ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

PROJEKT OP VVV: Brána Brněnska pomáhá vytvořit atraktivní nabídku trávení volného času pro děti a mládež!

Praha, 31. května 2022 – V květnovém rozhovoru zavítáme do Jihomoravského kraje, kde MAS Brána Brněnska realizuje projekt vedoucí k vytvoření sítě sdílení a výměny zkušeností v rámci neformálního vzdělávání, čímž dosahuje zkvalitnění a zatraktivnění nabídky možností trávení volného času dětí a mládeže. Více o projektu, který také propojuje neformální vzdělávání s formálním zapojením pedagogů, pohovoří manažerka projektu Adéla Kavková.

 

Moderní metody v neformálním vzdělávání na území MAS Brána Brněnska

Realizátor:

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.

Doba realizace:

1.10.2020 až 30.11.2023

Projekt byl podpořen celkovou dotací ve výši 2 303 886,82 Kč, z toho příspěvek EU činil 1 958 303,79 Kč.

 

 

„Organizace věnující se neformálnímu vzdělávání dětí a mládeže znají dobře své limity, vědí, jaké kompetence by potřebovaly rozvinout a mají spoustu plánů, jak dále rozvíjet a zlepšovat svou činnost. Projektem jsme chtěli vytvořit prostor pro vzájemnou inspiraci a sdílení zkušeností mezi lidmi a organizacemi věnujícími se neformálnímu vzdělávání dětí a mládeže a zároveň poskytnout nástroj pro realizaci konkrétních rozvojových plánů. Prostor, který bude motivovat k dalšímu rozvíjení kvality neformálního vzdělávání a udrží, nebo dokonce zvýší motivaci lidí, kteří se neformálnímu vzdělávání věnují.“

Adéla Kavková – manažerka projektu

 

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality neformálního vzdělávání na území Místní akční skupiny Brána Brněnska. Popište prosím základní cíle projektu.

 • Projekt jsme ve spolupráci s partnerskými organizacemi zapojenými do realizace nastavili tak, aby byl zaměřen na podporu rozvoje neformálního vzdělávání v několika rovinách:
 • Zvýšení předem identifikovaných a potřebných kompetencí pracovníků věnujících se neformálnímu vzdělávání.
 • Rozvinout kompetence v přípravě atraktivního programu neformálního vzdělávání pro různé věkové kategorie dětí a mládeže.
 • Rozvoj spolupráce a sdílení zkušeností jak mezi pracovníky v neformálním vzdělávání napříč organizacemi, tak mezi organizacemi věnujícími se neformálnímu vzdělávání a pedagogy ze školských zařízení. Cílem je vytvořit a rozvíjet síť spolupráce mezi neformálním a formálním vzděláváním, která bude mít pozitivní vliv na kvalitu vzdělávání a práce s dětmi a mládeží celkově.
 • Zvýšením atraktivity neformálního vzdělávání pro děti a mládež se snažíme navýšit počet dětí a mládeže v neformálním vzdělávání. Věříme, že zvýšením kvality neformálního vzdělávání dojde i k podpoře výsledků ve vzděláváním formálním.
 • V neposlední řadě je cílem projektu nadchnout lidi, kteří se věnují neformálnímu vzdělávání pro jejich další vzdělávání a rozvoj.

Projekt je dle harmonogramu přibližně v polovině realizace. Jaké aktivity jste už realizovali a co vás ještě čeká? Setkali jste s při realizaci s nějakými potížemi nebo co vám naopak pomohlo?

Během dosavadní realizace projektu se nám podařilo realizovat již téměř veškeré typy naplánovaných aktivit. Mám-li uvést výčet aktivit, jedná se o:

 • Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání
 • Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání
 • Tandemové neformální vzdělávání
 • Zavádění nových metod v neformálním vzdělávání
 • Klub v neformálním vzdělávání
 • Projektový den v klubovně.

V červnu nás čeká realizace 1. Projektového dne mimo klubovnu. Potom již budeme mít zkušenosti s veškerými typy plánovaných aktivit.

Samozřejmě jsme museli řešit komplikace spojené omezeními v rámci zamezení šíření nemoci Covid-19. S tím se ale potýkal nejen ve vzdělávání každý. Ukázalo se, že vzdělávání, které jsme plánovali při přípravě projektu se z velké míry přesunulo do on-line prostoru. Nepřestáváme tak hledat prezenční formy vzdělávání v potřebných oblastech. Moc ráda bych zde poděkovala za podporu, jaké se nám dostávalo a dostává od paní Mgr. Zuzany Volšové a Řídícího orgánu celkově. Díky skvělé a jasné komunikaci se nám zatím daří veškeré komplikace úspěšně překonávat.

Máte zpětnou vazbu, reakci od zapojených organizací, podpořených pracovníků, dobrovolníků, pedagogů i dětí na realizované aktivity a jejich dopad na trávení volného času dětí a mládeže?

Máme a musím říci, že z veškerých doposud realizovaných aktivit máme opravdu radost. Jak pracovníci zapojení do přípravy a realizace aktivit, tak účastníci si proběhlé aktivity chválí. Zatím se nám tedy daří podporovat nadšení zapojených pracovníků, podporovat prostředí pro inspiraci a růst, zavádět nové metody práce a nabízet nové atraktivní aktivity pro děti a mládež.

Zapojené organizace velmi oceňují aktivity, při kterých mohou spolupracovat s někým dalším. Jde především o projektové dny a tandemové vzdělávání, kterému se zapojené organizace chtějí věnovat i po ukončení projektu. Velmi užitečně je vnímána i aktivita sdílení zkušeností, díky které zapojené organizace rozvíjejí vlastní činnost o nové prvky a získávají další kontakty pro budoucí spolupráce. Jako užitečné jsou však vnímány veškeré aktivity. Z projektu máme vážně radost a jsme rádi za příležitost, která se nám díky němu otevřela.

Již v tuto chvíli můžeme říct, že realizace projektu opravdu přispívá ke zpestření a kvalitní nabídce aktivit pro volný čas dětí a mládeže. Organizace zavádějí nové aktivity, nové metody práce a rozvíjejí nové spolupráce. Z toho všeho profitují děti a mládež, kterým se tak otvírají další možnosti trávení volného času, které nabízí i nemalý prostor pro osobnostní rozvoj.

Je něco, na co jste v projektu obzvláště hrdí, nebo nějaká činnost či aktivita, která se setkala s velmi pozitivním ohlasem?

Ano. Mám ohromnou radost, když vidím, že aktivity vedou skutečně k rozvoji v daných organizacích. Je toho více – první, co se mi ale vybaví je obohacení aktivit spolku, který se věnuje období ranného středověku, o prvky z dramatické výchovy, ke kterým se inspirovali na základě aktivit sdílení ve dvou nedalekých DDM. Zároveň se mi vybavují krásné zpětné vazby a ocenění za možnost realizace sdílení od průvodkyň lesního klubu. Projektové dny, které se zatím podařilo zrealizovat. V neposlední řadě pak zavádění nových metod práce, které pomáhají všem zapojeným udržet nadšení pro další práci.

Plánujete navázat s dalším projektem v programovém období 2021+ v rámci Operačního Programu Jan Amos Komenský? Jakým způsobem?

Pokud to bude možné tak rozhodně ano a ve větší míře než doposud. Do realizace aktuálního projektu jsou zapojeny 4 partnerské organizace, které se věnují neformálnímu vzdělávání. Projekt byl a je v území unikátní příležitostí pro organizace z oblasti neformálního vzdělávání, ve kterých pracují opravdu zapálení lidé, na jejichž rozvojové potřeby nebylo doposud snadné zajistit zdroje. Pokud bude příležitost, rádi nabídneme spolupráci na navazujícím projektu i dalším organizacím a spolkům z území působnosti MAS. Vidíme, že je to užitečné a ve výsledku i radostné.

Chtěla byste dodat ještě něco, co v rozhovoru nezaznělo?

Ráda bych poděkovala všem lidem z partnerských organizací za jejich zájem o to pracovat s dětmi a mládeží co nejlépe a chuť rozvíjet aktivity, které dělají. Pro mnohé je zapojení do projektu první takovou zkušeností a zejména zpracování zpráv o realizovaných aktivitách je často něčím zcela novým. Chtěla bych poděkovat za podporu v realizaci našeho projektu i paní Mgr. Volšové, která mne vždy srozumitelně vysvětlí to, v čem si zrovna nejsem jistá. Díky ní, tak mohu být snad i já oporou pro naše partnery.

Podrobnější informace o projektu naleznete ZDE.

 

 

 

 

Cílem výzvy je podpořit rozvoj lidí, kteří se věnují práci s mládeží prostřednictvím neformálního vzdělávání. Výzva umožní pedagogům a pracovníkům neformálního vzdělávání rozšíření znalostí a zvyšování kompetencí v oblasti nových metod a forem práce. Jedná se zejména o osobnostně sociální rozvoj, získání kompetencí v polytechnickém či projektovém vzdělávání, badatelských aktivitách, praktickém využívání ICT a v neposlední řadě i v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti

 

 

 

Foto: Archiv projektu