ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – Specifická část, verze 4, výzvy č. 02_15_003 Podpora excelentních výzkumných týmů

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dne 30. 4. 2020 Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – Specifická část, verze 4, výzvy č. 02_15_003 Podpora excelentních výzkumných týmů.

V rámci výzvy Podpora excelentních výzkumných týmů jsou podpořeny projekty s potenciálem špičkového výzkumu a vývoje (dále jen „VaV“) realizovaného novým výzkumným týmem pod vedením klíčového zahraničního vědeckého pracovníka nebo pracovnice v infrastrukturách VaV centra v České republice. Jednou z klíčových aktivit, na kterých jsou projekty postaveny, je rozvoj kapacit výzkumného týmu, čímž je myšleno zvýšení výzkumného výkonu VaV centra propojením kvalitních mezinárodních týmů prostřednictvím přivedení a trvalého zapojení nových klíčových pracovníků do infrastruktur VaV center v České republice.

Výzva upravuje místo výkonu práce pro klíčového zahraničního výzkumného pracovníka (dále jen „KZVP“) následovně: KZVP musí mít minimální roční pracovní úvazek alespoň 0,5 FTE plně realizovaných ve VaV centru žadatele po dobu realizace projektu, s nástupem k realizaci projektu nejpozději před vydáním právního aktu. Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu č. 02_15_003 Podpora excelentních výzkumných týmů upravil možnost, kterou je možné uplatnit při neočekávaném ukončení pracovního poměru nebo dlouhodobé pracovní neschopnosti KZVP v projektu před ukončením fyzické realizace projektu, ustanovit místo KZVP dočasný zástup do doby, než projekt za KZVP nalezne adekvátní náhradu. Tato úprava však vylučovala možnost, že KZVP ze své pozice odstoupí, ale v projektu zůstane. Tuto situaci řeší níže uvedená změna v definici KZVP v kapitole 2 Definice používaných pojmů. 

ŘO dále tímto metodickým dopisem umožňuje (za splnění podmínek uvedených níže) KZVP / jeho dočasnému zástupu / členům výzkumného týmu místo výkonu práce na dálku, a to včetně místa výkonu práce ze zahraničí, k zabránění negativního dopadu na realizaci projektů této výzvy. Tuto výjimku budou příjemci moci využít ve výjimečných případech s ohledem na zásah vyšší moci a zároveň ji bude možné využít pouze dočasně, nejdéle po dobu trvání mimořádných opatření . Za vyšší moc je pro účely tohoto metodického dopisu považována dočasně nebo trvale působící mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli příjemce, např. živelní pohroma nebo epidemie.

Dokument je účinný ode dne 30. 4. 2020 a jeho znění naleznete ZDE.