ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

OP VVV podpoří společné vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách

Praha, 14. srpna 2017 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy plánuje vyhlásit výzvu Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality (SVL). Z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je pro tuto oblast připraveno 250 milionů korun.

Výzva se zaměřuje na zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků na území sociálně vyloučených lokalit, a to nejen na obce/svazky obcí zapojené v Koordinovaném přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL), ale také na kraje, na jejichž území se nacházejí SVL, které nejsou zapojené v KPSVL. Obce a kraje budou podpořeny v roli koordinátora řešení problematiky společného vzdělávání na svém území, dále budou moci získat finanční prostředky pro mateřské, základní a střední školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání v oblasti individuální integrace. Výzva cílí také na osvětové aktivity pro veřejnost, podporuje vznik platforem a realizaci workshopů pro jednotlivé aktéry ve vzdělávání.

K povinnému řízení projektu si žadatelé budou muset vybrat minimálně jednu z aktivit na podporu obce či kraje při zavádění společného vzdělávání a alespoň jednu aktivitu z oblasti předškolního vzdělávání nebo prevence školní neúspěšnosti.

prevenci školní neúspěšnosti má tato výzva pomoci například prostřednictvím doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, včetně doučování vrstevnického. Žáci mohou být podpořeni ve vzdělávání i průvodcem pro žáka (tzv. starším kamarádem). Další aktivity se mohou soustředit například na vzdělávání o prázdninách, motivační aktivity z oblasti kariérového poradenství, podporu rodičů při jednání s pedagogy a jejich zapojování do aktivit školy, hospitace nebo sdílení dobré praxe mezi pedagogickými i nepedagogickými pracovníky škol. Aktivity v oblasti předškolního vzdělávání mají podpořit nástup dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do mateřských škol a zároveň dětem i rodičům pomoci v adaptačním období po nástupu dětí do mateřské školy. „Vzhledem k zavedení povinného předškolního vzdělávání u dětí, které dosáhnou do 31. srpna daného roku pěti let, tato výzva může přispět ke splnění uvedené povinnosti. K zápisu se letos nedostavily stovky dětí. Věříme, že tato výzva pomůže tuto situaci napravit,“ uvedl Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce operačních programů. S cílem zavádění nových metod do předškolního vzdělávání a výchovy budou podpořeni také pedagogové. Podpora se zaměří i na aktivní rodiče dětí ze znevýhodněného prostředí. Další aktivity mohou směřovat do poradenství a podpory rodičů, vzdělávacích aktivit pro rodiče nebo do aktivního vyhledávání a oslovování rodin dětí, které se ještě předškolního vzdělávání neúčastní.

Podpora obce či kraje při zavádění společného vzdělávání spočívá například v organizaci seminářů a osvětových aktivit zaměřených na tuto tematiku nebo v realizaci studijních stáží v zemích EU. Podpořen bude také rozvoj systému komplexních služeb, které budou zahrnovat poradenství a péči o děti a žáky žijící v prostředí sociálně vyloučených lokalit, a jejichž cílem je mimo jiné eliminace školního neúspěchu a prevence předčasných odchodů ze vzdělávání u těchto dětí a žáků. Dále může být financován např. koordinátor inkluze nebo metodik asistentů pedagoga a školních asistentů.

O dotace v této výzvě mohou žádat obce, sdružení či svazky obcí zapojené v KPSVL, které nečerpají finanční prostředky z výzvy 02_16_021 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL, a kraje (včetně hlavního města Prahy) se sociálně vyloučenými lokalitami nezapojenými v KPSVL. Každý žadatel může předložit pouze jednu žádost o podporu, a to v termínu od 22. srpna 2017 do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí Řídicího orgánu OP VVV, nejpozději však do 29. prosince 2018.

 

Více informací o výzvě naleznete na stránkách http://opvvv.msmt.cz v sekci Výzvy OP VVV.


Kontaktní údaje

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    
Sekce operačních programů     

Kontaktní adresa:
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa:
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Internetové stránky:
http://opvvv.msmt.cz

www.msmt.cz  

E-mail: opvvv@msmt.cz

Facebookový profil:
https://www.facebook.com/opvvv/