ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Poslední šance předložit projekt v "EU peníze školám"

24. 8. 2017 - Řada středních škol čerpala finanční prostředky z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na tzv. šablony, tedy na realizaci zjednodušených projektů. Tato možnost se v minulosti netýkala pražských škol. V Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání toto již neplatí. Žádost o podporu mohou předložit všechny střední a vyšší odborné školy z celé České republiky. Ale POZOR, termín ukončení příjmu žádostí o podporu v aktuální výzvě na šablony je 30. září 2017. Doporučujeme tedy přípravu projektu zbytečně neodkládat.

Výzva je z formálních důvodů dělena na dvě: pro SŠ a VOŠ na území celé ČR mimo hl. m. Prahu (výzva č. 02_16_035) a pro SŠ a VOŠ pouze v Praze (výzva č. 02_16_042). Výzva umožňuje personálně podpořit školy, zajistit rozvoj pedagogů a pomoci školám při společném vzdělávání. Důležitou oblastí podpory je také spolupráce škol a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce, využívání informačních technologií ve výuce a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Šablony jsou rozčleněny na aktivity pro SŠ a aktivity pro VOŠ.

Jaké konkrétní šablony nabízí OP VVV?

Šablony pro střední školy:

  • personální podpora SŠ (Školní asistent, Školní speciální pedagog, Školní psycholog, Sociální pedagog, Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele a Školní kariérový poradce),
  • rozvoj pedagogů SŠ (Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, 16 hodin, 24 hodin a 80 hodin, Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 8 hodin, 16 hodin, 24 hodin a 80 hodin, Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv, Stáže pedagogů u zaměstnavatelů, Tandemová výuka na SŠ, Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ, CLIL ve výuce na SŠ, Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi v rozsahu 8 hodin, Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ a Nové metody ve výuce na SŠ),
  • zapojení ICT technika do výuky na SŠ,
  • extrakurikulární rozvojové aktivity SŠ (Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem a Podpora podnikavosti žáků SŠ prostřednictvím volnočasové aktivity – fiktivní firma).

Šablony pro vyšší odborné školy:

  • personální podpora VOŠ (Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele a Školní kariérový poradce),
  • rozvoj pedagogů VOŠ (Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, 16 hodin, 24 hodin a 80 hodin, Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 8 hodin, 16 hodin, 24 hodin a 80 hodin, Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv, Stáže pedagogů u zaměstnavatelů, Tandemová výuka na VOŠ, Zapojení odborníka z praxe do výuky na VOŠ a CLIL ve výuce na VOŠ),
  • zapojení ICT technika do výuky na VOŠ.

Na všechny výše uvedené aktivity je pro školy vyčleněna 1 miliarda korun. Alokace je dostatečná, aby mohly být podpořeny všechny střední a vyšší odborné školy v České republice. MŠMT plánuje v budoucnu vyhlásit další dvě vlny šablon (v roce 2018 a 2020), a proto věříme, že nabyté zkušenosti z realizace šablon školy využijí po celou dobu tohoto programového období. Z dosavadních zkušeností vyplývá, že z výše uvedených aktivit mají střední školy doposud největší zájem o doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, zapojení odborníka z praxe do výuky a tandemovou výuku. Vyšší odborné školy zatím projevily v největším počtu zájem o stáže pedagogů u zaměstnavatelů a zapojení odborníka z praxe do výuky. K 21. srpnu 2017 eviduje MŠMT v této výzvě 799 předložených žádostí o podporu, což představuje přibližně 58 % z celkového počtu středních a vyšších odborných škol v České republice. Zbylé střední a vyšší odborné školy mají do 30. září 2017 možnost získat finanční podporu na výše uvedené aktivity.

 

Jaký byl zájem o některé konkrétní šablony ve výzvě pro MŠ a ZŠ?

MŠMT ukončilo 30. června 2016 výzvu na šablony pro MŠ a ZŠ, která byla zaměřena na obdobné podporované aktivity. V níže uvedených tabulkách je možné vyčíst, které šablony žadatelé volili nejčastěji.

Mateřské školy

Název šablony

Počet mateřských škol, které zvolily danou šablonu

Školní asistent - personální podpora MŠ

1774

Chůva - personální podpora MŠ

1236

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin_Čtenářská pregramotnost

1585

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin_Matematická pregramotnost

1452

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)

1631

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

1746

 

Základní školy

Název šablony

Počet základních škol, které zvolily danou šablonu

Školní asistent - personální podpora ZŠ

1295

Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ

610

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin_Čtenářská gramotnost

1173

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin_Matematická gramotnost

1074

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

2170

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

1887

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

1736

  

Podrobné informace k výzvě a jednotlivým šablonám pro SŠ a VOŠ naleznete na webových stránkách MŠMT. 

Pro bližší informace se dále můžete obracet denně na konzultační telefonní linku: +420 234 814 777 nebo e-mailem na adresu dotazyZP@msmt.cz. 

MŠMT rovněž vytvořilo videotutorial pro snazší orientaci ve výzvě a podávání žádostí, který je umístěn na profilu OP VVV na portálu youtube.