/nemovitosti vč. rozlišení hospodářských a nehospodářských činností.