ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Pozastavení příjmu žádostí o podporu ve výzvě 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání

Řídicí orgán OP VVV (ŘO OP VVV) informuje, že dne 23. října od 10 hodin pozastavuje příjem žádostí o podporu ve výzvě 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání v souladu s bodem 8.5 výzvy. Od tohoto data nelze podávat nové žádosti o podporu (výzva je v IS KP14+ ve stavu uzavřena). Zároveň ŘO OP VVV informuje o změně výzvy spočívající v posunu data ukončení příjmu žádostí o podporu ze 6. ledna 2020 na 15. dubna 2020 do 14:00:00 hod.

Důvodem změny výzvy a jejího pozastavení je velký počet žádostí o podporu předložený k 15. říjnu 2019 (k termínu druhé průběžné uzávěrky). Alokace výzvy byla po první průběžné uzávěrce navýšena o 100 mil. Kč a její další navýšení ŘO OP VVV již nepředpokládá. Dojde-li v důsledku vyřazení žádostí či snížení jejich celkových způsobilých výdajů v průběhu procesu hodnocení k nedočerpání finanční alokace výzvy, bude výzva znovu otevřena, aby bylo možné podat další žádosti o podporu a podpořit projekty až do výše odpovídající alokaci výzvy. V opačném případě bude k datu 15. 4. 2020 výzva ukončena. O případném opětovném otevření výzvy budou žadatelé s dostatečným předstihem informováni na webových stránkách OP VVV.

U všech žádostí o podporu podaných do data pozastavení výzvy proběhne řádný proces hodnocení v souladu s pravidly a nastavenou metodikou OP VVV.

Žadatelé byli na možnost předčasného ukončení příjmu žádostí o podporu upozorněni dne 25. 6. 2019 na webových stránkách https://opvvv.msmt.cz/aktualita/aktualizace-vyzvy-c-02-18-071-zvysovani-kvality-neformalniho-vzdelavani.htm a prostřednictvím aplikace IS KP14+.