ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

EK schválila Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Praha, 13. května 2015 – Evropská komise schválila Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) pro programové období 2014–2020, jehož alokace představuje 2,77 miliardy eur. Znamená to, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) jako Řídicí orgán OP VVV bude moci vyhlásit první výzvy. V letošním roce je plánováno vyhlášení 21 výzev v celkovém objemu přesahujícím 33 miliard korun.

„Jsem rád, že nyní můžeme zahájit čerpání evropských prostředků na podporu českého školství, vědy a výzkumu,“ říká ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek.

Schválení OP VVV předcházela celá řada složitých a náročných jednání. Hlavním důvodem je skutečnost, že tento operační program je multifondový. Zatímco z Evropského sociálního fondu budou financovány neinvestiční aktivity, z Evropského fondu pro regionální rozvoj naopak investiční aktivity.

OP VVV se ve třech prioritních osách zaměřuje na celý vzdělávací systém od mateřských až po vysoké školy, včetně podpory výzkumu a vývoje. Navazuje tak na operační programy z období 2007–2013 v gesci MŠMT, tedy na Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) a Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

Prioritní osa 1 – Posilování kapacit pro kvalitní výzkum je zaměřena především na podporu většího zapojení excelentních výzkumných týmů do mezinárodního výzkumu a zvýšení konkurenceschopnosti.

Prioritní osa 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj je koncipována tak, že klade důraz na rozvoj profilace bakalářských a magisterských studijních programů v souladu s potřebami trhu práce a také na zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami a z etnických minorit (včetně Romů) na vysokoškolském vzdělávání.

Prioritní osa 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání má za cíl zejména zvýšení kvality předškolního vzdělávání s ohledem na usnadnění přechodu dětí na základní školu, zlepšení sociální integrace žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání, zkvalitnění přípravy budoucích pedagogů, posílení odborné přípravy v návaznosti na potřeby trhu práce a další.

Veškeré informace týkající se OP VVV najdete na http://opvvv.msmt.cz