ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

PROJEKT OP VVV: Zážitkem k porozumění: inovativní metody inkluzivní výuky do tříd se žáky se sluchovým postižením

Praha, 24. února 2021 – Tento měsíc Vám představíme projekt Zážitkem k porozumění: inovativní metody inkluzivní výuky do tříd se žáky se sluchovým postižením realizovaný 3. základní školou Heuréka v rámci výzvy pro Podporu žáků se zdravotním postižením (Implementace APIV). Co všechno se zatím v projektu podařilo prozradí jeho vedoucí Leona Pejcharová.

Zážitkem k porozumění: inovativní metody inkluzivní výuky do tříd se žáky se sluchovým postižením

Realizátor:

3. základní škola Heuréka, s.r.o.

Doba realizace:

09/2017-02/2021

Projekt byl podpořen celkovou dotací ve výši 13 294 162,50 Kč, z toho příspěvek EU činil 10 741 683,30 Kč.

„90-95% dětí se sluchovým postižením se rodí do rodin, které nemají se sluchovým postižením žádné zkušenosti. Podobně je to i s pedagogy základních škol. Ani oni nemají s vyučováním dítěte se sluchovým postižením mnoho zkušeností. Navíc žáci dokáží důsledky svého postižení velmi dobře skrývat, učitel si jich tak nemusí vůbec všimnout. I proto jsme zpočátku hledali pedagogy, kteří by byli ochotní s námi na projektu spolupracovat, velmi těžko. Podle jejich názoru totiž „neměli žádný problém“. Postupem času jsme zjistili, že takový výrok učitele může signifikovat opravdu značný problém.“

Leona Pejcharová, projektová manažerka

 

Váš projekt je zaměřen na inkluzivní vzdělávání neslyšících a nedoslýchavých dětí, jaké jsou základní cíle a aktivity projektu?

Základním cílem projektu je kvalitní inkluzívní vzdělávání, ve kterém jsou žáci se sluchovým postižením plnohodnotnou součástí kolektivu a mají rovnocenné podmínky. Může to znít jako velkolepý cíl, ale ve většině případů stojí kvalitní inkluze žáka se sluchovým postižením na dodržování určitých komunikačních pravidel, vizualizaci výuky a otevřené komunikaci. Nechceme situaci zlehčovat, je samozřejmě potřeba přizpůsobovat se potřebám konkrétního dítěte, ale toto jsou základní pilíře úspěchu. Alfou a omegou celého procesu je bez diskuze i osobnost a kvality učitele.

Hlavní aktivitou projektu je tvorba metodických podkladů, které podporují učitele v práci se třídou, ve které je dítě se sluchovým postižením. Vydali jsme 30 metodik doplněných o plány hodin, pracovní listy a přílohy, které může učitel rovnou využít. Naším cílem bylo poskytnout prakticky využitelné postupy a aktivity, tak abychom učiteli jeho situaci co nejvíce zjednodušili. Při tvorbě metodik jsme mysleli na celou třídu, ve které jsou žáci s rozličnými potřebami. Metodiky jsou tak vhodné nejen pro děti se sluchovým postižením ale i pro další děti se SVP, například děti s poruchami učení či poruchami pozornosti, což učitelé při pilotním ověřování metod velmi ocenili.

V rámci projektu probíhala v roce 2019-2020 interaktivní putovní výstava o zvuku, sluchu a světě neslyšících. Jejím cílem byla osvěta o sluchu, sluchovém postižení a možnostech kompenzace. Oblíbenou součástí výstavy byl krátký úvod do komunikace neslyšících. Výstava se setkala s velmi pozitivním ohlasem ze strany žáků, učitelů i odborníků. Nadále ji bude provozovat Nadační Fond Dar sluchu.

Posledním výstupem projektu je kroužek základů znakového jazyka. Znakový jazyk je pro slyšící děti velmi lákavý. Je to z jejich pohledu “tajný” jazyk, kterým se mohou dorozumívat. Současně ale otevírá dveře porozumění světu neslyšících a boří tak komunikační bariéry. Děti se sluchovým postižením se na kroužku cítí přirozeně a jsou plnohodnotně zapojené. Je škoda, že podobných kroužků na školách neprobíhá i více. Zdá se, že by o něj byl zájem.

Kolik škol je do projektu přímo zapojeno a kolika dětí se týká?

Do projektu je zapojeno dvanáct škol, celkem bylo podpořeno 25 dětí.

Jak proběhla realizace projektu, zasáhla ji současná pandemická situace?

Pandemická situace nám bohužel znemožnila projekt s dětmi na školách uzavřít. Během téměř tří let jsme dojížděli do zapojených tříd s workshopy na podporu třídního kolektivu. Workshopy zároveň sloužily jako praktické ukázky pedagogům, jak pracovat  se třídou a využívat komunikační pravidla při výuce. Děti si nás velmi oblíbily a na společné hodiny se těšily. Stálo by za to shrnout si s dětmi na závěr, co jsme se spolu naučili, jestli si z projektu něco odnášíme. Mnoho tříd se nám ale na konci minulého roku rozpadlo, děti odešly a víceletá gymnázia, došlo ke sloučení tříd, atd. Tam, kde třídy zůstaly celé, nebylo bohužel možné během podzimních měsíců 2020 přijet.

Jak proběhla realizace projektu, zasáhla ji současná pandemická situace?

Kromě toho také pandemická situace zasáhla do životů každého z nás. Mnoho našich spolupracovníků má děti, uzavření škol zkomplikovalo situaci, práce na projektu se zpomalily a my jsme byli nuceni požádat o prodloužení.

Jakou máte zpětnou vazbu od těch, kterých se projekt přímo týká, tedy učitelů, rodičů i žáků, a to jak těch se sluchovým znevýhodněním, tak jejich spolužáků?
Projekt se setkal s velmi pozitivními reakcemi, a to jak ze strany učitelů, tak i žáků slyšících i neslyšících. Učitelům vyhovovalo, že jsou metody využitelné pro celou třídu. Často se také svěřovali, že si před zapojením do projektu neuvědomovali potřeby dětí se sluchovým postižením a důsledky sluchového postižení. Zkušenost s tímto postižením je totiž velmi špatně přenositelná, obzvlášť pokud děti používají kompenzační pomůcky. Oceňovali “lidský” přístup, který jsme v materiálech zvolili. Vyhovovalo jim také, že mohou danou metodiku pomocí plánů hodin přímo využít ve výuce.

Jakým způsobem realizujete inkluzi v době distanční výuky?

Distančnímu vzdělávání jsme věnovali celou jednu metodiku. Ukázalo se totiž, že představuje pro děti se sluchovým postižením další výzvu. Je třeba maximálně využívat možnosti vizualizace i při distančním vzdělávání - sdílet tabuli, doplňovat výklad obrázky a videi. U videí pozor na podkresovou hudbu, která může závažně snížit srozumitelnost mluveného slova. Ideální jsou videa s titulky, atp. Děti se musejí také naučit vypínat mikrofony.

Máte plány, jak na projekt navážete?

V rámci pacientské organizace SUKI (Spolek uživatelů kochleárního implantátu) plánujeme na projekt navázat dílčími aktivitami zaměřenými na rozvoj sociálně emočních dovedností a sebeuvědomění u dětí se sluchovým postižením ve věku 12+. Dále plánujeme osvětové kampaně o sluchovém postižení, jedna z nich proběhne již ve dnech 25.2. - 3.3.2021.

Chtěla byste dodat ještě něco, co v rozhovoru nezaznělo?

Každé dítě se sluchovým postižením je jiné. Prvním krokem každého učitele i asistenta pedagoga by tak mělo být dítě poznat, promluvit si s ním i jeho rodiči. Poznat jeho individuální potřeby. V opačném případě se může stát, že se i přes dodržování všech pouček a metod nepodaří vytvořit bezpečné prostředí pro jeho rozvoj.

Podrobnější informace o projektu naleznete pod těmito odkazy:  

https://www.facebook.com/Zazitkemkporozumeni

https://www.zazitek.zsheureka.cz/

Poslechněti si sérií patnácti animací, které vznikly za účelem podpory učitelů dětí se sluchovým postižením:

https://www.zazitek.zsheureka.cz/cs/animace-metod/

 

 

 

 

 

 

Foto: Archiv projektu