ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Monitorovací výbor OP VVV schválil další dvě výzvy

Praha, 12. prosince 2019 – V pondělí 9. prosince se v Praze konalo již 18. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Členové výboru na něm projednali a schválili další dvě výzvy, jež budou vyhlášeny na počátku roku 2020, a diskutovali o aktuálním i budoucím programovém období.

„OP VVV se nyní blíží do své závěrečné fáze. Velmi nás těší, že 97 % finančních prostředků z OP VVV již bylo přiděleno. Náš operační program je ve velmi dobré kondici a patří za to dík jak příjemcům, tak zaměstnancům MŠMT,“ zahájil zasedání Monitorovacího výboru Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce EU a ESIF.

Mezi hlavními body programu zasedání bylo projednání a schválení dvou výzev, a to výzvy Šablony III z prioritní osy 3 a výzvy Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF IV z prioritní osy 2. Cílem výzvy Šablony III je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Celkem až 3 miliardy korun jsou alokovány na zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách (např. personální podporou v podobě školního asistenta, školního psychologa, speciálního či sociálního pedagoga) nebo na osobnostně profesní rozvoj pedagogů (např. sdílením zkušeností, tandemovou výukou či zahraničními stážemi). Šablony navazují na dvě již proběhlé vlny, které podstatnou měrou pomohly implementovat principy společného vzdělávání do praxe. Cílem výzvy Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF IV je podpora úspěšných projektů z komunitárního programu Horizont 2020, na které však nezbyly finanční prostředky. Díky této výzvě dojde k podpoře vysoce kvalitních projektů, které prošly náročným evropským hodnocením. Na výzvu je alokováno 100 milionů korun. 

Projednán a schválen byl rovněž Roční komunikační plán OP VVV na rok 2020, jehož součástí je také plánovaná internetová mediální kampaň OP VVV zaměřená na konkrétní výsledky a přínosy projektů OP VVV v regionech ČR, která bude spuštěna na podzim roku 2020.

Na zasedání byli členové monitorovacího výboru dále seznámeni s aktuálním přehledem čerpání OP VVV včetně plnění pravidla N+3 či s aktuálním stavem příprav nového programového období 2021–2027 v gesci MŠMT. Prostor byl dále věnován diskuzi o administrativní zátěži ve výzkumu či informacím o pokroku v realizaci systémových projektů.