ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

OP VaVpI byl úspěšný, potvrdila evaluace MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj - Národní orgán pro koordinaci (MMR - NOK) zveřejnilo Závěrečnou zprávu z Ex-post evaluace programového období 2007–2013 ve výzkumu a vývoji (VaV), zaměřené na zhodnocení 48 výzkumných center vybudovaných ze zdrojů Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Moderní centra s moderní infrastrukturou

V rámci intervencí OP VaVpI došlo k vybudování celkem osmi center excelence a čtyřiceti regionálních výzkumných center. Tato centra byla vybavena moderním vybavením, díky kterému byl vyrovnán jeden z největších hendikepů českých VaV pracovišť vůči rozvinutým západním zemím – tj. nedostatečná infrastrukturní a přístrojová vybavenost. Podpořená centra tak v současné době disponují moderním vybavením evropské a mnohdy i světové úrovně. Přístup k nejmodernějšímu vybavení nemají pouze výzkumní pracovníci, ale díky VaVpI centrům se zvýšil i přístup studentů. Centra poskytují studentům unikátní možnosti například při tvorbě magisterských a disertačních prací. Do konce roku 2016 vykázala VaVpI centra celkem 25 343 studentů využívajících nově vybudovanou infrastrukturu a tento počet i nadále stoupá.

Více pracovních míst ve VaV

Se vznikem VaVpI center lze jednoznačně spojit i nárůst počtu vysoce kvalifikovaných pracovních míst v regionech. Zatímco v krajích se třemi a více podpořenými projekty OP VaVpI vzrostl počet pracovních úvazků ve VaV v průměru o 58 % (v Jihomoravském kraji téměř dvojnásobně), v krajích bez projektů OP VaVpI došlo jen k velmi mírnému nárůstu (v Pardubickém o 7 %, v Praze o 6 %). V důsledku intervencí OP VaVpI vzniklo do roku 2016 celkem 3 775 FTE pracovních míst pro výzkumné pracovníky, což odpovídá asi 10 % celkového počtu výzkumných pracovníků v ČR.

Zvýšení kvality výstupů – VaVpI centra na špičce

Data z Rejstříku informací o výsledcích (RIV) dokládají postupné zvyšování podílu institucí s VaVpI centrem na celkovém počtu vydaných publikací a patentů. Instituce s VaVpI centrem od roku 2010 do roku 2014 zvýšily svůj podíl na počtu publikovaných článků z 65 % na 71 %. Experti z oblasti VaV, kteří byli osloveni v rámci evaluace, se shodují v tom, že díky realizaci podpořených projektů došlo k nárůstu nejen kvantity, ale i kvality vědeckých výstupů. Shodovali se i v hodnocení, že hlavním důvodem byl tlak vytvořený nastavením indikátorů OP VaVpI, který vedl ke změně chování příjemců a jejich soustředění se na dosahování výsledků. Dle jejich vyjádření lze zaznamenat, že „efektivita výstupů (v rámci center) je výrazně vyšší nežli efektivita mimo stávající centra“.

Internacionalizace vědy - VaVpI centra v mezinárodních projektech

Důležitou podmínkou pro rozvoj vědy v Česku je internacionalizace VaV prostředí, která je spojena zejména se spoluprací v mezinárodních projektech a s prací výzkumných pracovníků ze zahraničí ve VaVpI centrech. Skutečnost, že VaVpI centra přispívají k většímu zapojení českých institucí do mezinárodních projektů, dokládá mimo jiné zjištění, že centra podpořená z OP VaVpI  tvoří výrazný podíl příjemců v roli koordinátora projektů realizovaných v rámci Horizontu 2020. Celková úspěšnost v těchto výzvách byla u institucí, které byly příjemcem projektu OP VaVpI, výrazně vyšší (průměrně 15,1 %) než u institucí bez projektu (průměrně 3,7 %).


Mapa 1: Přehled podpořených center z  OP VaVpI

Zdroj: Ex-post evaluace programového období 2007 – 2013 v oblasti výzkumu a vývoje

Mapa 2: Počet studentů využívajících infrastrukturu VaVpI centra během akademického roku 2010–2016*

Zdroj: Ex-post evaluace programového období 2007–2013 v oblasti výzkumu a vývoje * V případě center excelence
se jedná  pouze o studenty magisterských a doktorských studijních programů.

Graf 1: Nově vzniklá pracovní místa pro výzkumníky ve VaVpI centrech – celkem a z nich vykázaná ze zahraničí (FTE, 2010 – 2016)

Zdroj: Ex-post evaluace programového období 2007 – 2013 v oblasti výzkumu a vývoje


Mapa 3: Nově vytvořená pracovní místa ve VaVpI centrech pro výzkumníky a jejich podíl na celkovém počtu výzkumných pracovníků v kraji

Zdroj: Ex-post evaluace programového období 2007 – 2013 v oblasti výzkumu a vývoje

 

Graf 2: Podíl institucí s VaVpI centry na celkové produkci VaV výsledků za ČR

Zdroj: Ex-post evaluace programového období 2007–2013 v oblasti výzkumu a vývoje

Graf 3: Úspěšnost žadatelů v Horizontu 2020 – příjemci s projektem OP VaVpI a bez něj (PO1 nebo PO2)

Zdroj: Ex-post evaluace programového období 2007 – 2013 v oblasti výzkumu a vývoje


Zpráva z Ex-post evaluace programového období 2007 – 2013 v oblasti výzkumu a vývoje je k dispozici na:

http://www.dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/Narodni-organ-pro-koordinaci/Evaluace/Knihovna-evaluaci/Ex-post-evaluace-v-oblasti-vyzkumu-a-vyvoje