Podpora inovačního prostředí ČR z výzvy Smart Akcelerátor

Praha, 23. září 2016 – Jako jednu z prvních výzev vyhlásil Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dne 15. 7. 2015 výzvu Smart Akcelerátor. Cílem výzvy je vytváření podmínek a kapacit pro spolupráci aktérů z řad výzkumných a vzdělávacích institucí, podniků, státní správy, samosprávy i neziskových organizací, pro kultivaci a posilování inovačního prostředí jako celku a pro rozvíjení procesu tzv. inteligentní specializace regionů.

Výzva podporuje rozvoj inovačního prostředí  v jednotlivých krajích v návaznosti na implementaci Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (dále také RIS3).

Na tento proces „podnikatelského objevování“ nových příležitostí s cílem plně využít potenciál  jednotlivých krajů je z OP VVV určeno 650 mil. Kč. „V procesu inteligentní specializace, který je středobodem současného přístupu EU k podpoře regionálního rozvoje, je kladen velký důraz na identifikaci a následné rozvíjení silných a perspektivních stránek každého regionu a současně také na řešení neduhů inovačního systému prostřednictvím regionálně specifických opatření, podporu podnikavosti a posilování konkurenceschopnosti založené na znalostech. Česká republika se tímto po vzoru dobré praxe ze zahraničí přidává mezi evropské země, které systémově podporují kvalitativní strukturální změny už od regionální úrovně,“ říká Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce operačních programů.

Smyslem podpory této spolupráce v rámci krajů i mezi kraji je vyhledávat, stimulovat a iniciovat vznik kvalitních a pro kraj relevantních strategických projektů, intervencí a opatření, které budou připravovány a realizovány ve veřejném zájmu a nikoliv pouze v zájmu jedné instituce, jak tomu běžně bývá. S pomocí prostředků dané výzvy jsou v jednotlivých krajích formovány kvalifikované RIS3 týmy, které budou iniciátory procesu inteligentní specializace v regionech ČR a budou fungovat jako prostředník a podněcovatel spolupráce mezi podniky, výzkumnými a vzdělávacími institucemi, státní správou a samosprávou v  daném regionu. Z výzvy bude také podpořeno řízení krajských partnerských struktur a platforem sdružujících klíčové inovační aktéry – pro identifikaci priorit na úrovni kraje v podpoře výzkumu, vývoje a inovačního podnikání s přesahem do oblasti vzdělávání a přípravy kvalitních lidských zdrojů pro tyto strategické oblasti. V neposlední řadě bude prostřednictvím projektů Smart Akcelerátoru možné propagovat kvality inovačního prostředí navenek a dále také sledovat a vyhodnocovat průběh a výsledky intervencí v souvislosti s cíli a potřebami RIS3 na krajské i národní úrovni.

Kraje mohou žádosti o podporu v rámci výzvy Smart Akcelerátor podávat do vyčerpání alokace, nejpozději však do 30. 11. 2016. Již nyní podalo žádost o podporu všech 13 krajů. Kraje Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Moravskoslezský, Olomoucký, Ústecký a Zlínský již úspěšně prošly fází hodnocení a po zapracování drobných úprav na základě doporučení hodnotitelů jsou jejich žádosti doporučeny k financování. Kraje Královéhradecký, Liberecký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský a Vysočina jsou nyní v procesu hodnocení.

Bližší informace k výzvě naleznete na internetových stránkách MŠMT:
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-004-smart-akcelerator-v-prioritni-ose-2-op-vvv