ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Projekt OP VVV: HiLASE – Superlasery pro skutečný svět

Praha, 31. července 2019 – Tento měsíc představujeme projekt Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., s názvem HiLASE Centre of Excellence, který byl z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání podpořen v rámci výzvy Teaming.

„Česká republika má v oblasti laserových technologií dlouhodobě velmi dobrou reputaci na mezinárodní úrovni. Naším cílem je vytvořit kolem centra silnou komunitu uživatelů z řad výzkumných ústavů, firem, ale i regionálních institucí. Důležitým cílem projektu je také zajištění dlouhodobé finanční stability, resp. udržitelnosti centra. Snažíme se výrazně navýšit příjem ze smluvního výzkumu a tím snížit závislost centra na veřejných prostředcích. Dalším silným pilířem by do budoucna měly být projekty financované z mezinárodních grantů. Zaměřujeme se také na zvýšení informovanosti veřejnosti o významu investic do vědy a výzkumu a přínosech takových investic pro společnost,“ vyjmenovává některé z cílů projektu Lukáš Masopust.

„Díky spolupráci s britskou výzkumnou institucí UK Research and Innovation – Science and Technology Facilities Council (STFC) jsme mohli blíže nahlédnout do fungování centra takového významu. Výzva Teaming je postavená na přenosu know-how a znalostí silného zahraničního partnera z rozvinuté země v oblasti vědy a výzkumu směrem k institucím ze zemí s nižším výzkumným výkonem. STFC je pro nás také výborným příkladem toho, jak lze na bázi inovací, vědy a výzkumu rozvinout region,“ říká Lukáš Masopust a dodává: „Důležité jsou pro nás zkušenosti a příklady dobré praxe z oblasti transferu technologií, komercializace, financování, komunikace s uživateli i dalšími stakeholdery, marketingu, vztahů s veřejností nebo řízení lidských zdrojů. Obecně jsou to oblasti, které se v prostředí České republiky ve vědě a výzkumu dosud příliš intenzivně neřešily.“

Projekt zásadně přispívá k udržení a rozvoji mezinárodní mobility vědců, protože umožňuje další rozvoj výzkumné infrastruktury centra, což pomáhá přilákat ty nejlepší vědce z oboru. Zahraniční pracovníci tvoří trvale zhruba polovinu vědeckého týmu centra. Centrum má také pozitivní vliv na rozvoj regionu. Díky vzniku centra HiLASE a partnerského projektu ELI Beamlines například došlo k velkému rozvoji doprovodné infrastruktury. Byly otevřeny nové restaurace, rozšířila se nabídka služeb, zlepšila se dostupnost veřejné dopravy atd. Centrum navíc zaměstnává nezanedbatelný počet lidí žijících v tomto regionu. „Vědci chodí do místní základní školy už 3 roky vyučovat předmět Science, jehož cílem je s dětmi postupně provádět jednoduché pokusy a experimenty a zábavnou formou je seznamovat s prostředím vědy a výzkumu. Možnost vidět skutečné vědce je pro ně opravdu motivující. Výuka probíhá v anglickém jazyce a dostáváme opravdu dobré ohlasy,“ popisuje Lukáš Masopust.

Velmi aktivní je centrum také v oblasti vyhledávání talentů a vývoje nových vzdělávacích programů pro technicky kvalifikované studenty. „Úzce zde spolupracujeme jak s laserovým centrem ELI Beamlines, tak s mateřským Fyzikálním ústavem AV ČR, v.v.i. Cílem všech těchto aktivit je vyhledávání nadaných žáků a studentů, jejich motivace ke studiu technických oborů a později získání ke spolupráci s námi,“ vysvětluje Lukáš Masopust.

Výborným příkladem výsledku výzkumu centra je technologie měření prahu poškození optických komponent (Laser Induced Damage). „Při použití optických prvků v laserech, jako jsou čočky nebo zrcadla, je za potřebí znát maximální intenzitu, kterou je možné optický element zatížit. Tento fakt jsme si velmi dobře vyzkoušeli v praxi, když se v jednom z našich laserů spálila všechna zrcadla, a tím se zjistilo, že žádná komerčně dostupná optika parametrům našeho laseru nevyhovuje. Proto jsme se podíleli na vývoji optiky a ochranných vrstev s tuzemskou firmou. Naší hlavní rolí v projektu bylo testování nejvhodnějšího řešení při definovaných parametrech. Výstupem projektu pak byla optika, která byla schopna přenášet výkony našich laserů,“ vzpomíná Lukáš Masopust a pokračuje: „Přesto že jsme se zatím soustředili na upgrady laserových systémů, podařilo se letos uzavřít pro HiLASE průlomovou smlouvu s českou firmou na stavbu komplexního laserového systému, čímž se nám daří naplnit resp. převýšit indikátory v oblasti smluvního výzkumu a komercializace. Na základě realizace této pilotní velké zakázky se budeme dále rozhodovat, zda nastal ten správný čas pro založení spin-off firmy, která by stavbu laserových systémů nabízela jako komerční produkt.“

Kromě modernizace infrastruktury se nejvýznamněji změnily oblasti, které se zaměřují na nevědecké aktivity centra. Již při přípravě projektu bylo nezbytné a zároveň velmi přínosné vytvářet obchodní plán projektu a zajistit kvalitní strategické řízení. Za dobu trvání projektu byla ve spolupráci s celým týmem a pod vedením zahraničního partnera připravena strategie dlouhodobého rozvoje centra, která jasně stanoví vizi centra i cíle pro dalších 10 let. „Strategii využíváme třeba při práci se zaměstnanci, společně jsme připravili sdílené hodnoty HiLASE. V posledních měsících jsme se intenzivně věnovali také přípravě Strategie komercializace, která povede k rozvoji kapacit pro transfer technologií. Do budoucna bychom se rádi aktivně podíleli na určování trendů v oblasti laserových technologií a jejich přenosu do praxe. Rádi bychom byli pro firmy moderní institucí, která nabízí inovativní řešení šitá na míru jejich potřebám,“ uzavírá Lukáš Masopust.