ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Projekt OP VVV: Lékařská fakulta v Hradci Králové je vybavena unikátními přístroji!

Praha, 22. dubna 2020 – Projekt s názvem Vznik CORE FACILITIES pro zlepšení kvality výzkumu spojeného s výukou na LF UK v HK Univerzity Karlovy podpořený z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vám představí jeho projektová manažerka Mgr. Eva Šitancová.

Přístroj IVIS Spectrum In Vivo Imaging Systém

Vznik CORE FACILITIES pro zlepšení kvality výzkumu spojeného s výukou              na LF UK v HK

Realizátor:

Univerzita Karlova

Doba realizace:

1. 5. 2017– 31. 7. 2021

Projekt byl podpořen celkovou dotací ve výši 192 699 825 Kč, z toho příspěvek EU činil 163 794 851 Kč.

 

„Cílem projektu je vybudovat na Lékařské fakultě v Hradci Králové CORE FACILITIES, tedy klíčovou vědeckou infrastrukturu, která bude sloužit pro přípravu budoucích vědců a zajistí jim materiální a technické podmínky pro jejich vědeckou dráhu. Projekt vybaví jednotlivá pracoviště unikátními vědeckými přístroji a laboratorním vybavením, jaké mají špičková vědecká pracoviště v Evropě a ve světě."

Mgr. Eva Šitancová, projektová manažerka

 

 

 

Co je hlavním cílem tohoto projektu?

Jak už název projektu napovídá, cílem projektu je vybudovat na Lékařské fakultě v Hradci Králové CORE FACILITIES, tedy klíčovou vědeckou infrastrukturu, která bude sloužit pro přípravu budoucích vědců a zajistí jim materiální a technické podmínky pro jejich vědeckou dráhu. Projekt vybaví jednotlivá pracoviště špičkovými vědeckými přístroji a laboratorním vybavením. V rámci komplementárního projektu INODOK potom dojde k modernizaci doktorských studijních programů, které tyto nové podmínky pro vědeckou práci zohlední.

V jaké fázi se nyní projekt nachází?

Nyní jsme v druhé polovině realizace projektu. Na základě ukončených veřejných zakázek probíhají dodávky vědeckovýzkumných a ostatních laboratorních přístrojů a spotřebního materiálu pro přípravu praktických výukových kurzů pro studenty doktorských studijních programů (DSP). Další veřejné zakázky na dodávky přístrojů a spotřebního materiálu jsou průběžně připravovány a realizovány tak, aby byl dodržen harmonogram projektu, který předpokládá ukončení realizační fáze projektu 31. 7. 2021. 

Projekt CORE FACILITIES je komplementární s projektem INODOK. Můžete čtenáři vysvětlit tuto souvztažnost?

Projekt CORE FACILITIES i projekt INODOK jsou zaměřeny na zvýšení kvality a uplatnitelnosti studentů doktorských studijních programů a výsledků jejich vědecké práce. Oba projekty razantně posilují aktivní přístup studentů k osvojování potřebných znalostí a informací v rámci teoretických, preklinických a klinických oborů.

Do výuky DSP bude implementována výuka konkrétních laboratorních a klinických diagnostických metod s důrazem na roli experimentální a laboratorní medicíny v procesu řešení výzkumných projektů. Za tímto účelem bude v rámci výuky DSP zavedeno celkem 22 volitelných praktických kurzů, které pokryjí hlavní metodické přístupy používané v moderním biomedicínském výzkumu zejména ve vztahu k problematice řešené  u nás na Lékařské fakultě v Hradci Králové.

Projekt CORE FACILITIES řeší modernizaci výukových a výzkumných infrastruktur v souvislosti se zavedením praktických kurzů v rámci projektu INODOK.

V rámci projektu dochází k pořízení špičkových analytických a diagnostických přístrojů. Pojďme si představit některé z těchto unikátních přístrojů, které má nyní univerzita k dispozici.

Při přípravě projektu jsme měli za cíl vyrovnat se podmínkám, jaké mají špičková vědecká pracoviště v Evropě a ve světě. V rámci projektu CORE FACILITIES byl pořízen např. Agilent Seahorse XFe96 Analyzer Power Pak.

Nákupem tohoto přístroje bylo rozšířeno přístrojové vybavení Laboratoře bioenergetiky na Ústavu fyziologie Lékařské fakulty v HK. Jedná se o unikátní přístroj pro měření rychlosti spotřeby kyslíku a rychlosti okyselování extracelulárního prostředí živých buněk a tkání ve formátu 96-jamkové mikrodestičky. Určení těchto parametrů je nezbytné pro posouzení a charakterizaci metabolické funkce živých buněk. Měření probíhá na optickém principu stanovení změn extracelulárního okyselování a množství kyslíku s použitím LED diod a optických sensorů. Výhodou je možnost měření velkého množství vzorků současně, což významně přispívá k vyšší efektivitě výzkumné práce.

 

Přístroj Agilent Seahorse XFe96 Analyzer Power Pak

 

To vše zní velice vědecky. V čem konkrétně je tento přístroj přínosný pro nemocnou osobu?

V současné době je řada nemocí spojována s metabolickou dysfunkcí buněk nebo přeprogramováním metabolismu. Naše pracoviště experimentální hepatologie, které je součástí Laboratoře bioenergetiky se dlouhodobě zaměřuje na problematiku toxického poškození jater, regenerace jater a v neposlední řadě také na nealkoholovou tukovou chorobu jater (NAFLD) – onemocnění, které představuje v současné době velký problém klinické hepatologie a na jehož vzniku i progresi se významně podílejí metabolické změny. Pořízené vybavení laboratoře umožňuje pracovníkům snadný, rychlý a účinný přístup k informacím o metabolismu v živých buňkách jater, a to metodou v reálném čase.

Jaké další unikátní přístroje byly z projektu pořízeny?

Přístroj Xevo TQ-XS, ACQUITY UPLC I-Class System (SM-FTN)

Je to například Xevo TQ-XS, ACQUITY UPLC I-Class System (SM-FTN)

Jde o nový unikátní UPLC/MS přístroj, jímž je ultra vysokoúčinný kapalinový chromatograf Acquity s hmotnostním spektrometrem Xevo-TQ-XS patřící ve své třídě ke světové špičce, který byl pořízen na pracoviště Ústavu lékařské biochemie. Přístroj umožňuje kombinovat velmi vysokou separační účinnost složitých směsí látek s jejich selektivní kvantifikací, kde je možné v absolutních hodnotách dosahovat až na extrémně nízká femtomolární (10-15 mol) množství detekovaných molekul. Nalézá u nás uplatnění při analýzách různých biologických materiálů, které zahrnují například plasmu, moč, žluč, buněčné kultury, vzorky tkání apod. Špičkové vybavení laboratoře umožňuje zapojení do mezioborové spolupráce, ať už jde o hledání nových léčiv pro oblast protinádorové léčby, léčby jaterních chorob či Alzheimerovy choroby.

Dále IVIS Spectrum In Vivo Imaging Systém

Jedná se o zařízení na intravitální optické zobrazování drobných hlodavců, které je umístěno na pracovišti vivária. Přístroj má mnoho možností využití a umožňuje záznam skutečné 3D lokalizace a kvantifikace fluorescence a bioluminiscence v živých drobných hlodavcích s využitím transiluminace. Jedna ze zajímavých a užitečných funkcí přístroje je vytvoření 3D prostorové rekonstrukce pozorovaného objektu. Tato funkce pracuje na principu vytvoření sekvence snímků, ze kterých následně přístroj složí třírozměrný model, na kterém lze sledovat přesné umístění pozorovaného objektu (například tumoru). O unikátnosti přístroje svědčí i skutečnost, že v době jeho pořízení bylo naše pracoviště jediné v ČR, které takovým přístrojem disponuje.

Kdo tyto špičkové přístroje obsluhuje?

Na každém klinickém pracovišti či v každé laboratoři byla vybrána odpovědná osoba, odborník na danou metodu, která zaštiťuje práci na daném přístroji. Přístroje jsou určeny pro přípravu mladých vědců, je tedy snahou, aby se o existenci a funkcích přístroje dozvěděli už studenti v pregraduálním vzdělávání a tento první zájem byl potom přetaven do rozhodnutí pokračovat ve studiu Ph.D. Doktorandi se poté na přístrojích učí konkrétní vědecké metody a mají možnost na nich provádět výzkum např. pro účely disertační práce. 

Jakým způsobem jsou prezentovány získané odborné výsledky?

K vědecké práci patří prezentace výsledků prostřednictvím publikací či příspěvků na konferencích a kongresech. Ačkoli tyto aktivity nepatří mezi povinné výstupy projektu, bylo již při vzniku projektu z hlediska jeho charakteru předpokládáno, že získané odborné výsledky budou publikovány. V letošním roce byl v časopise Folia Microbiologica publikován odborný článek „Isolation of Bordetella trematum from the respiratory tract of a patient with lung cancer: a case report“.  Při odborné práci v souvislosti s tímto článkem využíval tým Ústavu klinické mikrobiologie i přístroje pořízené z projektu CORE FACILITIES, konkrétně více-jednotkový systém PCR termocyklérů s gradientem, DNA/RNA UV čistící box, laminární box,  termoblok a vortex.

Vzhledem k tomu, že nyní probíhá fáze realizace projektu, tj. přístroje i materiál jsou průběžně pořizovány, předpokládáme publikování odborných článků především v období udržitelnosti projektu.

Chtěla byste na závěr zmínit ještě něco, co bylo při rozhovoru opomenuto či co byste ráda doplnila?

Vzhledem k rozsahu projektu CORE FACILITIES, který je v současné době největším projektem ve fyzické realizaci na LF HK a má rozpočet téměř 192,7 mil. Kč, není možné zmínit veškeré zajímavé přístroje, které byly v rámci projektu pořízeny, přičemž pořízení některých špičkových analytických a diagnostických přístrojů ještě připravujeme. Proto bych chtěla čtenáře odkázat na internetové stránky projektu, kde jsou veškeré informace průběžně aktualizovány a lze zde najít i odborné informace o všech výše uvedených přístrojích vč. fotografií.

 

 

Cílem výzvy Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či modernizace byl rozvoj kvalitní infrastruktury výzkumně zaměřených studijních programů v souladu s potřebami identifikovanými v RIS3 strategii a strategii zapojené vysoké školy, z důvodů zatraktivnění zázemí pro výzkum a vývoj ve výuce a následně podpory lidských zdrojů a zlepšení podmínek vzdělávání spojené s výzkumem.

 

 

 

Foto: Archiv projektu